Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0412(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0048/2019

Predložena besedila :

A9-0048/2019

Razprave :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0090

Sprejeta besedila
PDF 164kWORD 47k
Torek, 17. december 2019 - Strasbourg
Zahteve za ponudnike plačilnih storitev *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2019 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0812),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0015/2019),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0048/2019),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Glede na končno poročilo iz leta 2019, ki je bilo v okviru študije in poročil o vrzeli pri pobiranju DDV v državah članicah EU-2844a pripravljeno za Komisijo, je vrzel pri pobiranju DDV, tj. razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim zneskom, leta 2017 v Uniji znašala 137,5 milijarde EUR, kar pomeni 267 EUR izgubljenega prihodka na prebivalca Unije. Med državami članicami pa so velike razlike, saj v nekaterih državah članicah vrzel pri pobiranju DDV znaša manj kot 0,7 %, v drugih pa do 35,5 % skupnega pričakovanega prihodka. To kaže na potrebo po večjem sodelovanju na nadnacionalni ravni, da bi se lahko učinkoviteje borili predvsem proti goljufijam v zvezi z DDV pri elektronskem trgovanju, pa tudi proti vsem ostalim goljufijam na področju DDV (vključno z davčnim vrtiljakom).
_________________
44a   Na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)  Strategijo za boj proti goljufijam na področju DDV bi bilo treba razvijati vzporedno z intenzivnejšim posodabljanjem in digitalizacijo našega gospodarstva, hkrati pa čim bolj poenostaviti sistem DDV za podjetja in državljane. Zato je še posebej pomembno, da države članice še naprej vlagajo v tehnološko podprto pobiranje davkov, zlasti v omogočanje samodejnega povezovanja blagajn podjetij in prodajnih sistemov z obračunavanjem DDV. Poleg tega bi si morali davčni organi še naprej prizadevati za tesnejše sodelovanje in izmenjavo najboljše prakse, tudi v okviru vrha EU o davčnih organih (TADEUS), tj. mreže vodij davčnih uprav držav članic, ki si prizadeva za večjo strateško usklajenost davčnih organov. V ta namen bi si morali davčni organi prizadevati za učinkovito komunikacijo in interoperabilnost med vsemi zbirkami podatkov o davčnih zadevah na ravni Unije. Za boljše varstvo osebnih podatkov in izboljšanje spletne izmenjave informacij med davčnimi organi bi lahko uporabljali tudi tehnologijo veriženja blokov.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Glede na to, da se trenutno le omejeno število plačil izvršuje prek platform za izmenjavo virtualnih valut, se take platforme ne obravnavajo kot ponudniki plačilnih storitev, kot so opredeljeni v Direktivi (EU) 2015/2366 Evropskega Parlamenta in Sveta 1a. Tveganje goljufij na področju DDV je trenutno sicer omejeno, vendar obstaja. Komisija bi zato morala v treh letih oceniti, ali bi bilo treba platforme za izmenjavo virtualnih valut vključiti v področje uporabe te direktive.
_______________
1a   Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta46 je pomembno, da je obveznost ponudnika plačilnih storitev, da hrani in zagotavlja informacije v zvezi s čezmejno plačilno transakcijo, sorazmerna in da pomeni le tisto, kar države članice potrebujejo za boj proti goljufijam na področju DDV pri e-trgovanju. Poleg tega bi morala biti edina informacija o plačniku, ki jo je treba hraniti, informacija o njegovi lokaciji. Kar zadeva informacije, ki se nanašajo na prejemnika plačila in na samo plačilno transakcijo, bi se moralo od ponudnikov plačilnih storitev zahtevati, da hranijo in davčnim organom posredujejo le tiste informacije, ki jih ti potrebujejo za odkrivanje morebitnih goljufov in izvajanje nadzora DDV. Zato bi se moralo od ponudnikov plačilnih storitev zahtevati, da hranijo le evidence o čezmejnih plačilnih transakcijah, za katere je verjetno, da izkazujejo gospodarsko dejavnost. Uvedba praga, ki temelji na številu plačil, ki jih prejemnik plačila prejme v koledarskem četrtletju, bi zanesljivo izkazovala, da so bila navedena plačila prejeta v okviru gospodarske dejavnosti, s čimer bi se izključila plačila iz nekomercialnih razlogov. Ko bi bil ta prag dosežen, bi se sprožila knjigovodska obveznost ponudnika plačilnih storitev.
(7)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta46 je pomembno, da je obveznost ponudnika plačilnih storitev, da hrani in zagotavlja informacije v zvezi s čezmejno plačilno transakcijo, sorazmerna in da pomeni le tisto, kar države članice potrebujejo za boj proti goljufijam na področju DDV pri e-trgovanju. Poleg tega bi morala biti edina informacija o plačniku, ki jo je treba hraniti, informacija o njegovi lokaciji. Kar zadeva informacije, ki se nanašajo na prejemnika plačila in na samo plačilno transakcijo, bi se moralo od ponudnikov plačilnih storitev zahtevati, da hranijo in davčnim organom posredujejo le tiste informacije, ki jih ti potrebujejo za odkrivanje morebitnih goljufov in izvajanje nadzora DDV. Zato bi se moralo od ponudnikov plačilnih storitev zahtevati, da hranijo le evidence o čezmejnih plačilnih transakcijah, za katere je verjetno, da izkazujejo gospodarsko dejavnost. Uvedba praga, ki bi temeljila na številu plačil, ki jih prejemnik plačila prejme v koledarskem četrtletju, ali na najnižjem znesku na plačilo, bi zanesljivo izkazovala, da so bila navedena plačila prejeta v okviru gospodarske dejavnosti, s čimer bi se izključila plačila iz nekomercialnih razlogov. Ko bi bil ta prag dosežen, bi se sprožila knjigovodska obveznost ponudnika plačilnih storitev.
_________________
_________________
46 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
46 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Zaradi velikega obsega informacij in njihove občutljivosti z vidika varstva osebnih podatkov je nujno in sorazmerno, da ponudniki plačilnih storitev hranijo evidence z informacijami v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami za obdobje dveh let, da se državam članicam pomaga v boju proti goljufijam na področju DDV pri e-trgovanju in pri odkrivanju goljufov. Pri tem gre za minimalno obdobje, ki ga države članice potrebujejo za učinkovito izvajanje nadzora in preiskovanje domnevnih goljufij na področju DDV ali za njihovo odkrivanje.
(8)  Zaradi velikega obsega informacij in njihove občutljivosti z vidika varstva osebnih podatkov je nujno in sorazmerno, da ponudniki plačilnih storitev hranijo evidence z informacijami v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami za obdobje treh let, da se državam članicam pomaga v boju proti goljufijam na področju DDV pri e-trgovanju in pri odkrivanju goljufov. Pri tem gre za minimalno obdobje, ki ga države članice potrebujejo za učinkovito izvajanje nadzora in preiskovanje domnevnih goljufij na področju DDV ali za njihovo odkrivanje.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Obveznost vodenja evidenc in poročanja bi morala nastopiti tudi v primerih, ko ponudnik plačilnih storitev prejme sredstva ali pridobi plačilne transakcije v imenu prejemnika plačila, in ne le, kadar ponudnik plačilnih storitev prenese sredstva ali izda plačilne instrumente za plačnika.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)
(8b)   Sprejeti je treba ambiciozen mandat za Evropsko javno tožilstvo v sodelovanju z nacionalnimi pravosodnimi organi, da bi zagotovili učinkovit pregon goljufov pred nacionalnimi sodišči. Organizirane čezmejne goljufije na področju DDV bi bilo treba ustrezno preganjati, goljufe pa kaznovati.
Sprememba 8
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2006/112/ES
Člen 243b – odstavek 2 – točka b
(b)  v zvezi s prenosom sredstev iz točke (a), kadar ponudnik plačilnih storitev v koledarskem četrtletju izvrši več kot 25 plačilnih transakcij istemu prejemniku plačila.
(b)  v zvezi s prenosom sredstev iz točke (a), kadar ponudnik plačilnih storitev v koledarskem četrtletju izvrši več kot 25 plačilnih transakcij istemu prejemniku plačila ali kadar izvrši prenos sredstev v denarni vrednosti vsaj 2500 EUR v eni plačilni transakciji.
Sprememba 9
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2006/112/ES
Člen 243b – odstavek 3 – točka a
(a)  ponudnik plačilnih storitev vodi v elektronski obliki dve leti od konca leta, v katerem je bila izvršena plačilna transakcija;
(a)  ponudnik plačilnih storitev vodi v elektronski obliki tri leta od konca leta, v katerem je bila izvršena plačilna transakcija;
Sprememba 10
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2006/112/ES
Člen 243c – odstavek 1 – točka a
(a)  številki IBAN plačnikovega plačilnega računa ali
(a)  številki IBAN plačnikovega plačilnega računa ali drugi identifikacijski oznaki, ki nedvoumno določa plačnika in njegovo lokacijo,
Sprememba 11
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2006/112/ES
Člen 243d – odstavek 1 – točka h
(h)  vsa izvršena vračila za plačilne transakcije iz točke (g).
(h)  vsa izvršena vračila za plačilne transakcije iz točke (g), če so na voljo.
Sprememba 12
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Naslov XV – Poglavje 2a – člen 410 c (novo)
(1a)  V poglavju 2a naslova XV se vstavi naslednji člen:
„Člen 410c
Komisija na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, do 31. decembra 2022 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju oddelka 2a poglavja 4 naslova XI, zlasti glede potrebe po vključitvi platform za izmenjavo virtualnih valut v področje uporabe navedenega oddelka. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.“
Sprememba 13
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice najpozneje do 31. decembra 2021 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.
Države članice najpozneje do 31. decembra 2023 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2
Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2022.
Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2024.
Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov