Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0413(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0047/2019

Внесени текстове :

A9-0047/2019

Разисквания :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0091

Приети текстове
PDF 191kWORD 51k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0813),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0016/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0047/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2а)   Съгласно окончателния доклад за 2019 г. в контекста на „Проучване и доклади за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в 28-те държави – членки на ЕС“, изготвен за Комисията, неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Съюза, тоест разликата в очакваните приходи от ДДС и действително събраните суми, възлиза на 137,5 милиарда евро през 2017 г., което представлява загуба в размер на 11,2% от общо очакваните приходи от ДДС и 267 евро загуба на приходи на човек в Съюза. Съществуват обаче големи различия между държавите членки, като неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,6% до 35,5%. Това подчертава необходимостта от повече транснационално сътрудничество с цел по-специално по-ефикасна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, както и с измамите с ДДС в по-общ план (включително верижните измами).
_________________
3a На разположение на адрес https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)   Измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност и много малък брой от тези организирани мрежи могат да бъдат отговорни за презгранични измами с ДДС на стойност милиарди евро, като тези измами засягат не само събирането на приходи в държавите членки, но и собствените ресурси на Съюза. Следователно е необходимо да се приеме амбициозен мандат за Европейската прокуратура в сътрудничество с националните съдебни органи, за да се гарантира ефикасно наказателно преследване на извършителите на измами пред националните съдилища. Организираните презгранични измами с ДДС следва да бъдат надлежно преследвани и извършителите на измами следва да бъдат санкционирани.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)
(2в)  Стратегията за борба с измамите с ДДС следва да се развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на икономиката, като същевременно се опростява системата на ДДС във възможно най-голяма степен за предприятията и гражданите. Поради това е особено важно държавите членки да продължат да инвестират в базирано на технологиите събиране на данъци, по-специално чрез автоматично свързване на корпоративните касови апарати и системите за продажби към справките-декларации за ДДС. Освен това данъчните органи следва да продължат да полагат усилия за по-тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики, включително чрез срещата на върха на ЕС по въпросите на данъчната администрация (TADEUS), мрежа от ръководителите на данъчните администрации на държавите членки, имаща за цел по-добра координация на стратегическо равнище между данъчните администрации. В това отношение данъчните органи следва да работят за постигането на ефективна комуникация и оперативна съвместимост между всички бази данни, свързани с фискалните въпроси на равнището на Съюза. Технологията на блоковата верига може също така да се използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на информация между данъчните органи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС.
(8)  Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС. Всички държави членки следва да участват във всички работни групи на Eurofisc и да назначат съответни длъжностни лица за връзка.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели.
(11)  Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели, и следва да се използва също така при прилагането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета.
_________________
6a Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11 а)   Като се има предвид малкият брой на държавите членки, които публикуват приблизителни оценки на загубите на ДДС, дължащи се на вътреобщностни измами, наличието на сравними данни за вътреобщностните измами с ДДС би допринесло за по-целенасочено сътрудничество между държавите членки. Поради това Комисията следва да разработи съвместно с държавите членки общ статистически подход за количествено измерване и анализиране на измамите с ДДС.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от две години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.
(13)  Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от три години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията само за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент.
(14)  Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система и за да осигуряват правилното прилагане на настоящия регламент. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент. Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да прави оценка на функционирането на механизмите за административно сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14а)  Управлението на централната електронна система с информация за плащания CESOP, както и анализът на информация от основно значение представляват допълнителни задачи за Eurofisc. В годишният доклад на Eurofisc следва да се разглежда въпросът дали ресурсите, предоставени на Eurofisc, са адекватни и достатъчни за подобряване на сътрудничеството между държавите членки и за ефективна борба срещу измамите с ДДС.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г..17
(18)  В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който представи становище на […] г.17. Тъй като защитата на личните данни е основна ценност на Съюза, следва да се провеждат консултации с ЕНОЗД относно всяка мярка, която ще се предприема в съответствие с член 24д от Регламент (ЕС) № 904/2010, изменен с настоящия регламент.
__________________
__________________
17 ОВ С […], […], стр. […].
17 ОВ С […], […], стр. […].
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Глава II – раздел 2 – член 12а (нов)
(1а)   В ГЛАВА II, раздел 2 се добавя следният член:
„Член 12а
От всички държави членки се изисква да предприемат мерки за намаляване на процента на забавените отговори и подобряване на качеството на исканията за информация. Държавите членки информират Комисията за тези мерки.“
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 24в – параграф 2
2.  CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) и б) за максимален срок от две години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.
2.  CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) – в) за максимален срок от пет години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 24г – алинея 2 (нова)
Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да извършва оценка на функционирането на механизмите за сътрудничество между държавите членки в областта на презграничните измами с ДДС.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 36 – параграф 2 – уводна част
(2а)   В член 36, параграф 2 уводната част се заменя със следното:
„2. Длъжностните лица на държавите-членки, участващи в определена област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“
„2. Длъжностните лица на държавите членки, участващи в съответната област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 37 – алинея 1 а (нова)
В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за броя на извършените проверки и допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.
В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за:
—   броя на извършените проверки;
—  броя на длъжностните лица, които имат разрешение да се намират в служебните помещения на административните органи на друга държава членка, както и броя на длъжностните лица, присъствали по време на административните разследвания, извършени на територията на запитаната държава членка;
—  броя на едновременните проверки, организирани съвместно с една или няколко държави членки, и броя на участващите длъжностни лица в заседанията по предварителен подбор за едновременни проверки;
—  броя на съвместните одитни екипи, в които e участвала всяка държава членка;
—  предприетите действия за информиране на одиторите за инструментите по настоящия регламент;
—  броя на квалифицираните човешки ресурси за осигуряване на присъствие в административните служебни помещения, участие в административни разследвания и едновременни контролни действия (съгласно членове 28 – 30);
—  броя на персонала в централното звено за връзка и в другите определени отдели за връзка, както и компетентните длъжностни лица, които могат да обменят информация пряко въз основа на настоящия регламент (според посоченото в член 4), и как се събира и обменя информация между тези органи; както и
—   допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Глава ХІІI – член 49а (нов)
(3а)   В глава ХIII се добавя следният член:
„Член 49a
Държавите членки и Комисията установяват обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и публикуват националните прогнози за загуби на ДДС, дължащи се на тези измами, както и прогнози за Съюза като цяло. Комисията определя, посредством актове за изпълнение, практическите аспекти във връзка с тази статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 50 – параграф 1 a (нов)
(3б)   В член 50 се вмъква следният параграф:
„1a. Когато държава членка предоставя по-широкообхватна информация на трета държава от тази, която е предвидена в глави II и III от настоящия регламент, въпросната държава членка не отказва да предостави тази информация на друга държава членка, която е поискала сътрудничество или има интерес да получи информацията.“
Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност