Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2918(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0181/2019

Ingivna texter :

B9-0181/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0083

Antagna texter
PDF 119kWORD 42k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg
Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (2019/2918(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Marrakechavtalet av den 15 april 1994, genom vilket Världshandelsorganisationen (WTO) inrättades,

–  med beaktande av artikel 17 i överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning, genom vilken det permanenta överprövningsorganet för WTO:s tvistlösningsorgan inrättas,

–  med beaktande av meddelandet från Europeiska unionen, Kina, Kanada, Indien, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Australien, Republiken Korea, Island, Singapore, Mexiko, Costa Rica och Montenegro till WTO:s allmänna råd av den 11 december 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) och meddelandet från Europeiska unionen, Kina, Indien och Montenegro till WTO:s allmänna råd av den 11 december 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  med beaktande av det tillfälliga systemet för överklagande av tvister mellan EU och Kanada av den 25 juli 2019, i enlighet med artikel 25 i överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning, samt det likartade systemet med Norge som antogs den 21 oktober 2019,

–  med beaktande av den informella processen om frågor som rör överprövningsorganets funktionssätt under överinseende av det allmänna rådet, och av rapporterna från Nya Zeelands ambassadör, David Walker, till WTO:s allmänna råd av den 28 februari 2019 (JOB/GC/215), 7 maj 2019 (JOB/GC/217), 23 juli 2019 (JOB/GC/220) och 15 oktober 2019 (JOB/GC/222), samt av det utkast till det allmänna rådets beslut om överprövningsorganets funktionssätt som ambassadör Walker lade fram inför det allmänna rådet den 15 oktober 2019 och som återges i bilagan till denna rapport,

–  med beaktande av uttalandet från kommissionen av den 26 november 2019,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för internationell handel, och av följande skäl:

A.  WTO inrättades för att stärka multilateralismen, främja en inkluderande ekonomisk världsordning och främja ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande multilateralt handelssystem.

B.  WTO:s system för tvistlösning har tack vare sin bindande karaktär, två beslutsnivåer och oberoende och opartiska skiljedomare framgångsrikt bidragit till att säkerställa respekt för WTO:s regler och till säkerhet och förutsägbarhet i det multilaterala handelssystemet, i syfte att undvika ensidiga åtgärder.

C.  WTO:s överprövningsorgan spelar en grundläggande roll i WTO:s tvistlösningssystem.

D.  Sedan 2017 har Förenta staterna blockerat möjligheten att ersätta någon av överprövningsorganets sju ledamöter, och har avslagit ett flertal förslag om att inleda urvalsprocessen för att tillsätta de återstående lediga tjänsterna.

E.  Den 10 december 2019 löper mandaten för två av de tre återstående ledamöterna i överprövningsorganet ut och överprövningsorganet kommer inte längre att kunna pröva nya överklaganden, eftersom det krävs tre ledamöter för att göra detta.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över att överprövningsorganet, om ingen lösning nås, kommer att upphöra med sin verksamhet efter den 10 december 2019, vilket skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser för det regelbaserade multilaterala handelssystemet.

2.  Europaparlamentet beklagar att de pågående diskussionerna mellan WTO‑medlemmarna ännu inte har gett något positivt resultat.

3.  Europaparlamentet stöder till fullo den informella process som leds av ambassadör Walker, och anser att hans förslag utgör en mycket god grund för att finna en tillfredsställande lösning som bemöter den utbredda oron över hur överprövningsorganet fungerar och behovet av att reformera det. Parlamentet uppmanar alla ledamöter att delta på ett konstruktivt sätt i dessa diskussioner så att de lediga tjänsterna kan tillsättas så snart som möjligt, och att samtidigt säkerställa att WTO förfogar över finansiella och mänskliga resurser som motsvarar dess behov.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt samarbete med alla WTO‑medlemmar, inbegripet Förenta staterna, för att snarast möjligt häva blockeringen av utnämningsförfarandet, vid behov även efter den 10 december 2019.

5.  Europaparlamentet stöder de initiativ som nyligen tagits av EU för att ingå tillfälliga arrangemang med våra viktigaste handelspartner i syfte att bevara EU:s rätt att lösa handelstvister i WTO genom ett bindande, oberoende och opartiskt beslutsförfarande på två nivåer, samtidigt som man påminner om att ett permanent överprövningsorgan fortfarande är det centrala målet för EU:s strategi.

6.  Europaparlamentet påminner om vikten av en interparlamentarisk dialog som ett sätt att bidra till de pågående diskussionerna och nå en positiv slutsats.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till WTO:s generaldirektör.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy