Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0413(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0047/2019

Esitatud tekstid :

A9-0047/2019

Arutelud :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0091

Vastuvõetud tekstid
PDF 159kWORD 49k
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0813),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0016/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0047/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis tähendab, et saamata jäänud summa on 11,2 % kogu eeldatavast käibemaksutulust, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Aga erinevused liikmesriikide vahel on suured ning käibemaksu alalaekumine ulatub 0,7 protsendist kuni 35,5 protsendini. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja käibemaksupettuste (sh karussellpettuse) vastu.
_________________
3a Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)   Käibemaksupettust seostatakse sageli organiseeritud kuritegevusega, aga vaid väike osa neist organiseeritud võrgustikest võib olla süüdi miljarditesse eurodesse ulatuvates piiriülestes käibemaksupettustes, mis mõjutavad mitte üksnes maksutulude kogumist liikmesriikides, vaid neil on kahjulik mõju ka liidu omavahenditele. Seetõttu tuleb Euroopa Prokuratuurile anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd liikmesriikide õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine liikmesriikide kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)
(2c)  Käibemaksupettuste vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt majanduse ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning käibemaksusüsteem tuleks seejuures teha nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse investeerimist ning ühendaksid eelkõige automaatselt äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid tegema tööd kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tulemusliku teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Lisaks võiks plokiaheltehnoloogiat kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi.
(8)  Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi. Kõik liikmesriigid peaksid osalema kõikides Eurofisci töörühmades ja määrama asjaomased kontaktametnikud.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel.
(11)  Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel, samas tuleks seda teavet kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/8496a rakendamisel.
_________________
6a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)   Kuna neid liikmesriike, kes on avaldanud hinnangu ühendusesiseste pettuste tõttu saamata jäävast käibemaksust tekkiva kahju kohta, on vähe, aitaks ühendusesiseste käibemaksupettusi käsitlevate võrdlusandmete olemasolu koostööd paremini suunata. Seetõttu peaks komisjon koos liikmesriikidega välja töötama käibemaksupettuste kvantifitseerimise ja analüüsimise ühise statistilise meetodi.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kaks aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.
(13)  On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kolm aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele ainult keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju.
(14)  Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise ning käesoleva määruse nõuetekohase rakendamise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju. Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teha liikmesriikides kontrollkäike, et hinnata halduskoostöö korra toimimist.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  CESOPi haldamine ja olulise teabe analüüsimine on Eurofisci lisaülesanne. Eurofisci aastaaruandes tuleks analüüsida, kas Eurofiscile eraldatud vahendid on asjakohased ja piisavad, et parandada koostööd liikmesriikide vahel ja võidelda tõhusalt käibemaksupettuste vastu.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Vastavalt määruse () nr 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17.
(18)  Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17. Kuna isikuandmete kaitse on liidu põhiväärtus, tuleks määruse (EL) nr 904/2010 (mida on muudetud käesoleva määrusega) artikli 24e kohaselt võetavate meetmete puhul konsulteerida Euroopa Andmekaitseinspektoriga.
__________________
__________________
17 ELT C […], […], lk […].
17 ELT C […], […], lk […].
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
II peatükk – 2. jagu – artikkel 12 a (uus)
1a)   II peatüki 2. jaole lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 12a
Kõikidel liikmesriikidel palutakse võtta meetmeid, et vähendada hilinenud vastuste osakaalu ja parandada teabenõuete kvaliteeti. Liikmesriigid peavad komisjoni selliste meetmete võtmisest teavitama.“
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 24c – lõige 2
2.  CESOP säilitab lõike 1 punktides a ja b osutatud teavet maksimaalselt kaks aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.
2.  CESOP säilitab lõike 1 punktides a–c osutatud teavet maksimaalselt viis aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 24d – lõik 2 (uus)
Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teha liikmesriikides kontrollkäike, et hinnata, kuidas toimib liikmesriikidevaheline koostöö piiriülese käibemaksupettuse vastu võitlemisel.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2a)   Artikli 36 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„2. Konkreetses Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“
„2. Asjaomases Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 37 – lõik 1 a (uus)
Aastaaruandes esitatakse vähemalt üksikasjalik teave igas liikmesriigis teostatud kontrollide arvu ja artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendava käibemaksu kohta.
Aastaaruandes esitatakse iga liikmesriigi kohta vähemalt järgmine üksikasjalik teave:
–   tehtud kontrollide arv;
–  nende ametnike arv, kellel on lubatud viibida teise liikmesriigi haldusasutuste ruumides, ja nende ametnike arv, kes viibivad taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidavate haldusuurimiste juures;
–  ühe või mitme liikmesriigi osalusel korraldatud üheaegsete kontrollide arv ja üheaegsete kontrollide eelvaliku koosolekutel osalenud ametnike arv;
–  ühiste auditirühmade arv, milles iga liikmesriik on osalenud;
–  meetmed, mis on võetud audiitorite teavitamiseks käesoleva määruse kohastest vahenditest;
–  kvalifitseeritud personali arv, et tagada kohalolek haldusasutuste ametiruumides, osalemine haldusuurimistes ja üheaegsetes kontrollides (nagu on osutatud artiklites 28–30);
–  töötajate arv ühtses teabevahetuse keskasutuses ja muudes määratud teabevahetuse üksustes, samuti muude pädevate ametnike arv, kes saavad käesoleva määruse alusel otse teavet vahetada (nagu on osutatud artiklis 4), ning teabe kogumise ja vahetamise viis nende asutuste vahel ning
–   artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendav käibemaks.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
XIII peatükk – artikkel 49 a (uus)
3a)   XIII peatükile lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 49a
Liikmesriigid ja komisjon loovad ühise ühendusesiseste käibemaksupettuste alase statistika kogumise süsteemi ja avaldavad hinnangud käibemaksupettustest tuleneva kahju kohta liikmesriikides ja liidus tervikuna. Komisjon võtab nimetatud statistilist süsteemi käsitleva praktilise ja menetlusliku korra vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 50 – lõige 1a (uus)
3b)   artiklisse 50 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Kui liikmesriik annab kolmandale riigile rohkem teavet, kui on ette nähtud käesoleva määruse II ja III peatükis, ei keeldu kõnealune liikmesriik asjaomase teabe edastamisest muule liikmesriigile, kes soovib temaga koostööd teha või kellel on huvi seda teavet saada.“
Viimane päevakajastamine: 4. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika