Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0412(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0048/2019

Předložené texty :

A9-0048/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0090

Přijaté texty
PDF 175kWORD 47k
Úterý, 17. prosince 2019 - Štrasburk
Požadavky na poskytovatele platebních služeb *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0812),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0015/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9-0048/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“44a, které byly připraveny pro Komisi, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, 137,5 miliard EUR, což v přepočtu na jednoho obyvatele Unie činí 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší: výpadek z příjmů z DPH se v členských státech pohybuje v rozmezí 0,7 % až 35,5 % celkové výše očekávaných příjmů. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).
_________________
44a   Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by se měla rozvíjet souběžně s rostoucí modernizací a digitalizací naší ekonomiky a současně by mělo docházet k co největšímu zjednodušování systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o efektivní komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii blockchain.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Vzhledem k tomu, že platby probíhají pouze v omezené míře prostřednictvím platforem pro výměnu virtuálních měn, nejsou v současnosti tyto platformy považovány za poskytovatele platebních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je zde nyní omezené, nicméně existuje. Komise by proto měla do tří let vyhodnotit, zda by platformy pro výměnu virtuálních měn měly být do působnosti směrnice zahrnuty.
_______________
1a   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.
(7)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, nebo minimální částky v rámci jedné platby poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.
_________________
_________________
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu dvou let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.
(8)  Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu tří let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Povinnost vést záznamy a podávat informace by rovněž měla vzniknout v případech, kdy poskytovatel platebních služeb obdrží peněžní prostředky nebo akceptuje platební transakce jménem příjemce, a nikoli pouze v případě, kdy poskytovatel platebních služeb převede peněžní prostředky nebo vydá platební prostředky pro plátce.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   Je nezbytné schválit ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány, aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků před vnitrostátními soudy. Je zapotřebí, aby byl každý organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH řádně stíhán a podvodníci byli potrestáni.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243b – odst. 2 – písm. b
b)  s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí.
b)  s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí nebo uskuteční převod peněžních prostředků v hodnotě nejméně 2500 EUR v rámci jedné platební transakce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243b – odst. 3 – písm. a
a)  jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu dvou let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;
a)  jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu tří let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243c – odst. 1 – písm. a
a)  číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN;
a)  číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN nebo jakémukoli jinému identifikátoru, který jednoznačně označuje plátce a jeho místo usazení;
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243d – odst. 1 – písm. h
h)  případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g);
h)  případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g), jsou-li k dispozici;
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Hlava XV – kapitola 2a – čl. 410 c (nový)
1a  . V hlavě XV kapitole 2a se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 410c
Komise do 31. prosince 2022 na základě informací od členských států předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování ustanovení hlavy XI kapitoly 4 oddílu 2a, zejména pokud jde o potřebu zahrnout platformy pro výměnu virtuálních měn do působnosti uvedeného oddílu. Ke zprávě případně připojí legislativní návrh.“
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2022.
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2024.
Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí