Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0209/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0078

Приети текстове
PDF 122kWORD 44k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
Извънредно положение по отношение на климата и околната среда
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Резолюция на Европейския парламент от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

–  като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по РКOОНИК (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

–  като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН (КБР),

–  като взе предвид най-актуалните и най-обширни научни доказателства за вредните последици от изменението на климата, изложени в специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

–  като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в обобщението, съставено за определящите политиките лица, на доклада от 29 май 2019 г. за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, изготвен от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги,

–  като взе предвид 25-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 25), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

–  като взе предвид 26-ата конференция на страните по РКООНИК, която предстои да се проведе през декември 2020 г., както и факта, че всички страни по РКООНИК трябва да увеличат своя национално определен принос в съответствие с целите на Парижкото споразумение,

–  като взе предвид 15-ото заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP15), което предстои да се проведе в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г., на което страните по Конвенцията трябва да вземат решение относно глобалната рамка за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие след 2020 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно Конференцията на ООН по изменението на климата за 2019 г. в Мадрид, Испания (COP25)(2),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че предприемането на незабавни и амбициозни действия е от решаващо значение за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5°C и за предотвратяване на сериозната загуба на биологично разнообразие;

Б.  като има предвид, че тези действия трябва да бъдат научно обосновани и трябва да включват гражданите и всички сектори на обществото и на икономиката, в т.ч. промишлеността, по социално балансиран и устойчив начин; като има предвид, че те трябва да подкрепят конкурентоспособността на нашите икономики и да бъдат съпътствани от ефикасни социални и приобщаващи мерки с оглед на осигуряването на справедлив и равноправен преход, който подкрепя създаването на работни места, като същевременно се зачита необходимостта от осигуряване на благополучие, отговарящо на високи стандарти, и на висококачествени работни места и обучение;

В.  като има предвид, че никога извънредно положение не следва да се използва за подкопаване на демократичните институции или за подриване на основните права; като има предвид, че всички мерки ще бъдат приемани винаги в рамките на демократичен процес;

1.  обявява извънредно положение по отношение на климата и околната среда; като заявява собствената си ангажираност, призовава Комисията, държавите членки и всички участници в световен план да предприемат спешно необходимите конкретни действия за борба с тази заплаха и за нейното възпиране, преди да е станало твърде късно;

2.  настоятелно призовава новата Комисия да извърши пълна оценка на въздействието върху климата и околната среда на всички съответни законодателни и бюджетни предложения и да гарантира, че всички те са напълно приведени в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5°C, както и че не допринасят за загубата на биологично разнообразие;

3.  признава институционалната си отговорност за намаляване на въглеродния отпечатък на Парламента; предлага да приеме свои мерки за намаляване на емисиите, включително подмяна на автомобилния парк с превозни средства с нулеви емисии, и призовава всички държави членки да се споразумеят за определяне на едно единствено седалище на Европейския парламент;

4.  настоятелно призовава новата Комисия да обърне внимание на непоследователността на настоящите политики на Съюза на фона на извънредното положение по отношение на климата и околната среда, по-специално чрез извършването на радикална реформа на своите инвестиционни политики в областта на селското стопанство, търговията, транспорта, енергетиката и инфраструктурата;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0079.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност