Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0142M(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0037/2019

Ingediende teksten :

A9-0037/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0076

Aangenomen teksten
PDF 130kWORD 43k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg
Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10681/2019),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10678/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0107/2019),

–  gezien zijn resolutie van 12 september 2018 over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS(1), van 3 juli 2018 over klimaatdiplomatie(2) en van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs(3),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de VS en de EU van 25 juli 2018 na het bezoek van voorzitter Juncker aan het Witte Huis (gezamenlijke verklaring)(4),

–  gezien het voortgangsverslag over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS van 25 juli 2018(5),

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van 28 november 2019(6) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 105, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0037/2019),

A.  overwegende dat de EU en de VS de grootste bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen en de meest geïntegreerde economische betrekkingen ter wereld onderhouden, en belangrijke waarden en politieke en economische belangen delen, ondanks de recente spanningen op handelsgebied;

B.  overwegende dat de EU en de VS in 2009 een memorandum van overeenstemming (MvO, herzien in 2014(7)) hebben gesloten, als tijdelijke oplossing voor een langdurig WTO-geschil over door de EU in 1989 opgelegde maatregelen met betrekking tot de Amerikaanse export van vlees dat artificiële groei-bevorderende hormonen bevat(8); overwegende dat met het MvO een tariefcontingent van 45 000 ton niet met hormonen behandeld rundvlees is geopend voor alle in aanmerking komende leveranciers in WTO-lidstaten;

C.  overwegende dat de Commissie in 2019 een nieuwe toewijzing van het tariefcontingent met de VS heeft onderhandeld (35 000 ton van de totale 45 000 ton wordt toegewezen aan de VS), waarbij de andere uitvoerlanden (Australië, Uruguay en Argentinië) ermee hebben ingestemd om het overgebleven deel van het contingent onderling te verdelen;

D.  overwegende dat deze overeenkomst gezien dient te worden in het licht van de de-escalatie van de spanningen op handelsgebied tussen de EU en de VS, zoals overeengekomen in de gezamenlijke verklaring van de VS en de EU van 25 juli 2018;

E.  overwegende dat de VS in maart 2018, met een beroep op nationale veiligheidsoverwegingen, bijkomende invoerrechten hebben ingesteld voor staal en aluminium, en dreigen soortgelijke invoerrechten in te voeren voor motorvoertuigen en auto-onderdelen uit de EU (op grond van sectie 232 van de Amerikaanse handelsexpansiewet van 1962);

F.  overwegende dat de EU de invoering door de VS van antidumping- en compenserende rechten op Spaanse olijven aanvecht bij de WTO(9);

G.  overwegende dat de VS op 18 oktober 2019, naar aanleiding van de op 2 oktober 2019 verstuurde arbitrale uitspraak van de WTO(10), als vergeldingsmaatregel voor de illegale EU-subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus, 7,5 miljard USD aan invoerrechten hebben opgelegd voor producten uit de EU, met invoerrechten van 25 % voor de meeste EU-landbouwsectoren maar niet voor de industriële sector, waaronder luchtvaartuigen, waarvoor invoerrechten van 10 % zijn vastgesteld;

H.   overwegende dat het Europees Parlement de EU herhaaldelijk ertoe heeft aangemoedigd manieren te overwegen om het ambitieniveau van de Overeenkomst van Parijs verder te verhogen en de klimaatambitie op te nemen in het gehele EU-beleid, ook het handelsbeleid, en bij de Commissie erop aandringt ervoor te zorgen dat alle door de EU ondertekende handelsovereenkomsten volledig in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs;

1.  is ingenomen met deze overeenkomst met de VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit, waarmee een langdurig handelsgeschil wordt opgelost en een positief voorbeeld wordt gesteld van een door onderhandelingen tot stand gekomen oplossing voor een geschil tussen de EU en de VS;

2.  is verheugd over en neemt kennis van het feit dat andere WTO-lidstaten die niet met hormonen behandeld rundvlees exporteren naar de EU ermee hebben ingestemd om deze overeenkomst te steunen door te accepteren dat het overgrote deel van het tariefcontingent wordt toegewezen aan de VS; neemt kennis van het feit dat, volgens de Europese Commissie, aan de andere WTO-lidstaten geen compensatie is toegekend voor het steunen van de overeenkomst;

3.  merkt op dat de overeenkomst geen invloed heeft op het huidige niveau van toegang tot de Europese markt voor rundvlees en dat het totale tariefcontingent voor de toegang tot de EU-markt van niet met hormonen behandeld rundvlees niet mag worden verhoogd; stelt vast dat de overeenkomst geen invloed mag hebben op de technische kenmerken van het contingent, zoals omschreven in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 481/2012(11), inclusief de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten, teneinde aan de Europese consumenten het hoogst mogelijke beschermingsniveau te garanderen; merkt op dat de overeenkomst geen invloed heeft op het EU-verbod op de invoer van rundvlees dat afkomstig is van dieren die met bepaalde groeihormonen zijn behandeld;

4.  steunt de inspanningen van de Commissie om tot een eerlijke en evenwichtige oplossing te komen om de huidige spanningen op handelsgebied te temperen, onder meer door middel van deze overeenkomst; benadrukt dat het belangrijk is om via onderhandelingen te komen tot oplossingen; merkt op dat de EU al het mogelijke heeft gedaan om de huidige spanningen op handelsgebied weg te nemen; doet een beroep op de VS om in dezen met de EU samen te werken; betreurt de officiële kennisgeving van de Verenigde Staten van hun terugtrekking uit de Overeenkomst van Parijs op 4 november 2019; wijst erop dat het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU moet bijdragen tot het bevorderen van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs;

5.   onderstreept dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen deze overeenkomst en de andere lopende handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie waarvan de landbouwsector geen deel zou moeten uitmaken;

6.  stelt vast dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt met de uitvoering van de gezamenlijke verklaring, hoewel de EU wel stappen zet richting de daarin vastgestelde doelstellingen om de spanningen op handelsgebied te de-escaleren;

7.  vindt het spijtig dat de VS tot nog toe hebben geweigerd om samen met de EU te werken aan een eerlijke en evenwichtige oplossing voor de beide luchtvaartindustrieën in verband met het langdurige geschil over Airbus en Boeing, en roept de VS op onderhandelingen op te starten om dit geschil op te lossen; is verontrust over de door de Verenigde Staten genomen maatregelen die de Europese luchtvaarindustrie en talrijke voedingsproducten treffen; verzoekt de Commissie steunmaatregelen ten behoeve van de Europese producenten te treffen;

8.  dringt er bij de VS op aan om hun eenzijdige aanvullende invoerrechten voor staal en aluminium, en olijven, af te schaffen en het dreigement om aanvullende invoerrechten in te voeren voor auto’s en auto-onderdelen in te trekken;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0342.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0280.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
(4) https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_nl.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0075.
(7) Herzien memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten van Amerika over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (PB L 27 van 30.1.2014, blz. 2).
(8) “Joint communication from the European Union and the United States on measures concerning meat and meat products (hormones)” (Gezamenlijke verklaring van de Europese Unie en de Verenigde Staten over maatregelen inzake vlees en vleesproducten (hormonen)) van 17 april 2014 (WT/DS26/29).
(9) “Anti-Dumping and Countervailing Duties on Ripe Olives from Spain: Request for the establishment of a panel by the European Union” (Antidumping- en compenserende rechten op Spaanse rijpe olijven: verzoek van de Europese Unie om een panel te vormen) van 17 mei 2019 (WT/DS577/3).
(10) “European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil. Aircraft: Recourse to Article 7.9 of the SCM Agreement and Article 22.7 of the DSU by the United States” (Europese Gemeenschappen en bepaalde lidstaten – Maatregelen voor de handel in grote burgerluchtvaartuigen: beroep op artikel 7.9 van de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen en artikel 22.7 van het Memorandum inzake Geschillenbeslechting door de VS) van 4 oktober 2019 (WT/DS316/42).
(11) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 481/2012 van de Commissie van 7 juni 2012 houdende voorschriften voor het beheer van een tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit (PB L 148 van 8.6.2012, blz. 9).

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid