Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0413(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0047/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0047/2019

Viták :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Szavazatok :

PV 17/12/2019 - 4.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0091

Elfogadott szövegek
PDF 178kWORD 50k
2019. december 17., Kedd - Strasbourg
A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Az Európai Parlament 2019. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0813),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0016/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0047/2019),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   A Bizottság számára, „A héabevétel-kiesés vizsgálata a 28 uniós tagállamban és az erről szóló jelentések” összefüggésében készült 2019. évi végleges jelentés3a szerint a héabevétel-kiesés, vagyis a várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség 2017-ben 137,5 milliárd EUR volt, ami a várt héabevétel 11,2%-át kitevő veszteséget és fejenként 267 EUR kiesett bevételt jelent az Unióban. A tagállamok között azonban nagy különbségek vannak, a 0,6%-a alatti héabevétel-kieséstől a 35,5%-osig terjedően. Ez rávilágít arra, hogy nagyobb transznacionális együttműködésre van szükség különösen az e-kereskedelem terén létező héacsalás, de általában véve a héacsalás elleni hatékonyabb küzdelemhez (beleértve a körhintacsalást is).
_________________
3a Hozzáférhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf címen.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)   A héacsalás gyakran összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel és valószínűleg nagyon kisszámú szervezett hálózat felelős több milliárd eurós összegű csalásokért a határokon átnyúló héacsalás terén, ezzel nem csupán a tagállamok adóbevételeit érintve, de kedvezőtlen hatást gyakorolva az Unió saját forrásaira is. Ezért a csalók nemzeti bíróságok előtti hatékony büntetőeljárásának biztosítása érdekében a nemzeti igazságügyi hatóságokkal együttműködve ambiciózus megbízatást kell elfogadni az Európai Ügyészség számára. A szervezett, határokon átnyúló héacsalást megfelelően büntetőeljárás alá kell vonni, és a csalókat meg kell büntetni.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)
(2c)  A héacsalás elleni küzdelem stratégiájának párhuzamosan kell fejlődnie a gazdaság fokozódó modernizációjával és digitalizációjával, ugyanakkor a héarendszert a lehető legegyszerűbbé kell tenni a vállalkozások és a polgárok számára. Ezért különösen fontos, hogy a tagállamok továbbra is ruházzanak be a technológiai alapú adóbeszedésbe, mégpedig azáltal, hogy automatikusan összekapcsolják a vállalati pénztárgépeket és értékesítési rendszereket a héabevallásokkal. Ezen túlmenően az adóhatóságoknak folytatniuk kell a szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló erőfeszítéseiket, többek között az EU adóügyi csúcstalálkozóján (TADEUS) – a tagállami adóügyi hatóságok vezetőinek hálózatán – keresztül, amelynek célja az adóhatóságok közötti stratégiai szintű koordináció javítására. E tekintetben az adóhatóságoknak uniós szinten az adóügyi kérdésekkel kapcsolatos összes adatbázis közötti hatékony kommunikációra és interoperabilitásra kell törekedniük. A blokklánc-technológia a személyes adatok hatékonyabb védelmére és az adóhatóságok közötti online információcsere javítására is felhasználható.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Egy központi elektronikus információs rendszer (CESOP), amelybe a tagállamok továbbítják az általuk nemzeti szinten tárolt fizetési információkat, eredményesebben valósítaná meg az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelem célkitűzését. A rendszernek az egyedi kedvezményezettek tekintetében összesítenie kell a tagállamok által a fizetési műveletekre vonatkozóan továbbított valamennyi héa-vonatkozású információt, emellett teljes mértékben áttekinthetővé kell tennie a hatóságok számára az egyes kedvezményezettekhez a tagállamokban található fizető felektől érkező fizetéseket. Az információs rendszernek ezenkívül érzékelnie kell, ha ugyanazt a fizetési műveletet többszörösen tartják nyilván, meg kell tisztítania a tagállamoktól kapott információkat (pl. a kettőzött adatok eltávolításával, a hibás adatok javításával stb.), és lehetővé kell tennie a tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára a fizetési adatok egyeztetését a rendelkezésükre álló héainformációkkal, valamint a rendszer lekérdezését feltételezett héacsalások kivizsgálása és héacsalások felderítése céljából.
(8)  Egy központi elektronikus információs rendszer (CESOP), amelybe a tagállamok továbbítják az általuk nemzeti szinten tárolt fizetési információkat, eredményesebben valósítaná meg az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelem célkitűzését. A rendszernek az egyedi kedvezményezettek tekintetében összesítenie kell a tagállamok által a fizetési műveletekre vonatkozóan továbbított valamennyi héa-vonatkozású információt, emellett teljes mértékben áttekinthetővé kell tennie a hatóságok számára az egyes kedvezményezettekhez a tagállamokban található fizető felektől érkező fizetéseket. Az információs rendszernek ezenkívül érzékelnie kell, ha ugyanazt a fizetési műveletet többszörösen tartják nyilván, meg kell tisztítania a tagállamoktól kapott információkat (pl. a kettőzött adatok eltávolításával, a hibás adatok javításával stb.), és lehetővé kell tennie a tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára a fizetési adatok egyeztetését a rendelkezésükre álló héainformációkkal, valamint a rendszer lekérdezését feltételezett héacsalások kivizsgálása és héacsalások felderítése céljából. Az összes tagállamnak részt kell vennie az Eurofisc összes munkacsoportjában, és ennek megfelelően kapcsolattartókat kell kineveznie.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A fizetési adatok adóhatóságok közötti cseréje elengedhetetlen a csalás elleni eredményes küzdelemhez. A fizetési információkat kizárólag Eurofisc-kapcsolattartók kezelhetik, és ők is csak a héacsalás elleni küzdelem céljából. Ezek az információk nem használhatók fel az e rendeletben meghatározottaktól eltérő, például kereskedelmi célokra.
(11)  A fizetési adatok adóhatóságok közötti cseréje elengedhetetlen a csalás elleni eredményes küzdelemhez. A fizetési információkat kizárólag Eurofisc-kapcsolattartók kezelhetik, és ők is csak a héacsalás elleni küzdelem céljából. Ezek az információk nem használhatók fel az e rendeletben meghatározottaktól eltérő, például kereskedelmi célokra, és alkalmazandók az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv6a végrehajtására.
_________________
6a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   Tekintettel arra, hogy kevés tagállam tesz közzé becsléseket a Közösségen belüli csalások miatt keletkező héaveszteségekről, a Közösségen belüli héacsalásra vonatkozó összehasonlítható adatok rendelkezésre állása hozzájárulna a tagállamok közötti célirányosabb együttműködéshez. Ezért a Bizottságnak a tagállamokkal együtt közös statisztikai megközelítést kell kialakítania a héacsalás számszerűsítése és elemzése érdekében.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk két évig történő megőrzésével segítsék a tagállamokat az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemben és a csalók felderítésében. Ez az időszak minimálisan szükséges ahhoz, hogy a tagállamok eredményes ellenőrzést végezhessenek, továbbá kivizsgálhassák a feltételezett és felderíthessék a tényleges héacsalásokat, ugyanakkor arányos a fizetési információk jelentős mennyiségére, valamint a személyes adatok védelmével összefüggő érzékenységére tekintettel.
(13)  Szükséges és arányos, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk három évig történő megőrzésével segítsék a tagállamokat az e-kereskedelemben elkövetett héacsalás elleni küzdelemben és a csalók felderítésében. Ez az időszak a szükséges minimum ahhoz, hogy a tagállamok eredményes ellenőrzést végezhessenek, továbbá kivizsgálhassák a feltételezett és felderíthessék a tényleges héacsalásokat, ugyanakkor arányos a fizetési információk jelentős mennyiségére, valamint a személyes adatok védelmével összefüggő érzékenységére tekintettel.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Lehetővé kell tenni az egyes tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára, hogy a héacsalás elleni küzdelem céljából elérjék és elemezzék a fizetési műveletekkel kapcsolatos információkat. A Bizottság meghatalmazott képviselői kizárólag a központi elektronikus információs rendszer fejlesztése és fenntartása céljából férhetnek hozzá az információkhoz. Mindkét felhasználói csoport esetében kötelező jelleggel alkalmazni kell a bizalmas adatkezelés e rendeletben meghatározott szabályait.
(14)  Lehetővé kell tenni az egyes tagállamok Eurofisc-kapcsolattartói számára, hogy a héacsalás elleni küzdelem céljából elérjék és elemezzék a fizetési műveletekkel kapcsolatos információkat. A Bizottság meghatalmazott képviselői kizárólag a központi elektronikus információs rendszer fejlesztése és fenntartása céljából férhetnek hozzá az információkhoz, valamint e rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Mindkét felhasználói csoport esetében kötelező jelleggel alkalmazni kell a bizalmas adatkezelés e rendeletben meghatározott szabályait. Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokban tett látogatás során értékelje a közigazgatási együttműködés gyakorlati megvalósulását.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  A CESOP irányítása, valamint a kulcsfontosságú információk elemzése további feladatokat jelent az Eurofisc számára. Az Eurofisc éves jelentésének meg kell vizsgálnia, hogy az Eurofisc rendelkezésére álló források megfelelőek-e és elegendőek-e a tagállamok közötti együttműködés javításához és a héacsalás elleni hatékony küzdelemhez.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt17.
(18)  Az európai adatvédelmi biztossal (EDPS) az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt17. Mivel a személyes adatok védelme az Unió egyik alapvető értéke, az e rendelettel módosított 904/2010/EU rendelet 24e. cikke alapján teendő intézkedésekről konzultálni kell az európai adatvédelmi biztossal.
__________________
__________________
17 HL C […]., […], […]. o.
17 HL C […]., […], […]. o.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
II fejezet – 2 szakasz – 12 a cikk (új)
(1a)   A II. fejezet 2. szakasza a következő cikkel egészül ki:
„12a. cikk
Minden tagállamnak intézkedéseket kell hoznia a késedelmes válaszok százalékos arányának csökkentése, valamint a tájékoztatás iránti kérelmek minőségének növelése érdekében. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot ezekről az intézkedésekről.”
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
904/2010/EU rendelet
24 c cikk – 2 bekezdés
(2)  A CESOP az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legfeljebb annak az évnek a végétől számított két évig őrzi meg, amelyben az adott információt továbbították a rendszerbe.
(2)  A CESOP az (1) bekezdés a)–c) pontjában említett információkat legfeljebb annak az évnek a végétől számított öt évig őrzi meg, amelyben az adott információt továbbították a rendszerbe.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
904/2010/EU rendelet
24 d cikk – 2 albekezdés (új)
Ezen túlmenően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy látogatásokat tegyen a tagállamokban a határokon átnyúló héacsalásra vonatkozó együttműködési intézkedések gyakorlati megvalósulásának értékelése érdekében.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
2a.   A 36. cikk (2) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az Eurofisc adott tevékenységi területén részt vevő tagállamok kapcsolattartó tisztviselői (a továbbiakban: részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők) koordinátort neveznek ki (a továbbiakban: Eurofisc tevékenységi területi koordinátor) a részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők közül, meghatározott időre. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok:”
„(2) Az Eurofisc vonatkozó tevékenységi területén részt vevő tagállamok kapcsolattartó tisztviselői (a továbbiakban: részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők) koordinátort neveznek ki (a továbbiakban: Eurofisc tevékenységi területi koordinátor) a részt vevő Eurofisc kapcsolattartó tisztviselők közül, meghatározott időre. Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok:”
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
904/2010/EU rendelet
37 cikk – 1 a albekezdés (új)
Az éves jelentésben az egyes tagállamokra vonatkozóan részletesen meg kell jelölni legalább az elvégzett ellenőrzések számát, valamint a 24d. cikk alapján kezelt információ eredményeként megállapított és beszedett héatöbblet összegét;
Az éves jelentésben az egyes tagállamokra vonatkozóan részletesen meg kell jelölni legalább:
–   az elvégzett ellenőrzések számát;
–  azon tisztviselők számát, akik jelen lehetnek egy másik tagállam közigazgatási hatóságainak hivatalaiban, valamint azok számát, akik jelen lehetnek a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatoknál;
–  az egy vagy több tagállammal szervezett egyidejű ellenőrzések számát, valamint az egyidejű ellenőrzések céljából tartott előválogató üléseken részt vevő tisztviselők számát;
–  azon közös ellenőrző csoportok számát, amelyekben az egyes tagállamok részt vettek;
–  az ellenőröknek az e rendelet szerinti eszközökről való tájékoztatása érdekében tett lépéseket;
–  a közigazgatási hivatalokban való jelenlétet, valamint a közigazgatási vizsgálatokban és az egyidejű ellenőrzésekben való részvételt biztosító, szakképzett, emberi erőforrásokkal foglalkozó személyzet létszámát (a 28–30. cikkben említettek szerint);
–  a központi kapcsolattartó iroda és más kijelölt kapcsolattartó szervek személyzetének és azon illetékes tisztviselőknek a számát, akik e rendelet alapján (a 4. cikkben említettek szerint) közvetlenül cserélhetnek információt, valamint az e szervek közötti információgyűjtés és információcsere módját; valamint
–   valamint a 24d. cikk alapján kezelt információ eredményeként megállapított és beszedett héatöbblet összegét.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
904/2010/EU rendelet
XIII fejezet – 49 a cikk (új)
3a.   A XIII. fejezet a következő cikkel egészül ki:
„49a. cikk
A tagállamok és a Bizottság közös rendszert hoznak létre a statisztikák gyűjtésére a Közösségen belüli héacsalás tekintetében, és a csalás miatti héaveszteségekre vonatkozó nemzeti becsléseket, valamint az Unió egészére vonatkozó becsléseket tesznek közzé. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a statisztikák gyűjtésére szolgáló fenti rendszerre vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
904/2010/EU rendelet
50 cikk – 1 a bekezdés (új)
3b.   Az 50. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben egy tagállam az e rendelet II. és III. fejezetében előírtnál szélesebb körű információt nyújt egy harmadik országnak, ez a tagállam nem tagadhatja meg ezt az információt egyetlen olyan tagállamtól sem, amely együttműködést kér, vagy amelynek érdeke ezen információ megszerzése.”
Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat