Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0412(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0048/2019

Texte depuse :

A9-0048/2019

Dezbateri :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Voturi :

PV 17/12/2019 - 4.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0090

Texte adoptate
PDF 164kWORD 47k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0812),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0015/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0048/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Conform raportului final din 2019 în contextul documentului intitulat „Studiu și rapoarte privind deficitul de încasare a TVA în statele membre ale UE-28”44a, elaborat pentru Comisie, deficitul de încasare a TVA în Uniune, care reprezintă diferența dintre veniturile preconizate din TVA și suma efectiv colectată, s-a ridicat la 137,5 miliarde EUR în 2017, ceea ce reprezintă o pierdere de venituri de 267 EUR pentru fiecare persoană din Uniune. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, deficitele de încasare a TVA variind de la sub 0,7 % din totalul veniturilor preconizate în unele state membre la 35,5 % în altele. Acest lucru subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse la nivel transnațional pentru a combate mai bine frauda în domeniul TVA în sectorul comerțului electronic în special, dar și frauda în domeniul TVA în general (inclusiv frauda de tip carusel).
_________________
44a   Disponibil la https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)
(2b)  Strategia de combatere a fraudei în domeniul TVA ar trebui să evolueze în paralel cu creșterea nivelului de modernizare și de digitalizare a economiei, simplificând totodată cât mai mult sistemul de TVA pentru întreprinderi și cetățeni. Prin urmare, este deosebit de important ca statele membre să continue să investească în colectarea impozitelor bazată pe tehnologie, în special prin conectarea automată a registrelor de casă ale întreprinderilor și a sistemelor de vânzare cu declarațiile de TVA. În plus, autoritățile fiscale ar trebui să își continue eforturile în direcția unei cooperări mai strânse și a schimbului de bune practici, inclusiv prin intermediul reuniunii la nivel înalt a UE privind administrația fiscală (TADEUS), o rețea de șefi de administrații fiscale din statele membre care vizează o mai bună coordonare la nivel strategic între administrațiile fiscale. În această privință, autoritățile fiscale ar trebui să depună eforturi pentru a realiza o comunicare și o interoperabilitate eficace între toate bazele de date în materie fiscală la nivelul Uniunii. Tehnologia blockchain ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal și pentru a îmbunătăți schimbul online de informații între autoritățile fiscale.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  În prezent, având în vedere că plățile sunt executate doar într-un număr limitat de cazuri prin intermediul unor platforme de schimb de monede virtuale, aceste platforme nu sunt considerate prestatori de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului1a. Cu toate acestea, riscul de fraudă în domeniul TVA există, deși în prezent este limitat. Prin urmare, Comisia ar trebui să evalueze, în termen de trei ani, dacă platformele de schimb de monede virtuale ar trebui incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive.
_______________
1a  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului46, este important ca obligația unui prestator de servicii de plată de a păstra și a furniza informații referitoare la o operațiune de plată transfrontalieră să fie proporțională și ar trebui să reprezinte doar ceea ce este necesar pentru ca statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic. În plus, singurele informații referitoare la plătitor care ar trebui să fie păstrate sunt cele privind locația plătitorului. În ceea ce privește informațiile referitoare la beneficiarul plății și la operațiunea de plată în sine, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite numai să păstreze și să transmită autorităților fiscale informațiile necesare pentru ca autoritățile fiscale să detecteze posibili evazioniști și să efectueze controale în materie de TVA. Prin urmare, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite să păstreze numai o evidență a operațiunilor de plată transfrontaliere care ar putea indica activități economice. Introducerea unui plafon pe baza numărului de plăți primite de către un beneficiar pe parcursul unui trimestru calendaristic ar oferi un indiciu fiabil că plățile au fost primite ca parte a unei activități economice, excluzând astfel plățile din motive necomerciale. În cazul în care se atinge un astfel de plafon, obligația contabilă a prestatorului de servicii de plată ar fi declanșată.
(7)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului46, este important ca obligația unui prestator de servicii de plată de a păstra și a furniza informații referitoare la o operațiune de plată transfrontalieră să fie proporțională și ar trebui să reprezinte doar ceea ce este necesar pentru ca statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic. În plus, singurele informații referitoare la plătitor care ar trebui să fie păstrate sunt cele privind locația plătitorului. În ceea ce privește informațiile referitoare la beneficiarul plății și la operațiunea de plată în sine, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite numai să păstreze și să transmită autorităților fiscale informațiile necesare pentru ca autoritățile fiscale să detecteze posibili evazioniști și să efectueze controale în materie de TVA. Prin urmare, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite să păstreze numai o evidență a operațiunilor de plată transfrontaliere care ar putea indica activități economice. Introducerea unui plafon fie pe baza numărului de plăți primite de către un beneficiar pe parcursul unui trimestru calendaristic, fie pe baza unei sume minime pentru fiecare plată ar oferi un indiciu fiabil că plățile au fost primite ca parte a unei activități economice, excluzând astfel plățile din motive necomerciale. În cazul în care se atinge un astfel de plafon, obligația contabilă a prestatorului de servicii de plată ar fi declanșată.
_________________
_________________
46 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
46 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Datorită volumului semnificativ de informații și a sensibilității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze o evidență a informațiilor referitoare la operațiunile de plată transfrontaliere pe o perioadă de doi ani pentru a asista statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și să depisteze evazioniști. Această perioadă reprezintă minimul necesar pentru ca statele membre să efectueze controale în mod eficace și să investigheze fraudele suspectate în materie de TVA sau să detecteze fraudele în materie de TVA.
(8)  Datorită volumului semnificativ de informații și a sensibilității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze o evidență a informațiilor referitoare la operațiunile de plată transfrontaliere pe o perioadă de trei ani pentru a asista statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și să depisteze evazioniști. Această perioadă reprezintă minimul necesar pentru ca statele membre să efectueze controale în mod eficace și să investigheze fraudele suspectate în materie de TVA sau să detecteze fraudele în materie de TVA.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Obligația de păstrare a evidențelor și de raportare ar trebui să fie declanșată, de asemenea, în cazurile în care un prestator de servicii de plată primește fonduri sau acceptă operațiuni de plată în numele beneficiarului plății și nu numai în cazul în care un prestator de servicii de plată transferă fonduri sau emite instrumente de plată pentru plătitor.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Este necesar să se adopte un mandat ambițios pentru Parchetul European (EPPO), în colaborare cu autoritățile judiciare naționale, pentru a asigura urmărirea penală eficientă a autorilor fraudelor în fața instanțelor naționale. Frauda transfrontalieră organizată în domeniul TVA ar trebui să fie urmărită penal în mod corespunzător, iar autorii fraudelor ar trebui să fie sancționați.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243b – alineatul 2 – litera b
(b)  în ceea ce privește transferul de fonduri menționat la litera (a), atunci când un prestator de servicii de plată execută peste 25 de operațiuni de plată către același beneficiar în cursul unui trimestru calendaristic.
(b)  în ceea ce privește transferul de fonduri menționat la litera (a), atunci când un prestator de servicii de plată execută peste 25 de operațiuni de plată către același beneficiar în cursul unui trimestru calendaristic sau execută un transfer de plată cu o valoare monetară de cel puțin 2500 EUR în cadrul unei singure operațiuni de plată.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243b – alineatul 3 – litera a
(a)  sunt păstrate de către prestatorul de servicii de plată în format electronic pentru o perioadă de doi ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea de plată;
(a)  sunt păstrate de către prestatorul de servicii de plată în format electronic pentru o perioadă de trei ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea de plată;
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243c – alineatul 1 – litera a
(a)  IBAN-ul contului de plăți al plătitorului;
(a)  IBAN-ul contului de plăți al plătitorului sau al oricărui alt identificator care identifică fără echivoc plătitorul și poziția geografică a acestuia;
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243 d – alineatul (1) – litera h
(h)  orice restituiri ale plăților efectuate pentru operațiunile de plată menționate la litera (g);
(h)  orice restituiri ale plăților efectuate pentru operațiunile de plată menționate la litera (g), dacă există;
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Titlul XV – Capitolul 2a – Articolul 404 c (nou)
(1a)  La titlul XV capitolul 2a, se introduce următorul articol:
„Articolul 410c
Până la 31 decembrie 2022, Comisia, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea secțiunii 2a din capitolul 4 din titlul XI, în special în ceea ce privește necesitatea de a include platformele de schimb de monede virtuale în domeniul de aplicare al secțiunii respective. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2021, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2023, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2022.
Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2024.
Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate