Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0412(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0048/2019

Predkladané texty :

A9-0048/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0090

Prijaté texty
PDF 177kWORD 47k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0812),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0015/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0048/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ44a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v roku 2017 v Únii výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu príjmov vo výške 267 EUR na osobu v Únii. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od hodnôt nižších ako 0,7 % celkového predpokladaného príjmu v niektorých členských štátoch až do 35,5 % v iných členských štátoch. To potvrdzuje, že je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca umožňujúca účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH najmä v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov).
_________________
44a   Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom by mal byť systém DPH pre podniky a občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty naďalej investovali do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu najlepších postupov, a to aj prostredníctvom samitu EÚ o daňovej správe (TADEUS), teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by sa daňové orgány mali usilovať o efektívnu komunikáciu a interoperabilitu medzi všetkými databázami, pokiaľ ide o fiškálne záležitosti na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online výmeny informácií medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchainu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Vzhľadom na to, že platby prebiehajú prostredníctvom platforiem pre výmenu virtuálnych mien len v obmedzenej miere, takéto platformy sa v súčasnosti nepovažujú za poskytovateľov platobných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je síce v súčasnosti obmedzené, avšak existuje. Komisia by preto mala do troch rokov posúdiť, či by platformy pre výmenu virtuálnych mien mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
_______________
1a   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.
(7)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného buď na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, alebo na minimálnej sume platby by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.
_________________
_________________
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas dvoch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrievaného podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.
(8)  Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas troch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrenia z podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Povinnosť viesť záznamy a ohlasovacia povinnosť by mali vzniknúť aj v prípadoch, keď poskytovateľ platobných služieb dostane finančné prostriedky alebo prijme platobné transakcie v mene príjemcu platby, a nielen v prípade, keď poskytovateľ platobných služieb prevádza finančné prostriedky alebo vydáva platobné nástroje pre platiteľa.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Preto je v záujme zabezpečenia účinného stíhania podvodníkov pred vnútroštátnymi súdmi potrebné v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru (EPPO). Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a podvodníci potrestaní.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243b – odsek 2 – písmeno b
b)  pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene (a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby.
b)  pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby alebo uskutoční prevod finančných prostriedkov v peňažnej hodnote aspoň 2 500 EUR v rámci jednorazovej platobnej transakcie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243b – odsek 3 – písmeno a
a)  poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;
a)  poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia troch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243c – odsek 1 – písmeno a
a)  buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa;
a)  buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa alebo akémukoľvek inému identifikátoru, ktorý jednoznačne identifikuje platiteľa a miesto platiteľa;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243d – odsek 1 – písmeno h
h)  všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);
h)  ak sú k dispozícii, všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XV – kapitola 2a – článok 410 c (nový)
(1a)  V hlave XV sa v kapitole 2a vkladá tento článok:
„Článok 410c
Komisia do 31. decembra 2022 na základe informácií od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní hlavy XI kapitoly 4 oddielu 2a, najmä pokiaľ ide o potrebu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti uvedeného oddielu platformy pre výmenu virtuálnych mien. V prípade potreby sa táto správa doplní legislatívnym návrhom.“
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2021 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2023 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2022.
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2024.
Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia