Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0412(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0048/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0048/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0090

Hyväksytyt tekstit
PDF 153kWORD 43k
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0812),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0015/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0048/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Komissiolle laaditun EU-28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että tuloja menetetään unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti verkkokauppaan liittyvien alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.
_________________
44 a   Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Tällä hetkellä maksuja suoritetaan vain harvoissa tapauksissa virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelujen kautta, joten näitä palvelualustoja ei pidetä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/23661 a määriteltyinä maksupalveluntarjoajina. Vaikka alv-petosten riski on tällä hetkellä rajallinen, se on kuitenkin olemassa. Komission olisi sen vuoksi arvioitava kolmen vuoden kuluessa, olisiko virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.
_______________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.
(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu joko maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään tai maksukohtaiseen vähimmäismäärään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.
_________________
_________________
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kahden vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.
(8)  Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kolmen vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Tietojen kirjaamis- ja ilmoitusvelvoitteen olisi myös synnyttävä tapauksissa, joissa maksupalveluntarjoaja vastaanottaa varoja tai maksutapahtumia maksunsaajan puolesta, eikä pelkästään silloin, kun maksupalveluntarjoaja siirtää varoja tai myöntää maksuvälineitä maksunsaajalle.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on tarpeen antaa kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen, ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 bartikla – 2 kohta – b alakohta
(b)  maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle.
(b)  maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle tai suorittaa yhtenä maksutapahtumana varainsiirron, jonka rahallinen arvo on vähintään 2 500 euroa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 bartikla – 3 kohta – a alakohta
(a)  maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;
(a)  maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 cartikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa;
(a)  maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa tai muuta tunnistetta, joka yksiselitteisesti yksilöi maksajan ja maksajan sijainnin; tai
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 dartikla – 1 kohta – b alakohta
(h)  g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset;
(h)  g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset, jos ne ovat saatavilla;
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
XV osasto – 2 a luku – 410 c artikla
(1 a)  Lisätään XV osaston 2 a lukuun artikla seuraavasti:
”410 c artikla
Komissio esittää jäsenvaltioilta saamiensa tietojen pohjalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen XI osaston 4 luvun 2 a jakson toiminnasta ja erityisesti tarpeesta sisällyttää virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut kyseisen jakson soveltamisalaan. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2022.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024.
Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö