Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0412(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0048/2019

Ingivna texter :

A9-0048/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0090

Antagna texter
PDF 156kWORD 47k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Krav för betaltjänstleverantörer *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2019 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0812),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0015/2019),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0048/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Enligt 2019 års slutliga rapport inom ramen för ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 member states”44a (studie och rapporter om mervärdesskattegapet i EU-28), som utarbetats för kommissionen, uppgick mervärdesskattegapet, dvs. skillnaden mellan förväntade intäkter från mervärdesskatt och det faktiskt uppburna beloppet, i unionen till 137,5 miljarder EUR 2017, vilket motsvarar 267 EUR i förlorade intäkter per person i unionen. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna, med mervärdesskattegap som varierar från mindre än 0,7 % av de totala förväntade intäkterna i vissa medlemsstater till 35,5 % i andra. Detta visar på behovet av mer transnationellt samarbete för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handeln i synnerhet, men också mervärdesskattebedrägeri mer generellt (inklusive karusellbedrägeri).
_________________
44a   Tillgänglig på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)
(2b)  Strategin för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier bör utvecklas i takt med att vår ekonomi moderniseras och digitaliseras i allt högre grad, samtidigt som mervärdesskattesystemet görs så enkelt som möjligt för företag och medborgare. Det är därför särskilt viktigt att medlemsstaterna fortsätter att investera i teknikbaserad skatteuppbörd, särskilt genom att automatiskt koppla företagens kassaapparater och försäljningssystem till mervärdesskattedeklarationer. Dessutom bör skattemyndigheterna fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett närmare samarbete och utbyte av bästa praxis, bland annat genom EU-toppmötet för skatteförvaltningar (Tadeus), ett nätverk av chefer för medlemsstaternas skatteförvaltningar som arbetar för att öka samarbetet på strategisk nivå mellan skatteförvaltningarna. I detta avseende bör skattemyndigheterna verka för en effektiv kommunikation och driftskompatibilitet mellan alla databaser som rör skattefrågor på unionsnivå. Blockkedjetekniken kan också användas för att bättre skydda personuppgifter och förbättra informationsutbytet online mellan skattemyndigheter.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  För närvarande betraktas inte växlingsplattformar för virtuella valutor som betaltjänstleverantörer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/23661aeftersom betalningar endast i ett begränsat antal fall utförs via sådana plattformar. Det finns dock en risk för mervärdesskattebedrägerier, även om den för närvarande är begränsad. Kommissionen bör därför inom tre år utvärdera om växlingsplattformar för virtuella valutor bör omfattas av detta direktiv.
_______________
1a   Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67946 är det viktigt att skyldigheten för en betaltjänstleverantör att behålla och tillhandahålla information om en gränsöverskridande betalningstransaktion är proportionerlig och endast motsvarar det som är nödvändigt för medlemsstaterna för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel. Dessutom är den enda information om betalaren som bör behållas är den plats där betalaren befinner sig. Vad gäller information om betalningsmottagaren och själva betalningstransaktionen bör betaltjänstleverantörer endast åläggas att bevara och till skattemyndigheterna överföra uppgifter som är nödvändiga för att upptäcka eventuella bedragare och utföra mervärdesskattekontroller. Därför bör betaltjänstleverantörer endast vara skyldiga att behålla uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner som kan tyda på ekonomisk verksamhet. Införandet av ett tak på grundval av det antal betalningar som en betalningsmottagare mottagit under loppet av ett kalenderkvartal skulle ge en tillförlitlig indikation på att dessa betalningar mottagits som en del av en ekonomisk verksamhet och därigenom utesluta betalningar utan kommersiellt syfte. När detta tak har nåtts skulle betaltjänstleverantörens redovisningsskyldighet utlösas.
(7)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67946 är det viktigt att skyldigheten för en betaltjänstleverantör att behålla och tillhandahålla information om en gränsöverskridande betalningstransaktion är proportionerlig och endast motsvarar det som är nödvändigt för medlemsstaterna för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel. Dessutom är den enda information om betalaren som bör behållas är den plats där betalaren befinner sig. Vad gäller information om betalningsmottagaren och själva betalningstransaktionen bör betaltjänstleverantörer endast åläggas att bevara och till skattemyndigheterna överföra uppgifter som är nödvändiga för att upptäcka eventuella bedragare och utföra mervärdesskattekontroller. Därför bör betaltjänstleverantörer endast vara skyldiga att behålla uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner som kan tyda på ekonomisk verksamhet. Införandet av ett tak antingen på grundval av det antal betalningar som en betalningsmottagare mottagit under loppet av ett kalenderkvartal eller på ett minimibelopp per betalning skulle ge en tillförlitlig indikation på att dessa betalningar mottagits som en del av en ekonomisk verksamhet och därigenom utesluta betalningar utan kommersiellt syfte. När detta tak har nåtts skulle betaltjänstleverantörens redovisningsskyldighet utlösas.
_________________
_________________
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 04.05.2016, s. 1).
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 04.05.2016, s. 1).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  På grund av den stora mängden information och dess känslighet när det gäller skyddet av personuppgifter är det nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter avseende gränsöverskridande betalningstransaktioner under en tvåårsperiod för att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedrägerier. Denna period utgör det minimum som krävs för att medlemsstaterna effektivt ska kunna genomföra kontroller och utreda misstänkta mervärdesskattebedrägerier eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.
(8)  På grund av den stora mängden information och dess känslighet när det gäller skyddet av personuppgifter är det nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter avseende gränsöverskridande betalningstransaktioner under en treårsperiod för att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedrägerier. Denna period utgör det minimum som krävs för att medlemsstaterna effektivt ska kunna genomföra kontroller och utreda misstänkta mervärdesskattebedrägerier eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)   Dokumentations- och rapporteringsskyldigheten bör också omfatta fall när en betaltjänstleverantör tar emot medel eller löser in betalningstransaktioner för betalningsmottagarens räkning, och inte endast när en betaltjänstleverantör överför medel eller utfärdar betalningsinstrument åt betalaren.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
(8b)   Det är nödvändigt att anta ett ambitiöst mandat för Europeiska åklagarmyndigheten i samarbete med nationella rättsliga myndigheter i syfte att säkerställa effektiv lagföring av bedragare vid nationella domstolar. Organiserade gränsöverskridande momsbedrägerier bör lagföras i vederbörlig ordning och bedragarna bör bestraffas.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – led b
(b)  När det gäller överföring av medel som avses i led a, om en betaltjänstleverantör genomför mer än 25 betalningar till samma betalningsmottagare under ett kalenderkvartal.
(b)  När det gäller överföring av medel som avses i led a, om en betaltjänstleverantör genomför mer än 25 betalningar till samma betalningsmottagare under ett kalenderkvartal eller genomför transaktioner med ett penningvärde på minst 2 500 EUR i en betalningstransaktion.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3 – led a
(a)  bevaras av betaltjänstleverantören i elektronisk form under en period av två år efter utgången av det år då transaktionen genomfördes,
(a)  bevaras av betaltjänstleverantören i elektronisk form under en period av tre år efter utgången av det år då transaktionen genomfördes,
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243c – punkt 1 – led a
(a)  Iban-numret på betalarens betalkonto,
(a)  Iban-numret på betalarens betalkonto eller varje annan identifierare som otvetydigt identifierar betalaren och betalarens plats,
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243d – punkt 1 – led h
(h)  Alla utförda återbetalningar av betalningstransaktioner som avses i led g.
(h)  Alla utförda återbetalningar av betalningstransaktioner som avses i led g, om tillämpligt.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning XV – kapitel 2a – artikel 410c (ny)
(1a)  I avdelning XV kapitel 2a ska följande artikel införas:
Artikel 410c
Senast den 31 december 2022 ska kommissionen, på grundval av information som erhållits från medlemsstaterna, för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av avdelning XI kapitel 4 avsnitt 2a, särskilt när det gäller behovet av att inkludera växlingsplattformar för virtuella valutor inom tillämpningsområdet för det avsnittet. Denna rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2023 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2022.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2024.
Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy