Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0412(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0048/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0048/2019

Viták :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Szavazatok :

PV 17/12/2019 - 4.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0090

Elfogadott szövegek
PDF 168kWORD 48k
2019. december 17., Kedd - Strasbourg
Kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Az Európai Parlament 2019. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0812),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0015/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0048/2019),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A Bizottság számára, „A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések” összefüggésében készült 2019. évi végleges jelentés44a szerint a héabevétel-kiesés, vagyis a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség 2017-ben 137,5 milliárd EUR volt, ami fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. A tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, az egyes tagállamokban a várt bevétel 0,7%-a alatti héabevétel-kieséstől kezdve a más tagállamokban tapasztalt 35,5%-ig terjedően. Ez rávilágít arra, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).
_________________
44a   Hozzáférhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf címen.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)  A héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie a gazdaság fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Ezért különösen fontos, hogy a tagállamok továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe, mégpedig azáltal, hogy automatikusan összekapcsolják a vállalati pénztárgépeket és értékesítési rendszereket a héabevallásokkal. Ezen túlmenően az adóhatóságoknak folytatniuk kell a szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló erőfeszítéseiket, többek között az EU adóügyi csúcstalálkozóján (TADEUS) – a tagállami adóügyi hatóságok vezetőinek hálózatán – keresztül, amelynek célja az adóhatóságok közötti stratégiai szintű koordináció javítása. E tekintetben az adóhatóságoknak uniós szinten az adóügyi kérdésekkel kapcsolatos összes adatbázis közötti hatékony kommunikációra és interoperabilitásra kell törekedniük. A blokklánc-technológia a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Jelenleg, mivel a kifizetéseket csak korlátozott számú esetben hajtják végre virtuális fizetőeszközökön keresztül, ezek a platformok az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében nem minősülnek pénzforgalmi szolgáltatóknak. A héacsalás kockázata azonban – bár jelenleg korlátozott – létezik. A Bizottságnak ezért három éven belül fel kell mérnie, hogy ezen irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni a virtuális fizetőeszközök cseréjét szolgáló platformokra.
_______________
1a  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete46 értelmében fontos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató határokon átnyúló fizetési művelettel kapcsolatos információrögzítési és -nyújtási kötelezettsége arányos legyen, és csak arra terjedjen ki, amire a tagállamoknak az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemhez szüksége van. A fizető féllel kapcsolatban továbbá kizárólag az elhelyezkedésére vonatkozó információt kell rögzíteni. A kedvezményezettre és magára a fizetési műveletre vonatkozó információk tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatóknak csak azt kell rögzítenie és az adóhatóságok részére továbbítania, ami az adóhatóságok számára a csalók felderítése és a héaellenőrzések lefolytatása érdekében szükséges. A pénzforgalmi szolgáltatóknak tehát csak az olyan határokon átnyúló fizetési műveletekre vonatkozóan kell nyilvántartást vezetniük, amelyek minden valószínűség szerint gazdasági tevékenységet jeleznek. A kedvezményezett által egy naptári negyedévben fogadott fizetések számán alapuló felső határ bevezetése megbízható jelzést nyújtana arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a fizetéseket gazdasági tevékenység részeként fogadta, ezáltal a nem gazdasági jellegű okból kapott fizetések kizárhatóak. Amennyiben ezt a felső határt elérik, az a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartási kötelezettségét vonja maga után.
(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete46 értelmében fontos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató határokon átnyúló fizetési művelettel kapcsolatos információrögzítési és -nyújtási kötelezettsége arányos legyen, és csak arra terjedjen ki, amire a tagállamoknak az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemhez szüksége van. A fizető féllel kapcsolatban továbbá kizárólag az elhelyezkedésére vonatkozó információt kell rögzíteni. A kedvezményezettre és magára a fizetési műveletre vonatkozó információk tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatóknak csak azt kell rögzítenie és az adóhatóságok részére továbbítania, ami az adóhatóságok számára a csalók felderítése és a héaellenőrzések lefolytatása érdekében szükséges. A pénzforgalmi szolgáltatóknak tehát csak az olyan határokon átnyúló fizetési műveletekre vonatkozóan kell nyilvántartást vezetniük, amelyek minden valószínűség szerint gazdasági tevékenységet jeleznek. A kedvezményezett által egy naptári negyedévben fogadott fizetések számán vagy egy fizetési műveletenkénti minimumösszegen alapuló felső határ bevezetése megbízható jelzést nyújtana arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a fizetéseket gazdasági tevékenység részeként fogadta, ezáltal a nem gazdasági jellegű okból kapott fizetések kizárhatóak. Amennyiben ezt a felső határt elérik, az a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartási kötelezettségét vonja maga után.
_________________
_________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az információ nagy mennyisége és a személyes adatok védelme szempontjából érzékeny jellege miatt szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a határokon átnyúló fizetési műveletekkel kapcsolatos nyilvántartást kétéves időtartamig őrizze a tagállamok e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelme és a csalók felderítése érdekében. Ez az időtartam a szükséges minimumot jelenti a tagállamok számára a gyanított héacsalások kivizsgálására vagy a héacsalás felderítésére.
(8)  Az információ nagy mennyisége és a személyes adatok védelme szempontjából érzékeny jellege miatt szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a határokon átnyúló fizetési műveletekkel kapcsolatos nyilvántartást hároméves időtartamig őrizze a tagállamok e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelme és a csalók felderítése érdekében. Ez az időtartam a szükséges minimumot jelenti a tagállamok számára a gyanított héacsalások kivizsgálására vagy a héacsalás felderítésére.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek olyan esetekben is életbe kell lépnie, amikor egy pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett nevében pénzt kap vagy fizetési műveleteket fogad, és nem csak olyan esetekben, amikor a pénzforgalmi szolgáltató pénzt utal át vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsát ki a fizető fél részére.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)   A csalók nemzeti bíróságok előtti hatékony büntetőeljárásának biztosítása érdekében a nemzeti igazságügyi hatóságokkal együttműködve ambiciózus megbízatást kell elfogadni az Európai Ügyészség számára. A szervezett, határokon átnyúló héacsalást megfelelő büntetőeljárás alá kell vonni, és a csalókat meg kell büntetni.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2006/112/EK irányelv
243 b cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az a) pontban említett pénzátutalás tekintetében a pénzforgalmi szolgáltató egy naptári negyedév során több mint 25 fizetési műveletet teljesít ugyanazon kedvezményezett javára.
b)  az a) pontban említett pénzátutalás tekintetében a pénzforgalmi szolgáltató egy naptári negyedév során több mint 25 fizetési műveletet teljesít ugyanazon kedvezményezett javára, vagy legalább 2500 EUR pénzben kifejezett értékű átutalást hajt végre egyetlen fizetési művelet során.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2006/112/EK irányelv
243 b cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  a pénzforgalmi szolgáltató köteles elektronikus formátumban a fizetési művelet teljesítési évének végétől számítva két évig megőrizni;
a)  a pénzforgalmi szolgáltató köteles elektronikus formátumban a fizetési művelet teljesítési évének végétől számítva három évig megőrizni;
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2006/112/EK irányelv
243 c cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a fizető fél fizetési számlájának IBAN-ja;
a)  a fizető fél fizetési számlájának IBAN-száma vagy bármely egyéb azonosító, amely egyértelműen azonosítja a fizető felet és a fizető földrajzi helyzetét;
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2006/112/EK irányelv
243 d cikk – 1 bekezdés – h pont
h)  a g) pontban említett fizetési műveletek tekintetében teljesített visszafizetések;
h)  pontban említett fizetési műveletek tekintetében teljesített visszafizetések, amennyiben rendelkezésre állnak;
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2006/112/EK irányelv
XV cím – 2 a fejezet – 410 c cikk (új)
1a  . A XV. cím 2a. fejezete a következő cikkel egészül ki:
„410c. cikk
2022. december 31-ig a Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a XI. cím 4. fejezete 2a. szakaszának működéséről, különös tekintettel arra, hogy az említett szakasz hatálya kiterjedjen a virtuális fizetőeszközök cseréjére szolgáló platformokra is. E jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni.”
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok legkésőbb 2021. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
A tagállamok legkésőbb 2023. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. január 1-jétől alkalmazzák.
A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2024. január 1-jétől alkalmazzák.
Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat