Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0142M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0037/2019

Predkladané texty :

A9-0037/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0076

Prijaté texty
PDF 136kWORD 49k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10681/2019),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10678/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0107/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a USA(1), z 3. júla 2018 o diplomacii v oblasti klímy(2) a zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou(3),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie USA a EÚ z 25. júla 2018 po návšteve predsedu Junckera v Bielom dome(4),

–  so zreteľom na správu o pokroku vo vykonávaní spoločného vyhlásenia USA a EÚ z 25. júla 2018(5),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. novembra 2019(6) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0037/2019),

A.  keďže bilaterálne obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a USA sú najrozvinutejšie, majú najviac integrovaný hospodársky vzťah vo svete a napriek súčasnému napätiu v oblasti obchodu ich spájajú tie isté dôležité hodnoty a politické a hospodárske záujmy;

B.  keďže EÚ a USA uzavreli v roku 2009 memorandum o porozumení (revidované v roku 2014(7)), ktoré poskytlo dočasné riešenie dlhotrvajúceho sporu vo Svetovej obchodnej organizácii (ďalej len „WTO“), pokiaľ ide o opatrenia zavedené EÚ v roku 1989 na dovoz mäsa z USA, ktoré obsahovalo umelé rastové hormóny(8); keďže v memorande o porozumení sa stanovila colná kvóta 45 000 ton hovädzieho mäsa neupravovaného hormónmi, ktorá sa vzťahuje na všetkých kvalifikovaných dodávateľov v členských štátoch WTO;

C.  keďže v roku 2019 rokovala Komisia s USA o novom pridelení colnej kvóty (35 000 ton pre USA z celkového objemu 45 000 ton), pričom ostatní dodávatelia (Austrália, Uruguaj a Argentína) súhlasili s tým, že si rozdelia zvyšnú časť kvóty;

D.  keďže túto dohodu treba vnímať ako súčasť zmierňovania obchodného napätia medzi EÚ a USA, na ktorom sa obe strany dohodli v spoločnom vyhlásení z 25. júla 2018;

E.  keďže USA z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť uvalili v marci 2018 dodatočné clá na dovoz ocele a hliníka a vyhrážajú sa, že uvalia podobné clá na dovoz motorových vozidiel a automobilových súčiastok z EÚ (podľa oddielu 232 zákona USA o rozšírení obchodu z roku 1962);

F.  keďže EÚ vzniesla v rámci WTO námietku voči zavedeniu antidumpingových a vyrovnávacích ciel na španielske olivy zo strany USA(9);

G.  keďže na základe rozhodcovského rozhodnutia WTO, ktoré bolo rozoslané 2. októbra 2019(10) a ako odvetu za nezákonné subvencie EÚ poskytnuté výrobcovi lietadiel Airbus uvalili USA 18. októbra 2019 clá na dovoz tovaru z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD, a colnými tarifami vo výške 25 % tak ohrozia väčšinu poľnohospodárskeho sektora EÚ a nie priemysel, a to aj pri 10 % clách na lietadlá;

H.   keďže Európsky parlament opakovane vyzval EÚ, aby zvážila možnosti ďalšieho zvýšenia úrovne cieľov Parížskej dohody a začlenenia ambícií v oblasti klímy do všetkých politík EÚ vrátane obchodnej politiky, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky obchodné dohody podpísané EÚ boli v úplnom súlade s Parížskou dohodou;

1.  víta túto dohodu s USA o pridelení podielu colnej kvóty na vysokokvalitné hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva dlhodobý obchodný spor, keďže ide o pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ a USA na základe dohody;

2.  víta a oceňuje to, že iní členovia WTO, ktorí vyvážajú do EÚ hovädzie mäso neošetrované hormónmi, podporili túto dohodu tým, že súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty pridelila USA; berie na vedomie skutočnosť, že podľa Komisie títo iní členovia WTO nedostali žiadnu kompenzáciu za podporu dohody;

3.  konštatuje, že dohoda nemá vplyv na súčasný rozsah prístupu hovädzieho mäsa na trh EÚ a že celková kvóta na prístup na trh EÚ pre hovädzie mäso neošetrené hormónmi nesmie byť navýšená; uznáva, že s cieľom zaručiť najvyššiu možnú úroveň ochrany spotrebiteľov v EÚ by dohoda nemala mať vplyv na technické charakteristiky kvóty uvedené v prílohe 2 k nariadeniu (EÚ) č. 481/2012(11), vrátane kvality a vysledovateľnosti výrobkov; konštatuje, že dohoda nemá vplyv na zákaz dovozu hovädzieho mäsa zo zvierat liečených určitými rastovými hormónmi, ktorý vydala EÚ;

4.  podporuje Komisiu v jej úsilí nájsť spravodlivé a vyvážené riešenie s cieľom zmierniť súčasné obchodné napätie, a to aj prostredníctvom tejto dohody; zdôrazňuje význam nachádzania riešení založených na dohode; konštatuje, že EÚ urobila všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila súčasné obchodné napätie; vyzýva USA, aby v tejto súvislosti spolupracovali s EÚ; vyjadruje poľutovanie nad formálnym oznámením USA zo 4. novembra 2019 o ich odstúpení od Parížskej dohody; pripomína, že spoločná obchodná politika EÚ musí prispievať k presadzovaniu vykonávania Parížskej dohody;

5.   zdôrazňuje, že je dôležité oddeliť túto dohodu od ďalších prebiehajúcich obchodných rokovaní medzi USA a EÚ, do ktorých by odvetvie poľnohospodárstva nemalo byť zahrnuté;

6.  berie na vedomie nedostatočný pokrok pri vykonávaní spoločného vyhlásenia, hoci EÚ plní ciele zamerané na znižovanie napätia v oblasti obchodu, ako sa v ňom uvádza;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA doteraz v súvislosti s dlhodobým sporom vo veci Airbusu a Boeingu odmietli spolupracovať s EÚ na hľadaní spravodlivého a vyváženého riešenia pre letecký priemysel oboch strán a vyzýva USA, aby začali rokovania s cieľom vyriešiť tento spor; je znepokojený opatreniami, ktoré prijali USA a ktoré zasahujú európsky letecký sektor a mnohé poľnohospodárske výrobky; žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu európskych výrobcov;

8.  vyzýva USA, aby zrušili svoje jednostranné dodatočné clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel na vozidlá a automobilové súčiastky;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0342.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0280.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
(4) https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_sk.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Prijaté texty, P9_TA(2019)0075.
(7) Revidované Memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2014, s. 2).
(8) Spoločné oznámenie Európskej únie a Spojených štátov o opatreniach týkajúcich sa mäsa a mäsových výrobkov (hormóny) zo 17. apríla 2014 (WT/DS26/29).
(9) Antidopingové a vyrovnávacie clá na zrelé olivy zo Španielska: žiadosť Európskej únie o zriadenie panelu zo 17. mája 2019 (WT/DS577/3).
(10) Európske spoločenstvá a určité členské štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s veľkými civilnými lietadlami: uplatnenie článku 7.9 Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a článku 22 ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 4. októbra 2019 (WT/DS316/42).
(11) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2012 zo 7. júna 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá spravovania colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 9).

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia