Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0413(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0047/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0047/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0091

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 45k
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg
Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0813),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0016/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0047/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale
(2 a)   Komissiolle laaditun EU28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States”3 a vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä jäi saamatta 11,2 prosenttia ja tuloja menetettiin unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja, sillä niiden alv-vaje vaihtelee 0,6 prosentista jopa 35,5 prosenttiin. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.
_________________
3 a Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale
(2 b)   Alv-petokset yhdistetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja muutama harva järjestäytynyt rikollisverkosto voi tehdä rajatylittäviä alv-petoksia miljardien eurojen arvosta, mikä vaikuttaa kielteisesti paitsi tulojen kertymään jäsenvaltioissa myös unionin omiin varoihin. Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on siksi annettava kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale
(2 c)  Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi.
(8)  Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava kaikkiin Eurofisc-työryhmiin ja nimitettävä tätä varten yhteysvirkamiehiä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin.
(11)  Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin, ja niitä olisi hyödynnettävä myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8496 a täytäntöönpanossa.
_________________
6 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale
(11 a)   Vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat arvioita yhteisön sisäisistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä, mutta vertailukelpoiset tiedot yhteisön sisäisistä alv-petoksista auttaisivat kohdentamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön paremmin. Komission olisikin kehitettävä jäsenvaltioiden kanssa yhteinen tilastotieteellinen lähestymistapa alv-petosten määrälliseen arviointiin ja analysointiin.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kahden vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.
(13)  On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kolmen vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin ainoastaan sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.
(14)  Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten sekä tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten hallinnolliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale
(14 a)  CESOP-järjestelmän hallinnointi sekä tärkeiden tietojen analysointi ovat lisätehtäviä Eurofiscille. Eurofiscin vuosikertomuksessa olisi tarkasteltava sitä, ovatko Eurofiscille osoitetut resurssit asianmukaisia ja riittäviä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi ja alv-petosten torjumiseksi tehokkaasti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon […]17,
(18)  Euroopan tietosuojavaltuutettua (EDPS) on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...]17. Koska henkilötietojen suoja on unionin perusarvo, Euroopan tietosuojavaltuutettua olisi kuultava kaikista asetuksen (EU) N:o 904/2010, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 24 e artiklan nojalla toteutettavista toimenpiteistä.
__________________
__________________
17 EUVL C […], […], s. […].
17 EUVL C […], […], s. […].
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
Luku II – 2 jakso – 12 a artikla (uusi)
(1 a)   Lisätään II luvun 2 jaksoon artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään myöhässä olevien vastausten osuutta ja parannetaan tietopyyntöjen laatua. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä toimenpiteistä.”
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
24 cartikla – 2 kohta
2.  CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.
2.  CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään viiden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
24 dartikla – 2 alakohta (uusi)
Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten rajatylittäviä alv-petoksia koskevat jäsenvaltioiden väliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
36 artikla – 2 kohta johdantokappale
(2 a)   Korvataan 36 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:
”2. Eurofiscin johonkin työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”
”2. Eurofiscin tiettyyn työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
37 artikla – 1 a alakohta (uusi)
”Vuosikertomuksessa on vähintään ilmoitettava kunkin jäsenvaltion osalta suoritettujen tarkastusten lukumäärä sekä 24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt arvonlisäverot.”
”Vuosikertomuksessa on ilmoitettava yksityiskohtaisesti kunkin jäsenvaltion osalta ainakin
–   suoritettujen tarkastusten lukumäärä;
–  niiden virkamiesten lukumäärä, jotka on valtuutettu olemaan läsnä toisen jäsenvaltion hallintoviranomaisten virastoissa, ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat olleet läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella toteutetuissa hallinnollisissa tutkimuksissa;
–  yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa järjestettyjen samanaikaisten tarkastusten lukumäärä ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat osallistuneet samanaikaisia tarkastuksia koskeviin esivalintakokouksiin;
–  niiden yhteisten tarkastusryhmien lukumäärä, joihin kukin jäsenvaltio on osallistunut;
–  toimet, joilla tarkastajille on tiedotettu tämän asetuksen mukaisista välineistä;
–  sellaisten henkilöstöhallinnon pätevien edustajien lukumäärä, jotka varmistavat läsnäolon virastoissa sekä osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin ja samanaikaisiin tarkastuksiin (28–30 artiklan mukaisesti);
–  sen henkilöstön määrä, joka on läsnä jäsenvaltion keskusyhteystoimistossa ja muissa nimetyissä yhteysviranomaisissa, ja myös mahdolliset muut toimivaltaiset virkamiehet, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja tämän asetuksen perusteella (4 artiklan mukaisesti), sekä tapa, jolla tietoja kerätään ja vaihdetaan näiden elinten välillä; sekä
–   24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt täydentävät arvonlisäverot.”
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
XIII luku – 49 a artikla (uusi)
(3 a)   Lisätään XIII lukuun artikla seuraavasti:
”49 a artikla
Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän, jonka avulla kerätään tilastotietoa yhteisön sisäisistä alv-petoksista, ja julkaisevat kansalliset arviot näistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä sekä koko unionia koskevat arviot. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastollista järjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
50 artikla – 1 a kohta (uusi)
(3 b)   Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jos jäsenvaltio toimittaa jollekin kolmannelle maalle enemmän tietoja kuin tämän asetuksen II ja III luvussa säädetään, se ei saa kieltäytyä toimittamasta näitä tietoja toiselle jäsenvaltiolle, joka pyytää yhteistyötä tai jolla on intressi saada kyseiset tiedot.”
Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö