Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0142M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0037/2019

Внесени текстове :

A9-0037/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.5

Приети текстове :

P9_TA(2019)0076

Приети текстове
PDF 146kWORD 48k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 28 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10681/2019),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно преработения Меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10678/2019),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0107/2019),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ(1), резолюцията на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата(2) и резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно изменението на климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение(3),

—  като взе предвид съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г. след посещението на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в Белия дом („съвместното изявление“)(4),

—  като взе предвид Доклада за напредъка относно прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.(5),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 28 ноември 2019 г.(6) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9‑0037/2019),

А.  като има предвид, че в световен мащаб двустранните търговски и инвестиционни отношения между ЕС и САЩ са с най-голям размер, а икономическите отношения – най-интегрирани, както и че ЕС и САЩ споделят важни ценности и политически и икономически интереси въпреки настоящите напрежения в областта на търговията;

Б.  като има предвид, че през 2009 г. ЕС и САЩ сключиха меморандум за разбирателство („МР“, преработен през 2014 г.(7)), в който се предвижда временно решение на отдавнашен спор в Световната търговска организация (СТО) относно мерките, наложени от ЕС през 1989 г. върху износа от САЩ на говеждо месо, което съдържа изкуствени хормони на растежа(8); като има предвид, че с МР се създаде тарифна квота („тарифната квота“) в размер на 45 000 тона за месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, достъпна за всички отговарящи на условията доставчици в държавите – членки на СТО;

В.  като има предвид, че през 2019 г. Комисията договори ново разпределение на тарифната квота със САЩ (35 000 тона за САЩ от общо 45 000 тона), като другите доставчици (Австралия, Уругвай и Аржентина) се съгласиха да си разделят останалата част от квотата;

Г.  като има предвид, че това споразумение трябва да се разглежда в контекста на намаляването на напрежението в търговията между ЕС и САЩ, договорено в съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.;

Д.  като има предвид, че САЩ, като се позовават на съображения за националната сигурност, наложиха през март 2018 г. допълнителни тарифи върху вноса на стомана и алуминий и заплашват да приложат подобни тарифи върху вноса на моторни превозни средства и автомобилни части от ЕС (съгласно член 232 от Закона за разширяване на търговията на САЩ от 1962 г.);

Е.  като има предвид, че ЕС оспорва в рамките на СТО налагането от страна на САЩ на антидъмпингови и изравнителни мита върху испанските маслини(9);

Ж.  като има предвид, че въз основа на арбитражното решение на СТО, публикувано на 2 октомври 2019 г.(10), САЩ наложиха на 18 октомври 2019 г. като ответна мярка за неправомерните субсидии, предоставени от ЕС на производителя на въздухоплавателни средства „Еърбъс“, тарифи върху внос от ЕС на стойност 7,5 милиарда щатски долара, като повечето от селскостопанските сектори в ЕС са застрашени от прилагането на тарифи в размер на 25%, вместо промишления, в това число сектора на въздухоплаването с тарифа в размер на 10%;

З.   като има предвид, че Европейският парламент многократно е насърчавал ЕС да обмисли начини за допълнително повишаване на равнището на амбиция на Парижкото споразумение и да интегрира амбициите по отношение на климата във всички политики на ЕС, включително в търговската политика, и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички търговски споразумения, подписани от ЕС, са в пълно съответствие с Парижкото споразумение;

1.  приветства въпросното споразумение със САЩ относно разпределението на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо като решение на отдавнашен търговски спор, тъй като то дава положителен пример за постигнато чрез преговори решение между ЕС и САЩ;

2.  приветства и отчита факта, че другите членове на СТО, които изнасят за ЕС месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, са се съгласили да подкрепят това споразумение, като са приели, че по-голямата част от квотата ще бъде разпределена в полза на САЩ; отчита факта, че според Комисията тези членове на СТО не са получили никаква компенсация за това, че подкрепят споразумението;

3.  отбелязва, че споразумението не засяга настоящите равнища на достъп до пазара на говеждо месо на ЕС и че общата квота на ЕС за достъп до пазара на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани хормони, не трябва да се увеличава; отчита, че споразумението не следва да засяга техническите характеристики на квотата, определени в приложение 2 към Регламент (ЕС) № 481/2012(11), включително качеството и проследимостта на продуктите, за да се гарантира възможно най-високото равнище на защита на потребителите в ЕС; отбелязва, че споразумението не засяга забраната на ЕС за внос на говеждо месо от животни, третирани с определени хормони на растежа;

4.  подкрепя Комисията в усилията ѝ да намери справедливо и балансирано решение за намаляване на настоящото напрежение в областта на търговията, включително чрез това споразумение; подчертава значението на намирането на решения чрез преговори; отбелязва, че ЕС е направил всичко, което е по силите му, за облекчаване на настоящото напрежение в областта на търговията; призовава САЩ да работят заедно с ЕС в това отношение; изразява съжаление във връзка с официалното уведомление, направено от страна на САЩ на 4 ноември 2019 г., относно оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение; припомня, че общата търговска политика на ЕС трябва да допринася за насърчаване на прилагането на практика на Парижкото споразумение;

5.   подчертава, че е важно настоящото споразумение да не бъде обвързано с други текущи търговски преговори между САЩ и Европейския съюз, в които селскостопанският сектор не следва да бъде включен;

6.  отбелязва липсата на напредък при прилагането на съвместното изявление, въпреки че ЕС изпълнява целите за намаляване на напрежението в областта на търговията, определени в него;

7.  изразява съжаление поради факта, че досега САЩ са отказали да работят с ЕС за справедливо и балансирано решение за нашите съответни въздухоплавателни индустрии в контекста на дългогодишния спор „Еърбъс“/„Боинг“ и призовава САЩ да започнат преговори за разрешаването му; изразява загриженост относно мерките, предприети от САЩ, които засягат европейския сектор на въздухоплаването и многобройни селскостопански хранителни продукти; призовава Комисията да въведе мерки за подкрепа на европейските производители;

8.  призовава САЩ да отменят наложените едностранно от тях допълнителни мита върху стоманата и алуминия, както и върху маслините, и да оттеглят заплахата си за налагане на допълнителни мита върху автомобилите и автомобилните части;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0342.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0280.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Приети текстове, P9_TA(2019)0075.
(7) Преработен Меморандум за разбирателство със Съединените американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (ОВ L 27, 30.1.2014 г., стр. 2).
(8) Съвместно съобщение на Европейския съюз и Съединените щати относно мерките по отношение на месото и месните продукти (хормони) от 17 април 2014 г. (WT/DS26/29).
(9) Антидъмпингови и изравнителни мита върху зрели маслини от Испания: искане на Европейския съюз от 17 май 2019 г. за сформиране на експертна група (Anti-Dumping and Countervailing Duties on Ripe Olives from Spain: Request for the establishment of a panel by the European Union of 17 May 2019, WT/DS577/3).
(10) Европейските общности и определени държави членки – мерки, засягащи търговията с големи граждански въздухоплавателни средства: прилагане от страна на Съединените щати на член 7.9 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки и член 22.7 от Договореността за уреждане на спорове, 4 октомври 2019 г. (European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft: Recourse to Article 7.9 of the SCM Agreement and Article 22.7 of the DSU by the United States of 4 October 2019, WT/DS316/42).
(11) Регламент за изпълнение (ЕС) № 481/2012 на Комисията от 7 юни 2012 г. за определянето на правила за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (ОВ L 148, 8.6.2012 г., стр. 9).

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност