Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0142M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0037/2019

Předložené texty :

A9-0037/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.5

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0076

Přijaté texty
PDF 136kWORD 46k
Čtvrtek, 28. listopadu 2019 - Štrasburk
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10681/2019),

–  s ohledem na návrh dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10678/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0107/2019),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o stavu vztahů mezi EU a USA(1), ze dne 3. července 2018 o změně klimatu(2) a ze dne 14. března 2019 o změně klimatu – evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky v souladu s Pařížskou dohodou(3),

–  s ohledem na společné prohlášení USA a EU ze dne 25. července 2018 po návštěvě předsedy Junckera v Bílém domě (společné prohlášení)(4),

–  s ohledem na zprávu o pokroku při uplatňování společného prohlášení EU-USA ze dne 25. července 2018(5),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 28. listopadu 2019(6), o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0037/2019),

A.  vzhledem k tomu, že navzdory stávajícímu napětí v otázkách obchodu jsou mezi EU a USA vybudovány největší dvoustranné obchodní a investiční vztahy a nejintegrovanější ekonomické vazby na světě a že EU a USA sdílejí tytéž důležité hodnoty i politické a ekonomické zájmy;

B.  vzhledem k tomu, že EU a USA uzavřely v roce 2009 memorandum o porozumění (revidované v roce 2014(7)), které prozatímním způsobem vyřešilo dlouhodobý spor ve Světové obchodní organizaci (WTO) týkající se opatření, která EU uvalila v roce 1989 na maso vyvážené z USA a obsahující umělé hormony stimulující růst skotu(8); vzhledem k tomu, že toto memorandum stanovilo celní kvótu na hovězí maso neošetřené hormony v objemu 45 000 tun, kterou otevřelo všem kvalifikovaným dodavatelům z členských států WTO;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2019 vyjednala Komise s USA nové přidělení podílu na celní kvótě (35 000 tun z celkových 45 000 tun přiděleno Spojeným státům) s tím, že ostatní dodavatelé (Austrálie, Uruguay a Argentina) souhlasili se sdílením zbývající části kvóty;

D.  vzhledem k tomu, že tuto dohodu je třeba vnímat v kontextu zmírnění napětí mezi EU a USA v obchodních otázkách, na němž se strany shodly ve společném prohlášení Spojených států a EU ze dne 25. července 2018;

E.  vzhledem k tomu, že v březnu 2018 zavedly Spojené státy dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku, při čemž argumentovaly obavami o národní bezpečnost, a pohrozily, že obdobné celní sazby uvalí i na dovoz motorových vozidel a automobilových dílů z EU (na základě článku 232 zákona USA o rozšíření obchodu z roku 1962);

F.  vzhledem k tomu, že EU se na půdě WTO ohradila proti antidumpingovým a vyrovnávacím clům, která Spojené státy uvalily na španělské olivy(9);

G.  vzhledem k tomu, že na základě arbitrážního rozhodnutí WTO zveřejněného dne 2. října 2019(10) a jako odvetu za nezákonné dotace EU poskytnuté výrobci letadel Airbus uvalily Spojené státy dne 18. října 2019 cla na dovoz z EU v hodnotě 7,5 miliardy USD, což spíše než průmysl, včetně letectví, kde cla činí 10 %, ohrožuje většinu evropského zemědělství, v němž cla činí 25 %;

H.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzýval EU, aby uvažovala o možnostech dalšího zpřísnění Pařížské dohody a aby začlenila klimatickou otázku do veškerých svých politik, včetně obchodní politiky, a že naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly všechny obchodní dohody, které Evropská unie podepíše, v souladu s Pařížskou dohodou;

1.  vítá tuto dohodu s USA o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso jako řešení dlouhodobého obchodního sporu, neboť je kladným příkladem řešení založeného na jednání mezi EU a Spojenými státy;

2.  vítá a uznává skutečnost, že ostatní členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí maso neošetřené hormony, souhlasili s podporou této dohody, jelikož přistoupili na to, že velká většina kvóty bude přidělena Spojeným státům; je si vědom toho, že podle Komise nebylo těmto ostatním členům WTO za podporu dohody poskytnuto žádné odškodnění;

3.  konstatuje, že dohoda nemá vliv na stávající rozsah přístupu na trh EU s hovězím masem a že celková kvóta na přístup na trh EU s hovězím masem neošetřeným hormony nesmí být navýšena; uznává, že v zájmu zaručení co nejvyšší míry ochrany spotřebitelů v EU by dohoda neměla mít vliv na technické charakteristiky kvóty uvedené v příloze 2 nařízení (EU) č. 481/2012(11), včetně kvality a vysledovatelnosti produktů; konstatuje, že dohoda nemá vliv na zákaz dovozu hovězího masa ze zvířat ošetřených určitými růstovými hormony, který vydala EU;

4.  podporuje snahy Komise najít spravedlivé a vyvážené řešení, které by zmírnilo stávající napětí v obchodních vztazích, a to i řešení v podobě této dohody; podtrhuje význam řešení založených na jednání; konstatuje, že EU učinila ke zmírnění stávajících napětí v obchodních vztazích vše, co bylo v jejích silách; vyzývá Spojené státy, aby v tomto ohledu s EU spolupracovaly; lituje formálního oznámení Spojených států ze dne 4. listopadu 2019, že odstupují od Pařížské dohody; připomíná, že společná obchodní politika EU musí přispívat k prosazování plnění Pařížské dohody;

5.   poukazuje na to, že je důležité rozlišovat mezi touto dohodou a jinými probíhajícími obchodními jednáními mezi Spojenými státy a Evropskou unií, která by neměla zahrnovat odvětví zemědělství;

6.  bere na vědomí, že v uplatňování společného prohlášení se nedosáhlo pokroku, ačkoliv EU plní cíle v zájmu zmírnění napětí na poli obchodu, jak je stanoveno v prohlášení;

7.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Spojené státy zatím v souvislosti s dlouhodobým sporem ohledně podniků Airbus a Boeing odmítaly spolupracovat s EU na hledání spravedlivého a vyváženého řešení pro letecký průmysl obou stran, a vyzývá Spojené státy k zahájení jednání za účelem vyřešení tohoto sporu; je znepokojen opatřeními, která přijaly Spojené státy a která postihují evropské odvětví leteckého průmyslu a celou řadu zemědělsko-potravinářských výrobků; požaduje, aby Komise přijala opatření na podporu evropských výrobců;

8.  vyzývá Spojené státy, aby zrušily svá jednostranná dodatečná cla na ocel a hliník a cla na olivy a aby odvolaly výhrůžky, že zavedou další cla také na automobily a automobilové díly;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0342.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0280.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_cs.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Přijaté texty, P9_TA(2019)0075.
(7) Revidované znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (Úř. věst. L 27, 30.1.2014, s. 2).
(8) Společné sdělení Evropské unie a Spojených států ohledně opatření týkajících se masa a masných výrobků ze dne 17. dubna 2014 (WT/DS26/29).
(9) Antidumpingová a vyrovnávací cla na zralé olivy ze Španělska: žádost Evropské unie o zřízení panelu ze dne 17. května 2019 (WT/DS577/3).
(10) Evropská společenství a některé členské státy – opatření ovlivňující obchod týkající se velkých civilních letadel: uplatnění článku 7.9 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a článku 22.7 Ujednání o řešení sporů Spojenými státy ze dne 4. října 2019 (WT/DS316/42).
(11) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9).

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí