Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0413(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0047/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0047/2019

Debates :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Balsojumi :

PV 17/12/2019 - 4.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0091

Pieņemtie teksti
PDF 179kWORD 49k
Otrdiena, 2019. gada 17. decembris - Strasbūra
Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0813),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0016/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0047/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)   Saskaņā ar 2019. gada galīgo ziņojumu, kas izstrādāts pēc Komisijas pasūtījuma sagatavotā darba “Pētījums un ziņojumi par PVN iztrūkumu 28 ES dalībvalstīs”3a kontekstā, PVN iztrūkums, proti, starpība starp paredzētajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto summu Savienībā 2017. gadā sasniedza 137,5 miljardus EUR, t. i., 11,2 % no paredzētajiem kopējiem PVN ieņēmumiem un 267 EUR Savienības zaudēto ieņēmumu uz vienu ES iedzīvotāju. Tomēr starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības, PVN iztrūkumam variējot robežās no 0,6 % līdz 35,5 %. Tas liecina par nepieciešamību pēc ciešākas transnacionālas sadarbības, lai labāk apkarotu krāpšanu PVN jomā e-komercijā, kā arī krāpšanu PVN jomā plašākā nozīmē (tostarp karuseļveida krāpšanu).
_________________
3a Pieejams šādā saitē: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)
(2b)   Krāpšana PVN jomā bieži vien ir saistīta ar organizēto noziedzību, un ļoti mazs šo organizēto tīklu skaits var būt atbildīgs par miljardos euro mērāmu pārrobežu krāpšanu PVN jomā, kas negatīvi ietekmē ne tikai nodokļu iekasēšanu dalībvalstīs, bet arī Savienības pašu resursus. Tādēļ būtu jāpieņem vērienīgs pilnvarojums Eiropas Prokuratūrai (EPPO) sadarbībā ar valstu tiesu iestādēm, lai nodrošinātu krāpnieku efektīvu kriminālvajāšanu valstu tiesās. Par organizētu pārrobežu krāpšanu PVN jomā būtu jāveic kriminālvajāšana, un krāpnieki būtu jāsoda.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)
(2c)  Stratēģijai krāpšanas PVN jomā apkarošanai būtu jāattīstās līdztekus ekonomikas modernizācijai un digitalizācijai, vienlaikus padarot PVN sistēmu pēc iespējas vienkāršāku uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu investēt uz tehnoloģijām balstītā nodokļu iekasēšanā, it īpaši automātiski savienojot uzņēmumu kases aparātus un tirdzniecības sistēmas ar PVN deklarācijām. Turklāt nodokļu iestādēm būtu jāturpina centieni veidot ciešāku sadarbību un labākās prakses apmaiņu, tostarp izmantojot nodokļu administrācijas ES samitu (TADEUS) — dalībvalstu nodokļu iestāžu vadītāju tīklu, kura mērķis ir stratēģiskā līmenī uzlabot koordināciju starp nodokļu iestādēm. Šajā sakarā nodokļu iestādēm būtu jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju un visu to datubāzu sadarbspēju, kuras attiecas uz nodokļu jautājumiem Savienības līmenī. Lai labāk aizsargātu personas datus un uzlabotu tiešsaistes informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, varētu izmantot arī blokķēžu tehnoloģiju.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Centralizēta elektroniska informācijas sistēma “CESOP” (central electronic system of payment information), kurā dalībvalstis nosūtītu maksājumu informāciju, ko tās glabā valsts līmenī, sasniegtu mērķi efektīvāk apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā. Šai sistēmai attiecībā uz individuāliem maksājumu saņēmējiem būtu jāapkopo visa dalībvalstu nosūtītā ar PVN saistītā informācija par maksājumu darījumiem un būtu jānodrošina pilnīgs pārskats par maksājumiem, ko maksājumu saņēmēji saņēmuši no maksātājiem, kuri atrodas dalībvalstīs. Turklāt šai informācijas sistēmai būtu jāatpazīst viena un tā paša maksājumu darījuma vairākkārtēja uzskaite, jātīra no dalībvalstīm saņemtā informācija (piemēram, jādzēš dublikāti, jālabo kļūdas datos utt.) un jādod Eurofisc koordinācijas ierēdņiem dalībvalstīs iespēja salīdzināt maksājuma datus ar to rīcībā esošo PVN informāciju un iegūt informāciju nolūkā veikt izmeklēšanu par domājamu ar PVN saistītu krāpšanu vai atklāt šādu krāpšanu.
(8)  Centralizēta elektroniska informācijas sistēma “CESOP” (central electronic system of payment information), kurā dalībvalstis nosūtītu maksājumu informāciju, ko tās glabā valsts līmenī, sasniegtu mērķi efektīvāk apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā. Šai sistēmai attiecībā uz individuāliem maksājumu saņēmējiem būtu jāapkopo visa dalībvalstu nosūtītā ar PVN saistītā informācija par maksājumu darījumiem un būtu jānodrošina pilnīgs pārskats par maksājumiem, ko maksājumu saņēmēji saņēmuši no maksātājiem, kuri atrodas dalībvalstīs. Turklāt šai informācijas sistēmai būtu jāatpazīst viena un tā paša maksājumu darījuma vairākkārtēja uzskaite, jātīra no dalībvalstīm saņemtā informācija (piemēram, jādzēš dublikāti, jālabo kļūdas datos utt.) un jādod Eurofisc koordinācijas ierēdņiem dalībvalstīs iespēja salīdzināt maksājuma datus ar to rīcībā esošo PVN informāciju un iegūt informāciju nolūkā veikt izmeklēšanu par domājamu ar PVN saistītu krāpšanu vai atklāt šādu krāpšanu. Visām dalībvalstīm būtu jāpiedalās Eurofisc darba grupās un šajā nolūkā jāieceļ koordinācijas ierēdņi.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Maksājumu datu apmaiņa starp nodokļu iestādēm ir ļoti svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai. Maksājumu informācija būtu jāapstrādā tikai Eurofisc koordinācijas ierēdņiem un tikai ar mērķi apkarot ar PVN saistītu krāpšanu. Izņemot šajā regulā noteiktos mērķus, minēto informāciju nevajadzētu izmantot citiem, piemēram, komerciāliem mērķiem.
(11)  Maksājumu datu apmaiņa starp nodokļu iestādēm ir ļoti svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai. Maksājumu informācija būtu jāapstrādā tikai Eurofisc koordinācijas ierēdņiem un tikai ar mērķi apkarot ar PVN saistītu krāpšanu. Izņemot šajā regulā noteiktos mērķus, minēto informāciju nevajadzētu izmantot citiem, piemēram, komerciāliem mērķiem, un tā būtu izmantojama arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 īstenošanā6a.
_________________
6a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
(11a)   Tā kā tikai nedaudzas dalībvalstis publicē aplēses par Kopienā veiktas krāpnieciskas darbības radītajiem PVN ieņēmumu zaudējumiem, šādu salīdzināmu datu esamība veicinātu uz konkrētu mērķi vērstu sadarbību starp dalībvalstīm. Tādēļ Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā vienota statistiska pieeja PVN jomā veiktas krāpšanas apmēra skaitliskai noteikšanai un analizēšanai.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Ir nepieciešams un samērīgi, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji divus gadus saglabā reģistrēto maksājumu darījumu informāciju, lai palīdzētu dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. Šāds laikposms ir minimums, kas nepieciešams, lai dalībvalstis varētu efektīvi veikt kontroles un izmeklēt domājamu ar PVN saistītu krāpšanu vai atklāt šādu krāpšanu, un tas ir samērīgs, ņemot vērā maksājumu informācijas milzīgo apjomu un tās sensitivitāti attiecībā uz personas datu aizsardzību.
(13)  Ir nepieciešams un samērīgi, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji trīs gadus saglabā reģistrēto maksājumu darījumu informāciju, lai palīdzētu dalībvalstīm apkarot ar PVN saistītu krāpšanu e-komercijā un atklāt krāpniekus. Minētais laikposms ir minimums, kas nepieciešams, lai dalībvalstis varētu efektīvi veikt kontroles un izmeklēt domājamu ar PVN saistītu krāpšanu vai atklāt šādu krāpšanu, un tas ir samērīgs, ņemot vērā maksājumu informācijas milzīgo apjomu un tās sensitivitāti attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai varētu apkarot ar PVN saistītu krāpšanu, katras dalībvalsts Eurofisc koordinācijas ierēdņiem vajadzētu būt iespējai piekļūt ar maksājumu darījumiem saistītai informāciju un to analizēt. Pienācīgi akreditētiem Komisijas darbiniekiem vajadzētu būt piekļuvei informācijai tikai, ciktāl tas vajadzīgs centralizētās elektroniskās informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas vajadzībām. Abām lietotāju grupām saistošiem vajadzētu būt šajā regulā paredzētajiem konfidencialitātes noteikumiem.
(14)  Lai varētu apkarot ar PVN saistītu krāpšanu, katras dalībvalsts Eurofisc koordinācijas ierēdņiem vajadzētu būt iespējai piekļūt ar maksājumu darījumiem saistītai informāciju un to analizēt. Pienācīgi akreditētiem Komisijas darbiniekiem vajadzētu būt piekļuvei informācijai centralizētās elektroniskās informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas vajadzībām un lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu. Abām lietotāju grupām saistošiem vajadzētu būt šajā regulā paredzētajiem konfidencialitātes noteikumiem. Turklāt Komisijai vajadzētu būt iespējai organizēt vizītes uz dalībvalstīm, lai izvērtētu, kā darbojas administratīvās sadarbības kārtība.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  CESOP pārvaldība, kā arī izšķiroši svarīgas informācijas analīze ir papildu uzdevumi Eurofisc. Eurofisc gada pārskatā būtu jāizskata tas, vai Eurofisc paredzētie resursi ir atbilstoši un pietiekami, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstīm un efektīvi cīnītos pret krāpšanu PVN jomā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas sniedza atzinumu ...17
(18)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu, un tas ir sniedzis atzinumu par ...17. Tā kā personas datu aizsardzība ir viena no Savienības pamatvērtībām, par jebkādiem pasākumiem, kas veicami saskaņā ar 24.e pantu Regulā (ES) Nr. 904/2010, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu, būtu jāapspriežas ar EDAU.
__________________
__________________
17 OV C [...], [...], [...]. lpp.
17 OV C [...], [...], [...]. lpp.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 904/2010
II nodaļa – 2. iedaļa – 12.a pants (jauns)
(1a)   Regulas II nodaļas 2. iedaļā pievieno šādu pantu:
“12.a pants
Visām dalībvalstīm tiek prasīts veikt pasākumus, lai samazinātu novēlotu atbilžu īpatsvaru un uzlabotu informācijas pieprasījumu kvalitāti. Dalībvalstis par šiem pasākumiem informē Komisiju.”;
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
24.c pants – 2. punkts
2.  CESOP glabā 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju ne ilgāk kā divus gadus no brīža, kad informācija tikusi iesūtīta sistēmā.
2.  CESOP glabā 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto informāciju ne ilgāk kā piecus gadus no brīža, kad informācija tikusi iesūtīta sistēmā.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
24.d pants– 2. daļa (jauna)
Turklāt Komisijai vajadzētu būt iespējai organizēt vizītes uz dalībvalstīm, lai izvērtētu, kā darbojas administratīvās sadarbības kārtība pārrobežu krāpnieciskās darbības PVN jomā apkarošanai.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 904/2010
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa
(2a)   regulas 36. panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
“2. Koordinācijas ierēdņi no dalībvalstīm, kas piedalās konkrētā Eurofisc darbības jomā (“Eurofisc koordinācijas ierēdņi, kas piedalās”), no iesaistītajiem Eurofisc koordinācijas ierēdņiem uz ierobežotu laikposmu izraugās Eurofisc darbības jomas koordinatoru. Eurofisc darbības jomas koordinatori:”;
“2. Koordinācijas ierēdņi no dalībvalstīm, kas piedalās attiecīgajā Eurofisc darbības jomā (“Eurofisc koordinācijas ierēdņi, kas piedalās”), no iesaistītajiem Eurofisc koordinācijas ierēdņiem uz ierobežotu laikposmu izraugās Eurofisc darbības jomas koordinatoru. Eurofisc darbības jomas koordinatori:”;
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
37. pants – 1.a daļa (jauna)
Gada ziņojumā attiecībā uz katru dalībvalsti sīki norāda vismaz veikto kontroļu skaitu un saskaņā ar 24.d pantu veiktās informācijas apstrādes rezultātā aprēķināto un iekasēto papildu PVN summu.
Gada ziņojumā attiecībā uz katru dalībvalsti sīki norāda vismaz šādu informāciju:
–   veikto kontroļu skaits;
–  ierēdņu skaits, kuriem atļauts būt klāt citas dalībvalsts administratīvo iestāžu birojos, un ierēdņu skaits, kuri ir klāt pieprasījumu saņēmušās dalībvalsts teritorijā veiktās administratīvās izmeklēšanas laikā;
–  ar vienu vai vairākām dalībvalstīm organizēto vienlaicīgo pārbaužu skaits un to amatpersonu skaits, kuras piedalās vienlaicīgo pārbaužu vajadzībām rīkotajās priekšatlases sanāksmēs;
–  apvienoto revidentu grupu skaits, kurās katra dalībvalsts ir piedalījusies;
–  pasākumi, kas veikti, lai revidentus informētu par šajā regulā paredzētajiem instrumentiem;
–  kvalificētu darbinieku skaits, lai nodrošinātu klātbūtni administratīvajos birojos un līdzdalību administratīvās izmeklēšanās un vienlaicīgās pārbaudēs (kas minētas 28. līdz 30. pantā);
–  darbinieku skaits centrālajā koordinācijas birojā un citos izraudzītos koordinācijas departamentos, kā arī jebkuru citu kompetento ierēdņu skaits, kuri var veikt šajā regulā (4. pantā) paredzēto tiešo informācijas apmaiņu, un kā notiek informācijas vākšana un apmaiņa starp minētajām struktūrām;
–   saskaņā ar 24.d pantu veiktās informācijas apstrādes rezultātā aprēķinātā un iekasētā papildu PVN summa.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 904/2010
XIII nodaļa – 49.a pants (jauns)
(3a)   regulas III nodaļā pievieno šādu pantu:
“49.a pants
Dalībvalstis un Komisija izveido kopīgu sistēmu statistikas datu vākšanai par Kopienā veiktām krāpnieciskām darbībām PVN jomā un publicē valstu aplēses par šādu krāpniecisku darbību radītajiem PVN ieņēmumu zaudējumiem, kā arī aplēses par visu Savienību kopumā. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka praktisko kārtību, kādā šāda statistikas sistēma darbojas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā noteikto pārbaudes procedūru.”;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 904/2010
50. pants – 1.a punkts (jauns)
(3b)   regulas 50. pantā iekļauj šādu punktu:
“1.a Ja dalībvalsts trešai valstij sniedz informāciju, kas ir plašāka, nekā noteikts šīs regulas II un III nodaļā, šī dalībvalsts neatsakās minēto informāciju sniegt jebkurai citai dalībvalstij, kura lūdz sadarbību vai ir ieinteresēta saņemt attiecīgo informāciju.”;
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 4. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika