Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2832(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0175/2019

Внесени текстове :

B9-0175/2019

Разисквания :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.13
CRE 28/11/2019 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0084

Приети текстове
PDF 136kWORD 48k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ
P9_TA(2019)0084B9-0175/2019

Резолюция на Европейския парламент от 28 ноември 2019 г. относно текущите преговори за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (2019/2832(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. („Споразумението от Котону“)(1), и преразглежданията му от 2005 г. и 2010 г.(2),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 12 декември 2017 г. за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн(3),

–  като взе предвид своите резолюции от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(4) и от 14 юни 2018 г. относно предстоящите преговори за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн(5),

–  като взе предвид въпросите до Съвета и до Комисията относно текущите преговори за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (O-000035/2019 – B9 0057/2019 и O-000036/2019 – B9 0058/2019),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по развитие,

А.  като има предвид, че преговорите за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от АКТБ все още продължават и се очаква да продължат по-дълго от първоначално предвиденото;

Б.  като има предвид, че силата на Споразумението от Котону и достиженията на неговите правни норми се основават на редица уникални характеристики, които трябва да бъдат запазени и подсилени;

В.   като има предвид, че отношенията между АКТБ и ЕС са от голямо значение, особено на този етап, при който многостранната система е подложена на натиск и се поставя под въпрос; като има предвид, че Споразумението от Котону е ключов елемент от нашата многостранна система предвид броя на държавите, които обединява, и съдържанието и структурата на партньорството, и като има предвид, че на партньорството следва да се отдадат по-голямо значение и по-голяма видимост в рамките на ООН и други световни форуми; като има предвид, че през 2015 г. международната общност пое основни глобални ангажименти като част от Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение и Програмата за действие от Адис Абеба, и като има предвид, че сътрудничеството между АКТБ и ЕС ще бъде от съществено значение за постигането на тези глобални цели;

Г.   като има предвид, че ключов елемент от новото партньорство между АКТБ и ЕС следва да бъде засилването на парламентарното измерение на отношенията между ЕС и Групата на държавите от АКТБ чрез осигуряване на по-голяма ефективност и представителност;

Д.  като има предвид, че честотата и разнообразието на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС даде възможност за последователен диалог през годините, като по този начин допринесе ефективно за укрепването на парламентарната дипломация; като има предвид, че настоящата международна обстановка следва да действа като стимул за държавите от АКТБ и ЕС да постигнат напредък по този парламентарен диалог и да повишат неговата ефективност;

1.  приветства постигнатия до момента напредък в преговорите по стратегическите приоритети, свързани с основите и работата на регионалните протоколи;

2.  отбелязва, че ще бъде необходимо повече време за договаряне на оставащите части от споразумението и че преговорите няма да бъдат приключени до края на октомври 2019 г., както се очакваше първоначално;

3.  приветства, с оглед на изтичането на срока на действие на Споразумението от Котону през февруари 2020 г., решението на Съвета на министрите на АКТБ-ЕС да делегира на Комитета на посланиците от АКТБ-ЕС правомощието да приемат преходни мерки до влизането в сила на новото партньорство между АКТБ и ЕС;

4.  твърдо потвърждава позицията си, изразена в двете му резолюции относно периода след Споразумението от Котону, приети съответно през октомври 2016 г. и юни 2018 г., и счита, че някои от съществените елементи на Споразумението от Котону трябва да бъдат категорично потвърдени, за да могат да бъдат изцяло взети предвид през оставащата част от преговорите;

5.  отново подчертава значението на укрепването на парламентарното измерение на бъдещото споразумение, което трябва да гарантира демократична отчетност на всички равнища; подчертава, че институционалната рамка следва да включва Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че това искане не подлежи на преговаряне във връзка с одобрението на бъдещото споразумение от страна на Европейския парламент;

6.  припомня, че Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС трябва да играе важна роля за гарантиране на демократичния контрол върху бъдещото споразумение, и призовава отново за засилване на нейната консултативна и контролна роля; изразява убеждение, че са необходими редовни срещи на равнището на АКТБ и ЕС, за да се гарантира силно партньорство;

7.  счита, че Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС играе ключова роля за постигането на целите за устойчиво развитие и за оценката на съгласуваността на политиките за развитие; изразява убеждение, че Съвместната парламентарна асамблея насърчава обмена на глобални предизвикателства, като например правата на човека, демокрацията, доброто управление, равенството между половете и мира и сигурността, както и климата, околната среда и биологичното разнообразие;

8.  повтаря ангажимента си към многостранното сътрудничество и призовава за координация, по-специално в рамките на Съвместната парламентарна асамблея, с цел да се приеме съгласувана позиция на АКТБ и ЕС на международните форуми; подчертава, че в подготовката за многостранни преговори е необходимо по-задълбочено сътрудничество с други международни партньори, както и с гражданското общество;

9.  счита, че Съвместната парламентарна асамблея следва да се състои от равен брой представители на ЕС и на държавите от АКТБ и да заседава два пъти годишно на пленарна сесия, като заседанията се редуват в Европейския съюз и в държавите от АКТБ;

10.  подчертава, че парламентарните комисии за регионално партньорство трябва да заседават веднъж годишно във всеки регион и не следва да зависят от свикването на заседания на Съвета на министрите на регионално партньорство; подчертава освен това, че регионализацията на партньорството между ЕС и АКТБ в рамките на новото споразумение, която има за цел насърчаване на задълбочаването на регионалната интеграция между държавите от АКТБ, не следва да бъде в ущърб на всеобхватните общи цели на споразумението;

11.  отново заявява, че някои от уникалните характеристики на Споразумението от Котону, а именно зачитането на правата на човека, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, трябва да бъдат запазени и укрепени;

12.  подчертава, че новото споразумение следва да укрепи допълнително идеята за партньорство на равни начала, като същевременно се отчетат особеностите на всяка държава и на сътрудничеството между държавите от АКТБ и ЕС като обединени и взаимно подкрепящи се партньори в рамките на многостранната система; посочва, че поради това новото споразумение трябва да даде възможност за надхвърляне на отношенията между донор и получател;

13.  отново подчертава значението на политическия диалог както за защита на нашите общи ценности и като неразделна част от партньорството и призовава за систематично използване на политическия диалог, както и за неговото по-ефективно и проактивно използване, за да се предотвратяват политическите кризи;

14.  изразява съжаление относно свиващото се пространство за гражданското общество в някои държави и отново заявява, че в бъдещото споразумение следва да се предвиди по-голяма роля на гражданското общество, включително НПО, правата на човека и общностните групи, диаспорите, църквите и религиозните сдружения и общности, както и по-специално представителите на младите хора и на жените, с цел да се защитят интересите на хората с увреждания, както и социалните движения и профсъюзите, коренното население и фондациите, както и представителството на уязвимите и маргинализираните лица, които са обект на дискриминация, и че това следва да бъде постигнато в рамките на политически диалог и на всички равнища;

15.  призовава за премахване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие като основни цели на сътрудничеството между АКТБ и ЕС в съответствие с принципа „никой да не бъде изоставен“; отново заявява, че в основата на това споразумение трябва да бъде борбата с изключването, дискриминацията и неравенствата;

16.  припомня, че посветеният на правата на човека елемент в бъдещото споразумение следва да включва изрична формулировка относно борбата с дискриминацията на каквото и да било основание, включително сексуална ориентация или полова идентичност, или срещу деца, хора в движение, възрастни хора или хора с увреждания;

17.  подчертава значението на равенството между половете и овластяването на жените като двигател на развитието и призовава ЕС и държавите от АКТБ да включат в споразумението равенството между половете като хоризонтален въпрос; подчертава колко е важно страните да поемат ангажимент по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и репродуктивните права и за цялостното изпълнение на програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието;

18.  очаква от ЕС при отпускането на финансова помощ да обърне необходимото внимание на политиките и предизвикателствата, пред които са изправени страните партньори, по-специално като се има предвид фактът, че повечето миграционни движения възникват между самите държави от АКТБ; отново заявява, че бъдещото споразумение трябва да предлага помощ за приемащите общности, които са засегнати от голямо разселено население, и да предприема мерки спрямо първопричините за принудителното разселване по всеобхватен и основан на правата начин;

19.  приветства факта, че постигането на целите за устойчиво развитие се счита за ключова цел на бъдещото споразумение, и отново отправя своето искане за създаването на стабилни механизми за наблюдение, за да се гарантира, че прилагането на споразумението ефективно допринася за целите за устойчиво развитие и насърчава тяхното постигане; подчертава необходимостта от интегриране на хоризонтални въпроси, като например устойчивост на околната среда, цели във връзка с изменението на климата, въпроси на равенството между половете и социална справедливост, и включването им във всички политики, планове и интервенции като част от бъдещото споразумение;

20.  повтаря основната цел на Споразуменията за икономическо партньорство (СИП) за насърчаване на дългосрочното развитие и регионалната интеграция; подчертава, че търговските споразумения следва да насърчават устойчивото развитие и правата на човека, и настоява те да бъдат неразделна част от бъдещото споразумение;

21.  призовава за систематично включване на подлежащи на изпълнение разпоредби относно устойчивото развитие и правата на човека във всички понастоящем договорени и бъдещи СИП, както и за задълбочен анализ на въздействието на СИП върху местните икономики и вътрешнорегионалната търговия, за да се преодолеят опасенията във връзка с прилагането им от гледна точка на регионалната интеграция и индустриализацията;

22.  счита, че изпълнението на Програмата до 2030 г. и на целите за устойчиво развитие изисква активното участие на местните органи и недържавните участници с цел засилване на демократичната ангажираност; счита, че от значение за постигането на тази цел е създаването на механизъм за партньорски мониторинг, отчетност и проверки между АКТБ и ЕС, в който да участват представители на националните, регионалните и местните органи, гражданското общество и научните общности и който да има за задача да изготвя годишни заключения и препоръки за последващи действия;

23.  припомня, че частният сектор е важен партньор за постигане на устойчиво развитие, насърчаване на икономическия растеж и намаляване на бедността; призовава за предвиждане на ясни разпоредби в бъдещото споразумение относно ролята и отговорностите на предприятията, които участват в партньорства за развитие и насърчават принципите на корпоративната социална отговорност, Глобалния пакт на ООН, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, основните трудови стандарти на Международната организация на труда, екологичните стандарти и Конвенцията на ООН срещу корупцията;

24.  припомня на преговарящите страни да включат в новото споразумение амбициозни разпоредби относно борба с незаконните финансови потоци и данъчните измами и да предоставят финансова и техническа помощ за развиващите се страни, за да се справят с нововъзникващите световни стандарти за борба с данъчните измами, в това число автоматичния обмен на информация, информацията относно действителните собственици на дружества и публичната отчетност на многонационалните дружества по държави, за да се спре свиването на данъчната основа и пренасочването на печалбите, въз основа на моделите на Г-20 и ОИСР;

25.  заявява отново, че обвързването на помощта с условие за сътрудничество с ЕС по въпросите на миграцията е несъвместимо с договорените принципи за ефективност на развитието;

26.  припомня, че Европейският парламент трябва да бъде незабавно и изцяло информиран на всички етапи от процедурата на преговори в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС, и отново заявява необходимостта от постигане на споразумение за подобряване на практическите условия за сътрудничество и обмен на информация по време на целия жизнен цикъл на международните споразумения;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на министрите на АКТБ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията на Африканския съюз, на Панафриканския парламент и на Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(2) OВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0267.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност