Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2930(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0209/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0078

Antagna texter
PDF 116kWORD 43k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg
Klimat- och miljönödläge
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Kyotoprotokollet till denna,

–  med beaktande av det avtal som antogs vid UNFCCC:s 21:a partskonferens (COP21) i Paris den 12 december 2015 (Parisavtalet),

–  med beaktande av Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald,

–  med beaktande av de senaste och mest omfattande vetenskapliga beläggen för klimatförändringarnas skadliga effekter, som Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) lägger fram i sin särskilda rapport om global uppvärmning på 1,5 °C samt i sin femte utvärderingsrapport (AR5) och sammanfattande rapport i frågan och i sina särskilda rapporter om klimatförändringarna och marken respektive havet och kryosfären i ett förändrat klimat,

–  med beaktande av det överväldigande hot om förlust av biologisk mångfald som beskrivs i sammanfattningen för beslutsfattare i den globala bedömningsrapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster av den 29 maj 2019 från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster,

–  med beaktande av UNFCCC:s 25:e partskonferens (COP25), som ska hållas i Madrid, Spanien, den 2–13 december 2019,

–  med beaktande av UNFCCC:s 26:e partskonferens, som ska hållas i december 2020, och det faktum att samtliga parter i UNFCCC måste höja sina nationellt fastställda bidrag i enlighet med Parisavtalets mål,

–  med beaktande av den 15:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP15), som ska hållas i Kunming, Kina, i oktober 2020, då parterna måste enas om den globala ramen för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald efter 2020,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP25)(2),

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och förhindra en massiv förlust av biologisk mångfald är det helt avgörande med omedelbara och ambitiösa åtgärder.

B.   Allmänheten och alla delar av samhället och ekonomin, inklusive industrin, måste göras delaktiga i detta arbete på ett socialt välavvägt och hållbart sätt, och insatserna måste grundas på vetenskap. Insatserna måste gynna våra ekonomiers konkurrenskraft och åtföljas av kraftfulla sociala och inkluderande åtgärder för att säkerställa en rättvis och jämlik omställning som främjar sysselsättningsskapande, samtidigt som man respekterar behovet av en hög välfärdsnivå och högkvalitativa arbetstillfällen och utbildningar.

C.   Inga nödlägen får någonsin utnyttjas till att urholka demokratiska institutioner eller undergräva grundläggande rättigheter. Alla beslut om åtgärder kommer alltid att antas genom ett demokratiskt förfarande.

1.  Europaparlamentet utlyser ett klimat- och miljönödläge. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och samtliga globala aktörer – samt utfäster sig självt – att snarast vidta nödvändiga konkreta åtgärder för att bekämpa och stävja detta hot innan det är för sent.

2.  Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till den nya kommissionen om att på ett uttömmande sätt bedöma klimat- och miljökonsekvenserna av samtliga lagstiftnings- och budgetförslag och säkerställa att de till fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C och att de inte bidrar till förlusten av biologisk mångfald.

3.  Europaparlamentet erkänner sitt institutionella ansvar för att minska sitt koldioxidavtryck. Parlamentet föreslår att man antar egna åtgärder för att minska utsläppen, bland annat genom att ersätta sin fordonspark med utsläppsfria fordon, och uppmanar alla medlemsstater att enas om ett enda säte för Europaparlamentet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att åtgärda bristen på enhetlighet i EU:s rådande politik som rör klimat- och miljönödläget, särskilt med hjälp av en omfattande reform av unionens jordbruks-, handels-, transport-, energi- och infrastrukturinvesteringspolitik.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0217.
(2) Antagna texter, P9_TA(2019)0079.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy