Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2832(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0175/2019

Pateikti tekstai :

B9-0175/2019

Debatai :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.13
CRE 28/11/2019 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0084

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d. - Strasbūras
Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo
P9_TA(2019)0084B9-0175/2019

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vykstančių derybų dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (2019/2832(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (toliau – Kotonu susitarimas)(1), taip pat į 2005 m. ir 2010 m.(2)atliktą jo peržiūrą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.(4) ir 2018 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl būsimų derybų dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo(5),

–  atsižvelgdamas į klausimą Tarybai ir Komisijai dėl vykstančių derybų dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (O-000035/2019 – B9‑0057/2019 ir O-000036/2019 – B9‑0058/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A.  kadangi derybos dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo tebevyksta, ir, tikėtina, užtruks ilgiau nei manyta iš pradžių;

B.  kadangi Kotonu susitarimo stiprybė ir jo acquis grindžiami daugybe išskirtinių savybių, kurias būtina išsaugoti ir paremti;

C.   kadangi AKR ir ES santykiai labai svarbūs šiuo metu, kai daugiašalė sistema patiria spaudimą ir dėl jos keliamos abejonės; kadangi Kotonu susitarimas yra labai svarbi daugiašališkumo priemonė, nes ji apjungia daug valstybių ir dėl šios partnerystės turinio bei struktūros, ir kadangi šiai partnerystei turėtų būti teikiama didesnė svarba ir matomumas Jungtinėse Tautose ir kituose pasauliniuose forumuose; kadangi 2015 m. tarptautinė bendruomenė prisiėmė didelius visuotinius įsipareigojimus pagal Darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą ir Adis Abebos darbotvarkę ir kadangi AKR ir ES bendradarbiavimas bus labai svarbus siekiant tų pasaulinių tikslų;

D.   kadangi ES ir AKR grupės tarpusavio parlamentinio aspekto stiprinimas gerinant jo veiksmingumą ir atstovavimą jam, turėtų būti esminis naujosios AKR ir ES partnerystės elementas;

E.  kadangi AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) susitikimų dažnumas ir įvairiapusiškumas ne vienus metus leido vykti nuosekliam dialogui ir veiksmingai prisidėti prie parlamentinės diplomatijos stiprinimo; kadangi, atsižvelgdamos į dabartinę tarptautinę padėtį, AKR ir ES valstybės narės turėtų tęsti parlamentinį dialogą ir didinti jo veiksmingumą;

1.  teigiamai vertina ligšiolinę pažangą derantis dėl strateginių prioritetų, susijusių su regioninių protokolų pagrindu ir darbu juos rengiant;

2.  pažymi, kad deryboms dėl likusių susitarimo dalių reikia daugiau laiko ir kad derybos nebus baigtos iki 2019 m. spalio mėn., kaip tikėtasi iš pradžių;

3.  atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. vasario mėn. nustos galioti Kotonu susitarimas, teigiamai vertina AKR ir ES ministrų tarybos sprendimą perduoti AKR ir ES ambasadorių komitetui įgaliojimą priimti pereinamojo laikotarpio priemones iki įsigalios naujoji AKR ir ES partnerystė;

4.  dar kartą ryžtingai patvirtina, jog laikosi pozicijos, išdėstytos dviejose savo rezoliucijose dėl veiksmų nustojus galioti Kotonu susitarimui, priimtose atitinkamai 2016 m. spalio mėn. ir 2018 m. birželio mėn., ir mano, jog būtina dar kartą atkreipti ypatingą dėmesį į kai kuriuos esminius Kotonu susitarimo elementus, kad į juos būtų visapusiškai atsižvelgiama per likusį derybų periodą;

5.  pakartoja, kad svarbu stiprinti būsimojo susitarimo, kurį taikant būtina užtikrinti demokratinę atskaitomybę visais lygmenimis, parlamentinį aspektą; pabrėžia, kad institucinė sistema turėtų apimti AKR ir ES JPA; mano, jog šis reikalavimas yra neginčytinas atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentas turi pritarti būsimajam susitarimui;

6.  primena, jog AKR ir ES JPA turi svariai prisidėti prie to, kad būtų užtikrinama būsimojo susitarimo demokratinė kontrolė, bei dar kartą ragina stiprinti JPA patariamąjį ir kontrolės vaidmenį; yra įsitikinęs, kad tvirtai partnerystei užtikrinti būtini reguliarūs AKR ir ES lygmens susitikimai;

7.  mano, kad AKR ir ES JPA turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir vertinant politikos suderinamumą vystymosi labui; yra įsitikinęs, kad JPA skatina mainus tokiais pasauliniais klausimais kaip žmogaus teisės, demokratija, geras valdymas, lyčių lygybė, taika ir saugumas, taip pat klimatas, aplinka ir biologinė įvairovė;

8.  dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis daugiašališkumo principo ir ragina koordinuoti veiksmus, visų pirma JPA struktūroje, kad būtų galima priimti suderintas AKR ir ES pozicijas tarptautiniuose forumuose; pabrėžia, kad rengiantis daugiašalėms deryboms reikia toliau bendradarbiauti su kitais tarptautiniais partneriais ir pilietine visuomene;

9.  mano, kad JPA turėtų sudaryti po lygiai ES ir AKR atstovų, taip pat kad dukart per metus ji turėtų rinktis į plenarinę sesiją, kuri pakaitomis būtų rengiama vienoje iš Europos Sąjungos ir AKR valstybių;

10.  pabrėžia, kad regioninės partnerystės parlamentiniai komitetai turi rinktis kartą per metus kiekviename regione ir neturėtų būti priklausomi nuo to, ar šaukiami regioninės partnerystės ministrų tarybos susitikimai; be to, pabrėžia, kad ES ir AKR partnerystės regionalizavimas pagal naują susitarimą, kuris skirtas skatinti gilesnę AKR šalių regioninę integraciją, neturėtų būti įgyvendinamas taip, kad kenktų bendriems susitarimo tikslams;

11.  pabrėžia, kad turi būti išsaugoti ir sustiprinti kai kurie išskirtiniai Kotonu susitarimo elementai: pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir pagrindinėms laisvėms, geram valdymui ir teisinei valstybei;

12.  primygtinai reikalauja, kad naujuoju susitarimu būtų dar labiau sutvirtintas partnerystės vienodomis sąlygomis principas, atsižvelgiant į kiekvieno partnerio ypatumus, taip pat į AKR ir ES kaip vieningų ir solidarių partnerių daugiašalėje sistemoje bendradarbiavimą; primena, kad naujasis susitarimas turi sudaryti galimybę pradėti palaikyti platesnius, o ne vien paramos teikėjo ir gavėjo, santykius;

13.  pakartoja, kad politinis dialogas svarbus siekiant ginti bendras vertybes ir yra neatsiejama partnerystės dalis, ir ragina sistemiškai, veiksmingiau ir aktyviau naudotis politiniu dialogu siekiant užkirsti kelią politinei krizei;

14.  apgailestauja dėl to, kad kai kuriose šalyse mažėja erdvės pilietinei visuomenei ir pakartoja, kad pagal būsimąjį susitarimą pilietinei visuomenei turėtų būti suteiktas didesnis vaidmuo, į politinį dialogą visais lygmenimis įtraukiant NVO, žmogaus teisių ir bendruomenių grupes, diasporas, bažnyčias, religines asociacijas ir bendrijas, ypač jaunimo ir moterų atstovus siekiant apsaugoti neįgaliųjų interesus, taip pat įtraukiant socialinius judėjimus ir profesines sąjungas, čiabuvių tautas, fondus ir pažeidžiamų, diskriminuojamų ir marginalizuotų asmenų atstovus;

15.  ragina pagrindiniais AKR ir ES bendradarbiavimo tikslais laikyti skurdo panaikinimą ir darnaus vystymosi skatinimą, laikantis principo „nė vieno nepalikti nuošalyje“; pakartoja, kad kova su atskirtimi, diskriminacija ir nelygybe turi būti šio susitarimo pagrindas;

16.  primena, kad būsimojo susitarimo dalyje, susijusioje su žmogaus teisėmis, turėtų būti aiškiai suformuluotos nuostatos dėl kovos su diskriminacija bet kuriuo pagrindu, įskaitant seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę, vaikus, keliaujančius žmones, pagyvenusius žmones ar neįgaliuosius;

17.  atkreipia ypatingą dėmesį į lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo svarbą skatinant vystymąsi ir ragina ES ir AKR šalis į susitarimą kaip kompleksinį klausimą įtraukti lyčių lygybę; pabrėžia, jog svarbu, kad šalys įsipareigotų spręsti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių klausimą ir visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programą;

18.  tikisi, kad skirdama finansinę paramą ES skirs deramą dėmesį šalių partnerių politikai ir jų patiriamiems sunkumams, ypač atsižvelgdama į tai, kad daugiausia migracijos vyksta tarp AKR šalių; pakartoja, kad būsimame susitarime turi būti numatyta teikti pagalbą priimančiosioms bendruomenėms, į kurias persikelia labai daug gyventojų, ir visapusiškai bei gerbiant teises šalinti pagrindines prievartinio perkėlimo priežastis;

19.  teigiamai vertina tai, jog darnaus vystymosi tikslų (DVT) siekis būsimajame susitarime laikomas esminiu, ir pakartoja savo raginimą kurti tvirtus stebėsenos mechanizmus siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant susitarimą būtų veiksmingai prisidedama prie DVT siekio ir kad šis siekis būtų remiamas; pabrėžia būtinybę į visas būsimo susitarimo politikos sritis, planus ir intervencines priemones įtraukti tokius kompleksinius klausimus kaip aplinkos tvarumas, kovos su klimato kaita tikslai, lyčių lygybė ir socialinis teisingumas;

20.  pakartoja pagrindinį ekonominės partnerystės susitarimų tikslą skatinti ilgalaikį vystymąsi ir regioninę integraciją; pabrėžia, kad prekybos susitarimais turėtų būti skatinamas darnusis vystymasis ir žmogaus teisės, ir primygtinai reikalauja, kad jie taptų neatskiriama būsimo susitarimo dalimi;

21.  ragina sistemingai įtraukti vykdytinas darnaus vystymosi ir žmogaus teisių nuostatas į visus šiuo metu sudaromus ir būsimus ekonominės partnerystės susitarimus (EPS) ir atlikti išsamią ekonominės partnerystės susitarimų poveikio vietos ekonomikai ir vidaus prekybai analizę, kad būtų sprendžiamos jų įgyvendinimo regioninės integracijos ir industrializacijos problemos;

22.  mano, kad įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus (DVT) būtinas aktyvus vietos valdžios institucijų ir nevalstybinių subjektų dalyvavimas, kad būtų sustiprinta demokratinė atsakomybė; mano, kad AKR ir ES tarpusavio stebėsenos, atskaitomybės ir peržiūros mechanizmas, kuriame dalyvauja nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės ir mokslo bendruomenių atstovai, kuriems pavesta rengti metines išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, turi reikšmės siekiant šio tikslo;

23.  primena, kad privatusis sektorius yra esminis partneris norint užtikrinti darnų vystymąsi, skatinti ekonomikos augimą ir mažinti skurdą; ragina į būsimąjį susitarimą įtraukti aiškias nuostatas dėl įmonių, dalyvaujančių vystymosi partnerysčių veikloje, vaidmens ir atsakomybės bei skatinti laikytis įmonių socialinės atsakomybės principų, JT pasaulinio susitarimo, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinių darbo standartų, aplinkos standartų ir JT konvencijos prieš korupciją;

24.  primena derybų šalims, kad į naująjį susitarimą įtrauktų plataus užmojo nuostatas dėl kovos su neteisėtais finansiniais srautais ir mokesčių slėpimu, taip pat nuostatas dėl finansinės ir techninės pagalbos besivystančioms šalims siekiant prisitaikyti prie naujų pasaulinių kovos su mokesčių slėpimu standartų, įskaitant automatinį keitimąsi informacija, informaciją apie tikruosius bendrovių savininkus ir apie tarptautinių įmonių viešą ataskaitų pagal šalis teikimą, siekiant užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, remiantis G 20 ir EBPO pavyzdinėmis sutartimis;

25.  dar kartą tvirtina, kad sąlyga skirti pagalbą atsižvelgiant į bendradarbiavimą su ES migracijos klausimais nesuderinama su sutartais vystymosi veiksmingumo principais;

26.  primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalį Europos Parlamentas turi būti nedelsiant išsamiai informuojamas visais derybų procedūros etapais, ir pakartoja, kad būtina susitarti dėl geresnės praktinės bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija per visą tarptautinių susitarimų gyvavimo ciklą tvarkos;

27.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR ministrų tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungos komisijai, Panafrikos Parlamentui bei AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos biurui.

(1) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(2) OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) OL C 215, 2018 6 19, p. 2.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0267.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika