Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0192(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0045/2019

Ingediende teksten :

A9-0045/2019

Debatten :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0085

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 42k
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0411),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0116/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de brieven van de Begrotingscommissie en de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0045/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2019 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
P9_TC1-COD(2019)0192

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2020/33.)

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid