Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0413(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0047/2019

Pateikti tekstai :

A9-0047/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0091

Priimti tekstai
PDF 178kWORD 45k
Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0813),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0016/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0047/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“3a (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“) paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR ir atitinka prarastus 11,2 % visų planuotų PVM įplaukų ir 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: PVM atotrūkio rodiklis svyruoja nuo 0,6 proc. iki 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;
_________________
3a Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)   sukčiavimas PVM dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir labai nedidelis tų organizuotų tinklų skaičius gali būti atsakingas už milijardus eurų siekiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM, kuris ne tik turi įtakos pajamų surinkimui valstybėse narėse, bet ir daro neigiamą poveikį Sąjungos nuosaviems ištekliams. Todėl būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia patirtimi, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu;
(8)  veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu. Visos valstybės narės turėtų dalyvauti visose „Eurofisc“ darbo grupėse ir atitinkamai paskirti ryšių palaikymo pareigūnus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais;
(11)  kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais, ji taip pat turėtų būti naudojama įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/8496a;
_________________
6a 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   atsižvelgiant į tai, kad nedaug valstybių narių skelbia PVM nuostolių dėl sukčiavimo Bendrijos viduje įverčius, turint palyginamus duomenis apie sukčiavimą PVM Bendrijos viduje būtų galima užtikrinti geresnį tikslinį valstybių narių bendradarbiavimą. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti bendrą statistinį metodą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojamas ir analizuojamas sukčiavimas PVM;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų dvejus metus. Šis laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;
(13)  būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų trejus metus. Tas laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti tik centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių;
(14)  kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros bei tinkamo šio reglamento įgyvendinimo užtikrinimo tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad galėtų įvertinti, kaip veikia administracinio bendradarbiavimo susitarimai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  CESOP valdymas ir svarbiausios informacijos analizė yra papildomos „Eurofisc“ užduotys. „Eurofisc“ metinėje ataskaitoje turėtų būti išnagrinėta, ar „Eurofisc“ skirti ištekliai yra tinkami ir pakankami, kad būtų galima pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmingai kovoti su sukčiavimu PVM;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
18)  vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data]17;
(18)  vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), kuris pateikė nuomonę [data]17. Kadangi asmens duomenų apsauga yra pagrindinė Sąjungos vertybė, su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu turėtų būti konsultuojamasi dėl visų priemonių, kurių reikia imtis pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 24e straipsnį;
__________________
__________________
17 OL C […], […], p. […].
17 OL C […], […], p. […].
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
II skyriaus 2 skirsnio 12 a straipsnis (naujas)
1a)   į II SKYRIAUS 2 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:
„12a straipsnis
Visos valstybės narės raginamos imtis priemonių siekiant mažinti vėluojančių atsakymų procentinę dalį ir gerinti prašymų pateikti informaciją kokybę. Apie tas priemones valstybės narės informuoja Komisiją.“
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
24c straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip dvejus metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.
2.  1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip penkerius metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
24d straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad ji galėtų įvertinti, kaip veikia valstybių narių bendradarbiavimo susitarimai dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2a)   36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybių narių, dalyvaujančių konkrečioje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“
„2. Valstybių narių, dalyvaujančių atitinkamoje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
37 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Metinėje ataskaitoje pateikiama išsami informacija bent apie kiekvienoje valstybėje narėje atliktų patikrinimų skaičių ir nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.
Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši išsami informacija apie kiekvieną valstybę narę:
–   atliktų patikrinimų skaičius;
–  pareigūnų, įgaliotų būti kitos valstybės narės administracinių institucijų biuruose, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių atliekant administracinius tyrimus valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje, skaičius;
–  vienalaikių patikrinimų, surengtų su viena ar keliomis valstybėmis narėmis, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių vienalaikių patikrinimų išankstinės atrankos susitikimuose, skaičius;
–  jungtinių audito grupių, kurių veikloje dalyvavo kiekviena valstybė narė, skaičius;
–  veiksmai, kurie buvo vykdomi siekiant informuoti auditorius apie priemones pagal šį reglamentą;
–  kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių darbuotojų, įgaliotų būti administracinėse patalpose, dalyvauti administraciniuose tyrimuose ir vienalaikiuose patikrinimuose, skaičius (kaip nurodyta 28–30 straipsniuose);
–  darbuotojų, esančių vienoje centrinėje ryšių palaikymo įstaigoje ir kituose paskirtuose ryšių skyriuose, taip pat kitų kompetentingų pareigūnų, kurie gali tiesiogiai keistis informacija pagal šį reglamentą (kaip nurodyta 4 straipsnyje), skaičius ir tai, kaip renkama ši informacija ir kaip šie organai ja keičiasi, ir
–   nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
XIII skyriaus 49 a straipsnis (naujas)
3a)   XIII SKYRIUS papildomas šiuo straipsniu:
„49a straipsnis
Valstybės narės ir Komisija nustato bendrą sukčiavimo PVM Bendrijos viduje statistinių duomenų rinkimo sistemą ir skelbia nacionalinių ir visos Sąjungos PVM nuostolių dėl to sukčiavimo įverčius. Praktinę tokios statistikos sistemos tvarką nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)
3b)   50 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Jei valstybė narė trečiajai valstybei pateikia daugiau informacijos nei nustatyta šio reglamento II ir III skyriuose, ta valstybė narė negali atsisakyti tos informacijos pateikti kitai valstybei narei, prašančiai bendradarbiauti arba turinčiai interesų tą informaciją gauti.“
Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika