Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0412(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0048/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0048/2019

Rasprave :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0090

Usvojeni tekstovi
PDF 167kWORD 47k
Utorak, 17. prosinca 2019. - Strasbourg
Zahtjevi za pružatelje platnih usluga *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0812),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0015/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0048/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”44a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od manje od 0,7 % ukupnih očekivanih prihoda u nekim državama članicama do 35,5 % u drugim. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).
_________________
44a   Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2b)  Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom našega gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  S obzirom na to da se plaćanja izvršavaju s pomoću platformi za zamjenu virtualnih valuta samo u ograničenom broju slučajeva, takve se platforme trenutačno ne smatraju pružateljima platnih usluga u okviru Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Međutim, rizik od prijevara u vezi s PDV-om postoji, iako je trenutačno ograničen. Komisija bi stoga u roku od tri godine trebala procijeniti bi li platforma za zamjenu virtualnih valuta trebala biti uključena u područje primjene ove Direktive.
_______________
1a   Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.
(7)  U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća46 važno je da obveza pružatelja platnih usluga u pogledu čuvanja i pružanja informacija u vezi s prekograničnim platnim transakcijama bude proporcionalna i da ne prelazi ono što je nužno kako bi se države članice mogle boriti protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine. Nadalje, kad je riječ o platitelju, jedina informacija koja bi se trebala čuvati je to gdje se platitelj nalazi. U pogledu informacija koje se odnose na primatelja plaćanja i samu platnu transakciju, od pružatelja platnih usluga trebalo bi se tražiti da čuvaju i poreznim tijelima prenose samo one informacije koje su poreznim tijelima nužne za otkrivanje mogućih prijevara i provedbu kontrola PDV-a. To znači da bi pružatelji platnih usluga trebali čuvati evidenciju samo o prekograničnim platnim transakcijama za koje je vjerojatno da upućuju na gospodarske aktivnosti. Uvođenjem gornje granice ili na temelju broja uplata koje je primatelj plaćanja primio tijekom kalendarskog tromjesečja ili na temelju minimalnog iznosa po uplati dobio bi se pouzdan pokazatelj da su ta plaćanja primljena kao dio gospodarske aktivnosti, a isključila bi se plaćanja iz nekomercijalnih razloga. Računovodstvena obveza pružatelja platnih usluga nastaje u trenutku kad se dosegne ta gornja granica.
_________________
_________________
46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
46 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama dvije godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.
(8)  S obzirom na veliku količinu informacija i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite podataka nužno je i proporcionalno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidenciju s podacima o prekograničnim platnim transakcijama tri godine kako bi pomogli državama članicama u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju počinitelja prijevare. To je razdoblje minimum koji je potreban državama članicama da djelotvorno provedu kontrole i istraže sumnje u prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju takve prijevare.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)   Obveza vođenja evidencije i izvješćivanja trebala bi nastati i u slučajevima kada pružatelj platnih usluga primi sredstva ili prihvati platne transakcije u ime primatelja plaćanja, a ne samo kada pružatelj platnih usluga prenosi sredstva ili izdaje platne instrumente za platitelja.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8b)   Potrebno je donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.b – stavak 2. – točka b
(b)  u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja.
(b)  u pogledu prijenosa novčanih sredstava iz točke (a), ako pružatelj platnih usluga izvrši više od 25 platnih transakcija istom primatelju plaćanja tijekom kalendarskog tromjesečja ili izvrši prijenos novčanih sredstava u vrijednosti od najmanje 2 500 EUR u okviru jedne platne transakcije.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.b – stavak 3. – točka a
(a)  čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od dvije godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;
(a)  čuva pružatelj platnih usluga u elektroničkom obliku u razdoblju od tri godine od kraja godine u kojoj je izvršena platna transakcija;
Amandman 10
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.c – stavak 1. – točka a
(a)  IBAN platiteljevog računa za plaćanje;
(a)  IBAN platiteljevog računa za plaćanje ili bilo koja druga identifikacijska oznaka kojom se platitelj i njegova lokacija nedvosmisleno identificiraju;
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243.d – stavak 1. – točka h
(h)  sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g);
(h)  sve provedene povrate za platne transakcije iz točke (g), ako su dostupni;
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Glava XV. – poglavlje 2.a – članak 410.c (novi)
(1a)  u glavi XV. poglavlju 2.a umeće se sljedeći članak:
„Članak 410.c
Komisija do 31. prosinca 2022. Europskom parlamentu i Vijeću na temelju informacija dobivenih od država članica predstavlja izvješće o primjeni glave XI. poglavlja 4. odjeljka 2.a, posebno u pogledu potrebe za uključivanjem platformi za zamjenu virtualnih valuta u područje primjene tog odjeljka. Tom se izvješću prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.”
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2021. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2023. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2022.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2024.
Posljednje ažuriranje: 4. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti