Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0412(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0048/2019

Esitatud tekstid :

A9-0048/2019

Arutelud :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0090

Vastuvõetud tekstid
PDF 154kWORD 47k
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
Nõuded makseteenuse pakkujatele *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0812),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0015/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0048/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande44a kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Erinevused liikmesriikide vahel on aga väga suured, arvestades, et mõnes liikmesriigis on käibemaksu alalaekumine väiksem kui 0,7 % kogu oodatavast tulust, samas kui mõnes muus liikmesriigis on see kuni 35,5 %. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuse vastu ning ka üldisemalt käibemaksupettuse (sealhulgas karussellpettuse) vastu.
_________________
44a   Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)  Käibemaksupettuse vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt meie majanduse ulatuslikuma ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning seejuures tuleks käibemaksusüsteem muuta nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid investeerimist tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse, eelkõige ühendades äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid automaatselt käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid töötama kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tõhusa teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Kuna maksete tegemine toimub üksnes piiratud arvul juhtudel virtuaalvääringute vahetusplatvormide kaudu, ei loeta niisuguseid platvorme praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/23661a alusel makseteenuse pakkujateks. Käibemaksupettuse oht on praegu küll piiratud, aga siiski olemas. Seetõttu peaks komisjon kolme aasta jooksul hindama, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
_______________
1a   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul põhineva ülemmäära kehtestamine annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.
(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Ülemmäära kehtestamine, mis põhineb kas makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul või minimaalsel summal makse kohta, annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.
_________________
_________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kaheaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.
(8)  Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kolmeaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)   Arvestuse pidamise ja aruandmise kohustus peaks tekkima ka juhul, kui makseteenuse pakkujale laekuvad rahalised vahendid või ta võtab vastu maksetehinguid makse saaja nimel ning mitte üksnes siis, kui makseteenuse pakkuja kannab rahalisi vahendeid üle või väljastab makseinstrumente maksja jaoks.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)
(8b)   Euroopa Prokuratuurile tuleb anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd liikmesriikide õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine liikmesriikide kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243b – lõige 2 – punkt b
(b)  kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut.
b)  kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut või teeb ühekordse maksetehingu raames vähemalt 2500 euro suuruse rahalise väärtusega rahaülekande.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243b – lõige 3 – punkt a
(a)  tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kahe aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;
a)  tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kolme aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243c – lõige 1 – punkt a
(a)  maksja maksekonto IBANile;
a)  maksja maksekonto IBANile või muule tunnusele, millega üheselt identifitseeritakse maksja ja tema asukoht;
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243d – lõige 1 – punkt h
(h)  punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed;
h)  punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed, kui need on kättesaadavad;
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
XV jaotis – 2a. peatükk – artikkel 410 c (uus)
1a  ) XV jaotise 2a. peatükki lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 410c
Komisjon esitab liikmesriikidelt saadud teabe põhjal 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande XI jaotise 4. peatüki 2a. jao toimimise kohta, pidades eelkõige silmas küsimust, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada nimetatud jao kohaldamisalasse. Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.“
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2021. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2023. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2
Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2022.
Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2024.
Viimane päevakajastamine: 4. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika