Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0413(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0047/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0047/2019

Díospóireachtaí :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Vótaí :

PV 17/12/2019 - 4.8
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0091

Téacsanna atá glactha
PDF 163kWORD 53k
Dé Máirt, 17 Nollaig 2019 - Strasbourg
Bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Nollaig 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0813),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C8‑0016/2019),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0047/2019),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé beartaithe aici imeacht ón téacs a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa an athuair má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)
(2a)   De réir Thuarascáil Chríochnaitheach 2019 i gcomhthéacs an “Staidéir agus Tuarascálacha ar an mBearna CBL i mBallstáit AE-28”3a arna hullmhú don Choimisiún, b’ionann bearna CBL san Aontas, is é sin an difríocht atá idir an t-ioncam measta ó CBL agus an méid iarbhír a bailíodh go hiarbhír, agus EUR 137,5 billiún in 2017, arb ionann é agus caillteanas 11,2% den ioncam measta iomlán ó CBL agus EUR 267 d’ioncam caillte in aghaidh an duine san Aontas. Tá difríochtaí móra, áfach, idir na Ballstáit, le bearnaí CBL ó 0,6% go 35,5%. Cuireann sé sin i bhfáth an gá atá le tuilleadh comhair thrasnáisiúnta chun calaois CBL ríomhthráchtála go háirithe a chomhrac níos fearr, mar aon le calaois CBL ar bhonn níos ginearálta (lena n-áirítear calaois rothlach).
_________________
3a Ar fáil ag https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_ga.pdf.
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 b (nua)
(2b)   Is minic calaois CBL a bheith nasctha le coireacht eagraithe agus is féidir le líon an-bheag líonraí eagraithe a bheith freagrach as na billiúin euro i gcalaois CBL trasteorann, lena n-imrítear tionchar ar, ní hamháin bailiú ioncaim sna Ballstáit ach ina n-imrítear drochthionchar ar acmhainní dílse an Aontais. Dá bhrí sin, is gá sainordú uaillmhianach a ghlacadh d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) i gcomhar leis na húdaráis bhreithiúnacha náisiúnta chun a áirithiú go ndéanfar calaoiseoirí a ionchúiseamh go héifeachtach os comhair na gcúirteanna náisiúnta. Ba cheart calaois CBL trasteorann a ionchúiseamh go cuí agus ba cheart pionós a ghearradh ar na calaoiseoirí.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 c (nua)
(2c)  Ba cheart go bhfabhródh an straitéis maidir le comhrac i gcoinne calaois CBL i gcomhthreo leis an nuachóiriú agus digitiú méadaithe ar an ngeilleagar agus an córas CBL a dhéanamh chomh simplí agus is féidir do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Dá bhrí sin, tá tábhacht ar leith leis go leanfadh na Ballstáit de bheith ag infheistiú i gcóras bailithe cánach atá á threorú ag an teicneolaíocht, go háirithe trí scipéid airgid chorparáideacha agus córais díolacháin a nascadh le tuairisceáin CBL. Ina theannta sin, ba cheart do na húdaráis chánach leanúint dá n-iarrachtaí ionsar chomhar níos dlúithe agus malartú dea-chleachtas, lena n-áirítear trí Chruinniú Mullaigh AE maidir le Riarachán Cánach (TADEUS), líonra de cheannairí riaracháin chánach na mBallstát a bhfuil comhordú níos fearr ar leibhéal straitéiseach idir na riaracháin chánacha á lorg aige. I ndáil leis sin, ba cheart do na húdaráis chánach oibriú ionsar chumarsáid agus idir-inoibritheacht éifeachtach idir na bunachair sonraí uile a bhaineann le hábhair fhioscacha ar leibhéal an Aontais. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as teicneolaíocht bhlocshlabhra freisin chun cosaint níos fearr a thabhairt do shonraí pearsanta agus an malartú faisnéise ar líne idir na húdaráis chánach a fheabhsú.
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8
(8)  Le lárchóras faisnéise leictreonaí, ‘CESOP’ ina ndéanann na Ballstáit faisnéis faoi íocaíochtaí a stórálann siad ar an leibhéal náisiúnta a tharchur, bhainfí amach an cuspóir maidir le calaois CBL ríomhthráchtála a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí. Ba cheart go ndéanfadh an córas seo, i ndáil le híocaithe aonair, faisnéis ábhartha uile CBL maidir le hidirbhearta íocaíochta arna dtarchur ag na Ballstáit a chomhiomlánú agus ba cheart go bhféadfaí leis forléargas iomlán a thabhairt ar íocaíochtaí a fhaigheann íocaithe ó íocóirí atá lonnaithe san Ballstáit. Thairis sin, ba cheart don chóras seo iltaifid ó na hidirbhearta íocaíochta céanna a aithint, an fhaisnéis a fhaightear ó na Ballstáit a ghlanadh (e.g. dúblaigh a bhaint, earráid i sonraí a cheartú, etc.) agus cead a thabhairt d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc na mBallstát sonraí íocaíochta a chros-seiceáil leis an bhfaisnéis CBL atá ar fáil dóibh agus fiosrúcháin a dhéanamh chun críche imscrúdaithe ar chalaois CBL amhrasta, nó chun calaois CBL a bhrath.
(8)  Le lárchóras faisnéise leictreonaí, ‘CESOP’ ina ndéanann na Ballstáit faisnéis faoi íocaíochtaí a stórálann siad ar an leibhéal náisiúnta a tharchur, bhainfí amach an cuspóir maidir le calaois CBL ríomhthráchtála a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí. Ba cheart go ndéanfadh an córas seo, i ndáil le híocaithe aonair, faisnéis ábhartha uile CBL maidir le hidirbhearta íocaíochta arna dtarchur ag na Ballstáit a chomhiomlánú agus ba cheart go bhféadfaí leis forléargas iomlán a thabhairt ar íocaíochtaí a fhaigheann íocaithe ó íocóirí atá lonnaithe san Ballstáit. Thairis sin, ba cheart don chóras seo iltaifid ó na hidirbhearta íocaíochta céanna a aithint, an fhaisnéis a fhaightear ó na Ballstáit a ghlanadh (e.g. dúblaigh a bhaint, earráid i sonraí a cheartú, etc.) agus cead a thabhairt d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc na mBallstát sonraí íocaíochta a chros-seiceáil leis an bhfaisnéis CBL atá ar fáil dóibh agus fiosrúcháin a dhéanamh chun críche imscrúdaithe ar chalaois CBL amhrasta, nó chun calaois CBL a bhrath. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit uile rannpháirteach i meithleacha Eurofisc uile agus oifigigh idirchaidrimh a cheapadh dá réir sin.
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)  Tá malartú sonraí íocaíochta idir na húdaráis chánach ríthábhachtach chun calaois a chomhrac go héifeachtach. Níor cheart ach d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc amháin an fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil leis an gcuspóir calaois CBL a chomhrac agus leis an gcuspóir sin amháin. Níor cheart an fhaisnéis sin a úsáid chun críocha eile seachas na críocha sin a bhunaítear leis an Rialachán seo, amhail chun críoch tráchtála.
(11)  Tá malartú sonraí íocaíochta idir na húdaráis chánach ríthábhachtach chun calaois a chomhrac go héifeachtach. Níor cheart ach d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc amháin an fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil leis an gcuspóir calaois CBL a chomhrac agus leis an gcuspóir sin amháin. Níor cheart an fhaisnéis sin a úsáid chun críocha eile seachas na críocha sin a bhunaítear leis an Rialachán seo, amhail chun críoch tráchtála, agus ba cheart go ndéanfaí é sin a chur i bhfeidhm i gcur chun feidhme Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle6a.
_________________
6a Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)
(11a)   I bhfianaise an lín bhig Ballstát a fhoilsíonn meastacháin maidir le caillteanais CBL mar thoradh ar chalaois laistigh den chomhphobal, trí shonraí inchomparáide a bheith ar fáil maidir le calaois CBL laistigh den chomhphobal rannchuideofaí le comhar spriocdhírithe níos fearr idir na Ballstáit. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, cur chuige coiteann staidrimh a fhorbairt chun cainníochtú agus anailísiú a dhéanamh ar chalaois CBL.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
(13)  Tá sé riachtanach agus comhréireach do na soláthraithe seirbhísí íocaíochta taifid den fhaisnéis maidir le hidirbhearta íocaíochta a choinneáil ar feadh tréimhse dhá bhliain chun cuidiú leis na Ballstáit calaois CBL ríomhthráchtála a chomhrac agus calaoiseoirí a bhrath. Is é seo an íostréimhse a bhfuil gá leis chun go mbeidh ar chumas na mBallstát rialuithe a chur i gcrích go héifeachtach agus imscrúdú a dhéanamh ar chalaois amhrasta CBL nó chun calaois CBL a bhrath, agus tá sé comhréireach i bhfianaise mhéid ollmhór na faisnéise i dtaca le híocaíochtaí agus a híogaireachta ó thaobh cosaint sonraí pearsanta de.
(13)  Tá sé riachtanach agus comhréireach do na soláthraithe seirbhísí íocaíochta taifid den fhaisnéis maidir le hidirbhearta íocaíochta a choinneáil ar feadh tréimhse trí bliana chun cuidiú leis na Ballstáit calaois CBL ríomhthráchtála a chomhrac agus calaoiseoirí a bhrath. Is é sin an íostréimhse a bhfuil gá leis chun go mbeidh ar chumas na mBallstát rialuithe a chur i gcrích go héifeachtach agus imscrúdú a dhéanamh ar chalaois amhrasta CBL nó chun calaois CBL a bhrath, agus tá sé comhréireach i bhfianaise mhéid ollmhór na faisnéise i dtaca le híocaíochtaí agus a híogaireachta ó thaobh cosaint sonraí pearsanta de.
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
(14)  Ba cheart d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc i ngach Ballstát a bheith in ann rochtain a fháil agus anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis i ndáil leis na hidirbhearta íocaíochta chun críche calaois CBL a chomhrac. Níor cheart do dhaoine cuí-chreidiúnaithe sa Choimisiún rochtain a fháil ar an bhfaisnéis ach amháin chun críoch an lárchóras faisnéise leictreonaí a fhorbairt agus a chothabháil. Ba cheart an dá ghrúpa úsáideoirí a bheith faoi cheangal na rialacha rúndachta a leagtar síos sa Rialachán seo.
(14)  Ba cheart d’oifigigh idirchaidrimh Eurofisc gach Ballstáit a bheith in ann rochtain a fháil agus anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis i ndáil leis na hidirbhearta íocaíochta chun críche calaois CBL a chomhrac. Ba cheart do dhaoine cuí-chreidiúnaithe sa Choimisiún rochtain a fháil ar an bhfaisnéis chun críoch an lárchóras faisnéise leictreonaí a fhorbairt agus a chothabháil agus chun cur chun feidhme cuí an Rialacháin seo a áirithiú. Ba cheart an dá ghrúpa úsáideoirí a bheith faoi cheangal na rialacha rúndachta a leagtar síos sa Rialachán seo. Ina theannta sin, ba cheart go bhféadfadh an Coimisiún cuairteanna a thabhairt ar na Ballstáit chun meastóireacht a dhéanamh ar mar a oibríonn na socruithe comhair riaracháin.
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)
(14a)  Tá an bainistiú ar CESOP mar aon leis an anailís ar fhaisnéis ríthábhachtach ina chionsiocair le cúraimí breise do líonra Eurofisc. Ba cheart go scrúdódh tuarascáil bhliantúil Eurofisc cibé an bhfuil na hacmhainní arna dtiomnú do Eurofisc oiriúnach agus leordhóthanach chun an comhar idir na Ballstáit a fheabhsú agus calaois CBL a chomhrac go héifeachtúil.
Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18
(18)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le mír 1 d’Airteagal 42 de Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé tuairim uaidh an...17
(18)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé tuairim uaidh an...17. Ós rud é gur luach bunúsach den Aontas gurb ea cosaint sonraí pearsanta, ba cheart dul i gcomhairle le MECS maidir le haon bheart a dhéanfar de bhun Airteagal 24e de Rialachán (AE) Uimh. 904/2010, arna leasú leis an Rialachán seo.
__________________
__________________
17 IO C […], […], lch. […].
17 IO C […], […], lch. […].
Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Caibidil II – Roinn 2 – Airteagal 12a (nua)
(1a)   i Roinn 2 de CHAIBIDIL II, cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:
“Airteagal 12a
Iarrtar ar na Ballstáit uile bearta a dhéanamh chun an céatadán freagraí deireanacha a laghdú agus chun caighdeán na n-iarrataí ar fhaisnéis a fheabhsú. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi bhearta den sórt sin.”
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe d
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 24c – mír 2
2.  Coinneoidh CESOP an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1 ar feadh uastréimhse dhá bhliain ó dháta éaga na bliana a aistríodh an fhaisnéis isteach sa chóras.
2.  Coinneoidh CESOP an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go (c) de mhír 1 ar feadh uastréimhse cúig bliana ó dháta éaga na bliana a aistríodh an fhaisnéis isteach sa chóras.
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe d
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 24d – fomhír 2 (nua)
Ina theannta sin, ba cheart go bhféadfadh an Coimisiún cuairteanna a thabhairt ar na Ballstáit chun meastóireacht a dhéanamh ar mar a oibríonn na socruithe comhair maidir le calaois CBL trasteorann idir na Ballstáit.
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 36 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
(2a)   in Airteagal 36(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:
‘2. Ainmneoidh oifigigh idirchaidrimh na mBallstát atá rannpháirteach i limistéar oibre áirithe Eurofisc (dá ngairtear ‘oifigigh idirchaidrimh rannpháirteacha Eurofisc’ anseo feasta) comhordaitheoir (dá ngairtear comhordaitheoir limistéar oibre Eurofisc anseo feasta), as measc oifigigh idirchaidrimh rannpháirteacha Eurofisc, ar feadh tréimhse teoranta ama. Déanfaidh comhordaitheoirí limistéar oibre Eurofisc:
‘2. Ainmneoidh oifigigh idirchaidrimh na mBallstát atá rannpháirteach i limistéar oibre ábhartha Eurofisc (dá ngairtear ‘oifigigh idirchaidrimh rannpháirteacha Eurofisc’ anseo feasta) comhordaitheoir (dá ngairtear comhordaitheoir limistéar oibre Eurofisc anseo feasta), as measc oifigigh idirchaidrimh rannpháirteacha Eurofisc, ar feadh tréimhse teoranta ama. Déanfaidh comhordaitheoirí limistéar oibre Eurofisc:
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 37 – fomhír 1a (nua)
I ndáil le gach Ballstát, déanfaidh an tuarascáil bhliantúil ar a laghad, mionléiriú a thabhairt ar an líon rialuithe arna ndéanamh agus ar an CBL breise a measúnaíodh agus a bailíodh mar thoradh ar an bhfaisnéis a próiseáladh de bhun Airteagal 24d.
Déanfaidh an tuarascáil bhliantúil ar a laghad mionléiriú a thabhairt i ndáil le gach Ballstát ar:
—   an líon rialuithe arna ndéanamh;
—  an líon oifigeach a údarófar chun bheith i láthair in oifigí údarás riaracháin Ballstáit eile agus an líon oifigeach a bhíonn i láthair le linn fiosrúcháin riaracháin arna ndéanamh i gcríoch an Bhallstáit iarrtha;
—  an líon rialuithe comhuaineacha arna n-eagrú le Ballstát amháin nó níos mó agus an líon oifigeach a bhíonn rannpháirteach i gcruinnithe réamhroghnúcháin le haghaidh rialuithe comhuaineacha;
—  an líon Foirne Iniúchóireachta Comhpháirtí a raibh gach Ballstát rannpháirteach iontu;
—  bearta a cuireadh i gcrích chun iniúchóirí a chur ar an eolas maidir leis na hionstraimí faoin Rialachán seo;
—  an líon pearsanra cáilithe acmhainní daonna chun láithreacht in oifigí riaracháin, rannpháirtíocht i bhfiosrúcháin riaracháin agus rialuithe comhuaineacha a áirithiú (dá dtagraítear in Airteagail 28 go 30);
—  an líon foirne a bhíonn i láthair i lároifig idirchaidrimh amháin agus i ranna ainmnithe idirchaidrimh eile, agus aon oifigigh inniúla eile chomh maith, a bhfuil ar a gcumas faisnéis a mhalartú go díreach ar bhonn an Rialacháin seo (dá dtagraítear in Airteagal 4) agus conas a bhailítear agus a mhalartaítear an fhaisnéis idir na comhlachtaí sin; agus
—   an CBL breise a measúnaíodh agus a bailíodh mar thoradh ar an bhfaisnéis a próiseáladh de bhun Airteagal 24d.
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Caibidil XIII – Airteagal 49a (nua)
(3a)   i gCAIBIDIL XIII, cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:
“Airteagal 49a
Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún comhchóras a bhunú maidir le bailiú staidrimh ar chalaois CBL laistigh den Chomhphobal agus déanfaidh siad meastacháin náisiúnta a fhoilsiú maidir leis na caillteanais CBL a eascraíonn as an gcalaois sin, chomh maith le meastacháin don Aontais ina iomláine. Glacfaidh an Coimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme na socruithe praiticiúla le haghaidh córas staidrimh den sórt sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).”
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 50 – mír 1 a (nua)
(3b)   in Airteagal 50, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:
‘1a. Nuair a sholáthraíonn Ballstát faisnéis níos leithne do thríú tír seachas an fhaisnéis sin dá bhforáiltear faoi Chaibidlí II agus III den Rialachán seo, ní dhiúltóidh an Ballstát sin an fhaisnéis sin a sholáthar d’aon Bhallstát eile a iarrann comhar nó ar spéis leis an fhaisnéis a fháil.’
An nuashonrú is déanaí: 4 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais