Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0413(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0047/2019

Předložené texty :

A9-0047/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0091

Přijaté texty
PDF 185kWORD 49k
Úterý, 17. prosince 2019 - Štrasburk
Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne17. prosince 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0813),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0016/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0047/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a  vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“3a, kterou si nechala vypracovat Komise, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, výše 137,5 miliard EUR, což představuje ztrátu ve výši 11,2 % oproti celkovým očekávaným příjmům z DPH o ztrátu ve výši 267 EUR na osobu v Unii. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší – výpadek z příjmů z DPH se pohybuje v rozmezí 0,6 % až 35,5 %. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).
_________________
3a Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)   Podvody v oblasti DPH jsou často spojeny s organizovanou trestnou činností, přičemž za přeshraniční podvody v oblasti DPH ve výši miliard eur může být odpovědný velmi malý počet těchto organizovaných sítí, což ovlivňuje nejen výběr daní v členských státech, ale má rovněž negativní dopad na vlastní zdroje Unie. Je proto nezbytné schválit ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků u soudů členských států. Organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH by měl být řádně stíhán a podvodníci by měli být potrestáni.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by měla vznikat souběžně s větší modernizací a digitalizací ekonomiky a současně by mělo dojít k co největšímu zjednodušení systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), tj. sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o účinnou komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii blockchain.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH.
(8)  Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH. Všechny členské státy by se měly účastnit činnosti všech pracovních skupin Eurofiscu a odpovídajícím způsobem jmenovat kontaktní úředníky.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům.
(11)  Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům, a měly by se využít rovněž při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8496a.
_________________
6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Vzhledem k nízkému počtu členských států, které zveřejňují odhady ztrát na DPH v důsledku podvodů uvnitř Společenství, by k cílenější spolupráci mezi členskými státy přispělo, kdyby byly k dispozici srovnatelné údaje o podvodech s DPH uvnitř Společenství. Proto by měla Komise společně s členskými státy vypracovat jednotný statistický postup při kvantifikaci a analýze podvodů v oblasti DPH.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu dvou let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.
(13)  Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu tří let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Kontaktní úředníci Eurofiscu z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup pouze za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením.
(14)  Kontaktní úředníci Eurofiscu z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému a k zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením. Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Správa systému CESOP a analýza zásadních informací představují pro Eurofisc další úkoly, které bude muset vykonávat. Ve výroční zprávě této sítě by proto mělo být posouzeno, zda jsou zdroje vyčleněné pro tuto síť přiměřené a postačují k tomu, aby se zlepšila spolupráce mezi členskými státy a aby byl boj proti podvodům v oblasti DPH účinný.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 17
(18)  V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne ...17. Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je jednou ze základních hodnot Unie, mělo by se s evropským inspektorem ochrany údajů konzultovat každé opatření, které má být přijato podle článku 24e nařízení (EU) č. 904/2010 ve znění tohoto nařízení.
__________________
__________________
17 Úř. věst. C […], […], s. […].
17 Úř. věst. C […], […], s. […].
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Kapitola II – oddíl 2 – článek 12 a (nový)
(1a)   V oddílu 2 KAPITOLY II se doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 12a
Všechny členské státy musejí přijmout opatření, aby došlo ke snížení podílu pozdních odpovědí a zvýšení kvality žádostí o informace. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 24 c – odst. 2
2.  Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně dvou let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.
2.  Informace uvedené v odst. 1 písm. a) až c) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně pěti let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 24 d– pododstavec 2 (nový)
Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce týkající se přeshraničních podvodů v oblasti DPH.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 36 – odst. 2 – návětí
(2a)   V čl. 36 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v určité pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:
„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v příslušné pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 37 – pododstavec 1 a (nový)
Výroční zpráva přinejmenším podrobně uvádí pro každý členský stát počet provedených kontrolDPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.
Výroční zpráva podrobně uvádí pro každý členský stát alespoň:
–   počet provedených kontrol,
–  počet úředníků, kteří smějí být přítomni v prostorách správních orgánů jiného členského státu a počet úředníků přítomných během správních šetření prováděných na území dožádaného členského státu,
–  počet souběžných kontrol organizovaných s jedním nebo několika členskými státy a počet úředníků, kteří se zúčastnili přípravných schůzí před těmito kontrolami,
–  počet týmů společného auditu, do nichž byl každý členský stát zapojen,
–  opatření k informování auditorů o nástrojích v rámci tohoto nařízení,
–  počet kvalifikovaných zaměstnanců k zajištění přítomnosti v prostorách správních orgánů, účasti na správních šetřeních a souběžných kontrolách (jak je uvedeno v článcích 28 až 30),
–  počet zaměstnanců v jediném ústředním kontaktním orgánu, dalších určených kontaktních útvarů a příslušných úředníků, kteří si mohou přímo vyměňovat informace na základě tohoto nařízení (jak je uvedeno v článku 4), a údaje o tom, jakým způsobem se informace shromažďují a jak si je tyto orgány vyměňují, a
–  výše DPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Kapitola XIII – článek 49 a (nový)
(3a)   V KAPITOLE III se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 49a
Členské státy a Komise vypracují společný systém shromažďování statistických údajů o podvodech v oblasti DPH uvnitř Společenství a zveřejňují odhady ztrát na DPH v jednotlivých členských státech v důsledku těchto podvodů a také odhady za Unii jako celek. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktická opatření týkající se tohoto statistického systému. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)
(3b)   V článku 50 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1a. Pokud členský stát poskytuje třetí zemi obsáhlejší informace, než je stanoveno v kapitolách II a III tohoto nařízení, tento členský stát nesmí odmítnout poskytnutí těchto informací žádnému jinému členskému státu, který žádá o spolupráci nebo o ně projeví zájem.“
Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí