Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0412(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0048/2019

Pateikti tekstai :

A9-0048/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0090

Priimti tekstai
PDF 168kWORD 45k
Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0812),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0015/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0048/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“ (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“)44a paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR, tai sudarė 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: kai kuriose valstybėse narėse PVM atotrūkis sudaro mažiau kaip 0,7 proc. visų numatomų įplaukų, kitose jis siekia 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;
_________________
44a   Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia praktika, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  šiuo metu, atsižvelgiant į tai, kad mokėjimai per virtualiųjų valiutų keitimo platformas vykdomi tik retais atvejais, tokios platformos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/23661a nelaikomos mokėjimo paslaugų teikėjomis. Tačiau sukčiavimo PVM rizikos, nors ji šiuo metu ribota, esama. Todėl Komisija per trejus metus turėtų įvertinti, ar virtualiųjų valiutų keitimo platformos turėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį;
_______________
1a   2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;
(7)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus arba minimalios vieno mokėjimo sumos riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;
_________________
_________________
46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, dvejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;
(8)  turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, trejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   įrašų saugojimo ir ataskaitų teikimo pareigos turėtų atsirasti ir tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas gauna lėšas arba aptarnauja mokėjimo sandorius gavėjo vardu, o ne tik tada, kai mokėjimo paslaugų teikėjas perveda lėšas arba išduoda mokėjimo priemones mokėtojo vardu;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 b straipsnio 2 dalies b punktas
b)  lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas.
b)  lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas arba įvykdo lėšų pervedimą, kurio piniginė vertė – bent 2 500 EUR per vieno mokėjimo operaciją.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 b straipsnio 3 dalies a punktas
a)  mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu dvejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;
a)  mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu trejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 c straipsnio 1 dalies a punktas
a)  mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN;
a)  mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN arba kitą identifikatorių, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas mokėtojas ir mokėtojo buvimo vieta;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 d straipsnio 1 dalies h punktas
h)  visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai;
h)  visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai, jei žinoma;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
XV antraštinės dalies 2 a skyriaus 410 c straipsnis (naujas)
1a  ) XV antraštinės dalies 2a skyriuje įterpiamas šis straipsnis:
„410c straipsnis
Remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl XI antraštinės dalies 4 skyriaus 2a skirsnio veikimo, visų pirma dėl poreikio įtraukti virtualiųjų valiutų keitimo platformas į to skirsnio taikymo sritį. Su ta ataskaita, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2022 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2024 m. sausio 1 d.
Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika