Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0142M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0037/2019

Teksty złożone :

A9-0037/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.5

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0076

Teksty przyjęte
PDF 138kWORD 46k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10681/2019),

–  uwzględniając projekt umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10678/2019),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9‑0107/2019),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 12 września 2018 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi(1), z 3 lipca 2018 r. w sprawie dyplomacji klimatycznej(2) i z 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki(3),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie USA i UE z 25 lipca 2018 r. po wizycie przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera w Białym Domu (wspólne oświadczenie)(4),

–  mając na uwadze sprawozdanie z postępów poświęcone kwestii wdrażania wspólnego oświadczenia UE–USA z 25 lipca 2018 r.(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 28 listopada 2019 r.(6) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0037/2019),

A.  mając na uwadze, że UE i USA utrzymują najrozleglejsze dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne, ich gospodarki są najbardziej zintegrowanymi ze sobą gospodarkami na świecie, a poza tym obydwa podmioty współdzielą ważne wartości i mają wspólne interesy polityczne i gospodarcze mimo obecnych napięć handlowych;

B.  mając na uwadze, że w 2009 r. UE i USA zawarły protokół ustaleń (zmieniony w 2014 r.(7)) przewidujący tymczasowe rozwiązanie długotrwałego sporu w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), który dotyczył środków nałożonych przez UE w 1989 r. na mięso wołowe eksportowane przez USA i zawierające sztuczne hormony wzrostu(8); mając na uwadze, że protokół ustaleń przewidywał kontyngent taryfowy o wielkości 45 tys. ton wołowiny niezawierającej hormonów, otwarty dla wszystkich kwalifikujących się dostawców w państwach członkowskich WTO;

C.  mając na uwadze, że w 2019 r. Komisja wynegocjowała z USA nowy przydział kontyngentu taryfowego (35 z 45 tys. ton dla USA), a pozostali dostawcy (Australia, Urugwaj i Argentyna) zgodzili się na udział w pozostałej części kontyngentu;

D.  mając na uwadze, że umowę tę należy postrzegać w kontekście deeskalacji napięć handlowych między UE a USA zgodnie z treścią wspólnego oświadczenia UE–USA z 25 lipca 2018 r.;

E.  mając na uwadze, że w marcu 2018 r., powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe cła na import stali i aluminium oraz grożą zastosowaniem podobnych ceł wobec importu pojazdów silnikowych i części samochodowych z UE (na mocy art. 232 amerykańskiej ustawy o rozwoju handlu z 1962 r. – Trade Expansion Act);

F.  mając na uwadze, że UE kwestionuje na forum WTO nałożenie przez Stany Zjednoczone ceł antydumpingowych i wyrównawczych na hiszpańskie oliwki(9);

G.  mając na uwadze, że na podstawie orzeczenia arbitrażowego WTO opublikowanego 2 października 2019 r.(10) Stany Zjednoczone, działając w odwecie za nielegalne dotacje UE przyznane producentowi statków powietrznych Airbus, w dniu 18 października 2019 r. nałożyły cła na importowane z UE towary o wartości 7,5 mld USD, co z uwagi na stawkę celną w wysokości 25% zagraża większości sektorów rolnictwa w UE, a nie sektorowi przemysłu czy sektorowi lotniczemu, w przypadku którego obowiązuje stawka w wysokości 10%;

H.   mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie zachęcał UE do rozważenia sposobów dalszego podnoszenia poziomu ambicji porozumienia paryskiego i włączenia ambicji w zakresie klimatu do wszystkich dziedzin polityki unijnej, w tym polityki handlowej; mając na uwadze, że Komisja powinna zapewnić pełną zgodność wszystkich umów handlowych zawieranych przez UE z porozumieniem paryskim;

1.  wyraża zadowolenie z niniejszej umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przydzielenia udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości jako rozwiązania długotrwałego sporu handlowego, ponieważ umowa ta jest pozytywnym przykładem rozwiązania wynegocjowanego między UE a USA;

2.  wyraża zadowolenie i zauważa, że pozostali członkowie WTO eksportujący do UE wołowinę niezawierającą hormonów zgodzili się poprzeć tę umowę i zaakceptowali przydział ogromnej większości kontyngentu Stanom Zjednoczonym; zauważa, że według informacji podawanych przez Komisję członkom WTO popierającym tę umowę nie przyznano żadnych środków kompensacyjnych;

3.  zwraca uwagę, że umowa nie ma wpływu na obecny poziom dostępu wołowiny do rynku UE oraz że nie wolno zwiększać ogólnego kontyngentu wołowiny niezawierającej hormonów w ramach dostępu do rynku UE; zauważa, że umowa nie powinna mieć wpływu na techniczne aspekty kontyngentu określone w załączniku 2 do rozporządzenia (UE) 481/2012(11), w tym na jakość i identyfikowalność produktów, aby zagwarantować jak najwyższy poziom ochrony konsumentów w UE; zwraca uwagę, że umowa nie ma wpływu na unijny zakaz importu wołowiny pochodzącej od zwierząt, którym podawano niektóre hormony wzrostu;

4.  wspiera Komisję w jej staraniach mających na celu znalezienie uczciwego i wyważonego rozwiązania, aby rozładować obecne napięcia handlowe, w tym również dzięki przedmiotowej umowie; podkreśla znaczenie wypracowywania rozwiązań w procesie negocjacji; zwraca uwagę, że UE zrobiła wszystko, co w jej mocy, by złagodzić obecne napięcia handlowe; apeluje do USA o podjęcie współpracy z UE w tym względzie; ubolewa, że 4 listopada 2019 r. Stany Zjednoczone oficjalnie ogłosiły, że wycofują się z porozumienia paryskiego; przypomina, że wspólna polityka handlowa UE musi przyczyniać się do promowania i wdrażania porozumienia paryskiego;

5.   podkreśla, że należy odróżnić tę umowę od pozostałych trwających negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w których nie należy uwzględniać sektora rolnego;

6.  zwraca uwagę na brak postępów we wdrażaniu postanowień wspólnego oświadczenia, choć UE realizuje ustalone w nim cele dotyczące złagodzenia napięć handlowych;

7.  ubolewa, że jak dotychczas Stany Zjednoczone odmawiają współpracy z UE w celu wypracowania sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania z myślą o przemyśle lotniczym w USA i UE w kontekście długotrwałego sporu między przedsiębiorstwami Airbus i Boeing oraz wzywa Stany Zjednoczone do podjęcia negocjacji w celu rozstrzygnięcia tego sporu; wyraża zaniepokojenie środkami podjętymi przez Stany Zjednoczone, które uderzyły w europejski sektor lotniczy i wiele produktów rolno-spożywczych; wzywa Komisję do wprowadzenia środków wsparcia dla producentów europejskich;

8.  apeluje do USA o uchylenie jednostronnych dodatkowych ceł na stal, aluminium i oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia dodatkowych ceł na samochody i części do nich;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0342.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0280.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.
(4) https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_pl.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0075.
(7) Zmieniony protokół ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczący przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2014, s. 2).
(8) Wspólne oświadczenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z 17 kwietnia 2014 r. (WT/DS26/29) w sprawie środków dotyczących mięsa i produktów mięsnych (hormony).
(9) Cła antydumpingowe i wyrównawcze na dojrzałe oliwki z Hiszpanii – wniosek Unii Europejskiej z 17 maja 2019 r. o ustanowienie zespołu orzekającego (WT/DS577/3).
(10) Wspólnoty Europejskie i niektóre państwa członkowskie – środki mające wpływ na handel dużymi cywilnymi statkami powietrznymi: odwołanie się przez Stany Zjednoczone w dniu 4 października 2019 r. do art. 7.9 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych oraz do art. 22.7 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów (WT/DS316/42).
(11) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 481/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. ustanawiające zasady zarządzania kontyngentem taryfowym na wołowinę wysokiej jakości (Dz.U. L 148 z 8.6.2012, s. 9).

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności