Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0413(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0047/2019

Teksty złożone :

A9-0047/2019

Debaty :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0091

Teksty przyjęte
PDF 186kWORD 49k
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg
Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0813),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0016/2019),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0047/2019),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   Według przygotowanego dla Komisji dokumentu pt. „Badanie i sprawozdania dotyczące luki w podatku VAT w państwach członkowskich UE-28: sprawozdanie końcowe z 2019 r.”3a luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną, wyniosła w Unii w 2017 r. 137,5 mld EUR, co oznacza utratę 11,2 % łącznych oczekiwanych dochodów z tytułu VAT i 267 EUR utraconych przychodów na osobę w Unii. Istnieją jednak duże różnice między państwami członkowskimi, a luki w podatku VAT wahają się od 0,6 % aż do 35,5 %. Uwypukla to potrzebę ściślejszej współpracy transnarodowej, aby skuteczniej zwalczać oszustwa związane z VAT w szczególności w e-handlu, a także oszustwa związane z VAT w ujęciu bardziej ogólnym (w tym oszustwa karuzelowe).
_________________
3a Dokument dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)
(2b)   Oszustwa związane z VAT są często powiązane z przestępczością zorganizowaną, a bardzo niewielka liczba takich zorganizowanych sieci może być odpowiedzialna za transgraniczne oszustwa związane z VAT o wartości wielu miliardów euro, co oddziałuje nie tylko na pobór dochodów w państwach członkowskich, ale również ma negatywny wpływ na zasoby własne Unii. Konieczne jest zatem przyjęcie – we współpracy z krajowymi organami sądowymi – ambitnego mandatu Prokuratury Europejskiej, aby zapewnić skuteczne wnoszenie oskarżenia przeciwko oszustom do sądów krajowych. Zorganizowany transgraniczny system oszustw związanych z VAT powinien być należycie ścigany, a oszuści powinni być karani.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 c (nowy)
(2c)  Strategia walki z oszustwami związanymi z VAT powinna ewoluować równolegle z coraz większą modernizacją i cyfryzacją gospodarki, a jednocześnie dążyć do maksymalnego uproszczenia systemu VAT dla przedsiębiorstw i obywateli. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby państwa członkowskie nadal inwestowały w systemy poboru podatków oparte na zaawansowanych technologiach, w szczególności w systemy obejmujące automatyczne łączenie kas fiskalnych i systemów sprzedaży przedsiębiorstw z deklaracjami VAT. Ponadto organy podatkowe powinny kontynuować wysiłki na rzecz ściślejszej współpracy i wymiany najlepszych praktyk, w tym za pośrednictwem Unijnego Szczytu Administracji Podatkowej (TADEUS) – sieci szefów administracji podatkowych państw członkowskich, której celem jest lepsza koordynacja na poziomie strategicznym między organami administracji podatkowej. W związku z tym organy podatkowe powinny działać na rzecz skutecznej komunikacji i interoperacyjności wszystkich baz danych dotyczących spraw fiskalnych na szczeblu Unii. W celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i usprawnienia internetowej wymiany informacji między organami podatkowymi można by również wykorzystać technologię blockchain.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Centralny elektroniczny system informacyjny „CESOP”, w ramach którego państwa członkowskie przekazują informacje o płatnościach przechowywane na szczeblu krajowym, pozwoliłby na osiągnięcie celu, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT w e-handlu. System ten powinien, w odniesieniu do poszczególnych odbiorców, agregować wszystkie istotne z punktu widzenia VAT informacje dotyczące transakcji płatniczych przekazywane przez państwa członkowskie oraz umożliwiać pełny przegląd płatności otrzymanych przez odbiorców od płatników znajdujących się w państwach członkowskich. System ten powinien ponadto rozpoznawać powtarzające się wpisy dotyczące tych samych transakcji płatniczych, filtrować informacje otrzymywane od państw członkowskich (np. usuwać duplikaty, korygować błędy w danych itp.) i pozwalać urzędnikom łącznikowym Eurofisc państw członkowskich porównywać dane o płatnościach z informacjami o VAT, którymi dysponują, oraz wyszukiwać informacje w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z VAT lub w celu wykrywania oszustw związanych z VAT.
(8)  Centralny elektroniczny system informacyjny „CESOP”, w ramach którego państwa członkowskie przekazują informacje o płatnościach przechowywane na szczeblu krajowym, pozwoliłby na osiągnięcie celu, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT w e-handlu. System ten powinien, w odniesieniu do poszczególnych odbiorców, agregować wszystkie istotne z punktu widzenia VAT informacje dotyczące transakcji płatniczych przekazywane przez państwa członkowskie oraz umożliwiać pełny przegląd płatności otrzymanych przez odbiorców od płatników znajdujących się w państwach członkowskich. System ten powinien ponadto rozpoznawać powtarzające się wpisy dotyczące tych samych transakcji płatniczych, filtrować informacje otrzymywane od państw członkowskich (np. usuwać duplikaty, korygować błędy w danych itp.) i pozwalać urzędnikom łącznikowym Eurofisc państw członkowskich porównywać dane o płatnościach z informacjami o VAT, którymi dysponują, oraz wyszukiwać informacje w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z VAT lub w celu wykrywania oszustw związanych z VAT. Wszystkie państwa członkowskie powinny uczestniczyć we wszystkich grupach roboczych Eurofisc i wyznaczyć w tym celu urzędników łącznikowych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Wymiana danych o płatnościach między organami podatkowymi ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania nadużyć. Przetwarzać informacje o płatnościach powinni jedynie urzędnicy łącznikowi Eurofisc i to wyłącznie w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Informacje te nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż cele określone w niniejszym rozporządzeniu, np. do celów handlowych.
(11)  Wymiana danych o płatnościach między organami podatkowymi ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania nadużyć. Przetwarzać informacje o płatnościach powinni jedynie urzędnicy łącznikowi Eurofisc i to wyłącznie w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Informacje te nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż cele określone w niniejszym rozporządzeniu, np. do celów handlowych, i powinny być także używane przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8496a.
_________________
6a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Wziąwszy pod uwagę niewielką liczbę państw członkowskich, które publikują dane szacunkowe na temat utraconych należności z tytułu podatku VAT w związku z oszustwami wewnątrzwspólnotowymi, posiadanie porównywalnych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT umożliwiłoby lepiej ukierunkowaną współpracę między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna opracować wspólne podejście statystyczne na potrzeby oceny ilościowej i analizy oszustw związanych z VAT.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Konieczne i proporcjonalne jest, aby dostawcy usług płatniczych przechowywali ewidencję informacji dotyczących transakcji płatniczych przez okres dwóch lat, aby pomóc państwom członkowskim zwalczać oszustwa związane z VAT w e-handlu i wykrywać oszustów. Okres ten stanowi minimum niezbędne państwom członkowskim do przeprowadzania skutecznych kontroli i dochodzeń w sprawie domniemanych oszustw związanych z VAT lub wykrywania oszustw związanych z VAT, a także jest proporcjonalny, biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji o płatnościach oraz ich wrażliwość w zakresie ochrony danych osobowych.
(13)  Konieczne i proporcjonalne jest, aby dostawcy usług płatniczych przechowywali ewidencję informacji dotyczących transakcji płatniczych przez okres trzech lat, aby pomóc państwom członkowskim zwalczać oszustwa związane z VAT w e-handlu i wykrywać oszustów. Okres ten stanowi minimum niezbędne państwom członkowskim do przeprowadzania skutecznych kontroli i dochodzeń w sprawie domniemanych oszustw związanych z VAT lub wykrywania oszustw związanych z VAT, a także jest proporcjonalny, biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji o płatnościach oraz ich wrażliwość w zakresie ochrony danych osobowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Urzędnicy łącznikowi Eurofisc z każdego państwa członkowskiego powinni mieć możliwość dostępu do informacji i ich analizy w odniesieniu do transakcji płatniczych w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Należycie akredytowane osoby z Komisji powinny mieć dostęp do tych informacji wyłącznie w celu rozwijania i utrzymywania centralnego elektronicznego systemu informacyjnego. Obie grupy użytkowników powinny być związane zasadami poufności określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
(14)  Urzędnicy łącznikowi Eurofisc z każdego państwa członkowskiego powinni mieć możliwość dostępu do informacji i ich analizy w odniesieniu do transakcji płatniczych w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Należycie akredytowane osoby z Komisji powinny mieć dostęp do tych informacji w celu rozwijania i utrzymywania centralnego elektronicznego systemu informacyjnego oraz w celu właściwego wykonywania niniejszego rozporządzenia. Obie grupy użytkowników powinny być związane zasadami poufności określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Zarządzanie CESOP oraz analiza kluczowych informacji stanowią dodatkowe zadania Eurofisc. W sprawozdaniu rocznym Eurofisc należy przeanalizować, czy zasoby przeznaczone dla Eurofisc są odpowiednie i wystarczające do usprawnienia współpracy między państwami członkowskimi i skutecznego zwalczania oszustw związanych z VAT.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...] r.17
(18)  Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD), który wydał opinię w dniu ...17. Z uwagi na fakt, że ochrona danych osobowych stanowi podstawową wartość Unii, należy konsultować się z EIOD w sprawie wszelkich środków podejmowanych na podstawie art. 24e rozporządzenia (UE) nr 904/2010, zmienionego niniejszym rozporządzeniem.
__________________
__________________
17 Dz.U. C […] z […], s. […].
17 Dz.U. C […] z […], s. […].
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Rozdział II – sekcja 2 – artykuł 12 a (nowy)
1a)   w rozdziale II sekcja 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 12a
Wszystkie państwa członkowskie są proszone o podjęcie środków mających na celu zmniejszenie odsetka spóźnionych odpowiedzi i poprawę jakości wniosków o udzielenie informacji. Państwa Członkowskie informują Komisję o podjęciu takich środków.”
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 24 c – ustęp 2
2.  W CESOP przechowuje się informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przez okres maksymalnie dwóch lat od daty zakończenia roku, w którym informacje zostały przeniesione do systemu.
2.  W CESOP przechowuje się informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)–c), przez okres maksymalnie pięciu lat od daty zakończenia roku, w którym informacje zostały przeniesione do systemu.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 24 d – akapit 2 (nowy)
Ponadto Komisja powinna mieć możliwość dokonania wizytacji w państwach członkowskich, aby ocenić funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy państw członkowskich w zakresie transgranicznych oszustw związanych z VAT.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie
2a)   w art. 36 ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
„2. Urzędnicy łącznikowi z państw członkowskich uczestniczących w danej dziedzinie roboczej Eurofisc (zwani dalej „uczestniczącymi urzędnikami łącznikowymi Eurofisc”) wyznaczają, na określony okres czasu, koordynatora (zwanego dalej „koordynatorem dziedziny roboczej Eurofisc”) spośród uczestniczących urzędników łącznikowych Eurofisc. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc:”
„2. Urzędnicy łącznikowi z państw członkowskich uczestniczących w odpowiedniej dziedzinie roboczej Eurofisc (zwani dalej „uczestniczącymi urzędnikami łącznikowymi Eurofisc”) wyznaczają, na określony okres czasu, koordynatora (zwanego dalej „koordynatorem dziedziny roboczej Eurofisc”) spośród uczestniczących urzędników łącznikowych Eurofisc. Koordynatorzy dziedzin roboczych Eurofisc:”
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 37 – akapit 1 a (nowy)
Sprawozdanie roczne zawiera w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego co najmniej szczegółowe informacje dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli oraz dodatkowego podatku VAT oszacowanego i pobranego w wyniku przetwarzania informacji zgodnie z art. 24d.
Sprawozdanie roczne zawiera w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego co najmniej szczegółowe informacje dotyczące:
—   liczby przeprowadzonych kontroli;
—  liczby urzędników upoważnionych do obecności w urzędach organów administracyjnych innego państwa członkowskiego oraz liczby urzędników obecnych podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium wezwanego państwa członkowskiego;
—  liczby kontroli jednoczesnych zorganizowanych przez przynajmniej dwa państwa członkowskie oraz liczby urzędników uczestniczących w posiedzeniach poświęconych selekcji wstępnej do celów kontroli jednoczesnych;
—  liczby wspólnych zespołów kontrolnych, w których uczestniczyły poszczególne państwa członkowskie;
—  kroków podjętych w celu poinformowania kontrolerów o instrumentach określonych w niniejszym rozporządzeniu;
—  liczby wykwalifikowanych kadr w celu zapewnienia obecności w urzędach administracyjnych oraz udziału w dochodzeniach administracyjnych i kontrolach jednoczesnych (o których mowa w art. 28–30);
—  liczby pracowników obecnych w centralnym biurze łącznikowym i innych wyznaczonych łącznikowych organach administracyjnych, a także innych właściwych urzędników, którzy mogą dokonywać bezpośredniej wymiany informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia (o czym mowa w art. 4), a także sposobu gromadzenia i wymiany informacji między tymi organami; oraz
—   dodatkowego podatku VAT oszacowanego i pobranego w wyniku przetwarzania informacji zgodnie z art. 24d.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Rozdział XIII – artykuł 49 a (nowy)
3a)   w rozdziale XIII dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 49a
Państwa członkowskie i Komisja ustanawiają wspólny system gromadzenia danych statystycznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT oraz publikują krajowe szacunki utraconych należności z tytułu podatku VAT w wyniku tych oszustw, jak również szacunki dla Unii jako całości. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych praktyczne ustalenia dotyczące tego systemu statystycznego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2.”
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)
3b)   w art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy państwo członkowskie udziela państwu trzeciemu szerszych informacji niż informacje przewidziane w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia, to państwo członkowskie nie może odmówić udzielenia tych informacji każdemu innemu państwu członkowskiemu, które zwraca się z wnioskiem o współpracę lub ma interes w tym, aby je otrzymać.”;
Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności