Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0413(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0047/2019

Texte depuse :

A9-0047/2019

Dezbateri :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Voturi :

PV 17/12/2019 - 4.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0091

Texte adoptate
PDF 172kWORD 49k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0813),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0016/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0047/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   Conform raportului final din 2019 în contextul documentului intitulat „Studiu și rapoarte privind deficitul de încasare a TVA-ului în statele membre ale UE-28”3a, elaborat pentru Comisie, deficitul de încasare a TVA în Uniune, care reprezintă diferența dintre veniturile preconizate din TVA și suma efectiv colectată, s-a ridicat la 137,5 miliarde EUR în 2017, ceea ce reprezintă o pierdere de 11,2 % din veniturile totale preconizate din TVA și o pierdere de venituri de 267 EUR pentru fiecare persoană din Uniune. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, deficitele de încasare a TVA variind de la 0,6 % la 35,5 %. Acest lucru subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse la nivel transnațional pentru a combate mai bine frauda în domeniul TVA în sectorul comerțului electronic în special, dar și frauda în domeniul TVA în general (inclusiv frauda de tip carusel).
_________________
3a Disponibil la https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
(2b)   Frauda în domeniul TVA este adesea legată de criminalitatea organizată și un număr foarte mic de astfel de rețele organizate pot fi responsabile de fraude transfrontaliere în domeniul TVA de ordinul a miliarde de euro, ceea ce afectează nu numai colectarea veniturilor în statele membre, ci are și un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii. Prin urmare, este necesar să se adopte un mandat ambițios pentru Parchetul European (EPPO) în colaborare cu autoritățile judiciare naționale, pentru a asigura urmărirea eficientă a autorilor fraudelor în fața instanțelor naționale. Frauda transfrontalieră organizată în domeniul TVA ar trebui să fie urmărită penal în mod corespunzător, iar autorii fraudelor ar trebui să fie sancționați.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)
(2c)  Strategia de combatere a fraudei în domeniul TVA ar trebui să evolueze în paralel cu creșterea nivelului de modernizare și de digitalizare a economiei, simplificând totodată cât mai mult sistemul de TVA pentru întreprinderi și cetățeni. Prin urmare, este deosebit de important ca statele membre să continue să investească în colectarea impozitelor bazată pe tehnologie, în special prin conectarea automată a registrelor de casă ale întreprinderilor și a sistemelor de vânzare cu declarațiile de TVA. În plus, autoritățile fiscale ar trebui să își continue eforturile în direcția unei cooperări mai strânse și a schimbului de bune practici, inclusiv prin intermediul reuniunii la nivel înalt a UE privind administrația fiscală (TADEUS), o rețea de șefi de administrații fiscale din statele membre care vizează o mai bună coordonare la nivel strategic între administrațiile fiscale. În această privință, autoritățile fiscale ar trebui să depună eforturi pentru a realiza o comunicare și o interoperabilitate eficace între toate bazele de date în materie fiscală la nivelul Uniunii. Tehnologia blockchain ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal și pentru a îmbunătăți schimbul online de informații între autoritățile fiscale.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Un sistem de informații electronic central, „CESOP”, în care statele membre să transmită informații referitoare la plăți pe care le stochează la nivel național, ar contribui la îndeplinirea obiectivului de combatere în mod mai eficace a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic. Acest sistem ar trebui să agrege, pentru fiecare beneficiar al plăților, toate informațiile relevante legate de TVA referitoare la operațiunile de plată transmise de statele membre și să permită o imagine de ansamblu completă asupra plăților primite de beneficiari din partea plătitorilor localizați în statele membre. Mai mult, acest sistem de informații ar trebui să detecteze înregistrările multiple din cadrul acelorași operațiuni de plată, să curețe informațiile primite de la statele membre (de exemplu, să elimine duplicatele, să corecteze erorile din date etc.) și să permită funcționarilor de legătură Eurofisc ai statelor membre să verifice încrucișat datele privind plățile cu informațiile referitoare la TVA de care dispun și să efectueze cercetări în scopul realizării de investigații cu privire la fraude în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA.
(8)  Un sistem de informații electronic central, „CESOP”, în care statele membre să transmită informații referitoare la plăți pe care le stochează la nivel național, ar contribui la îndeplinirea obiectivului de combatere în mod mai eficace a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic. Acest sistem ar trebui să agrege, pentru fiecare beneficiar al plăților, toate informațiile relevante legate de TVA referitoare la operațiunile de plată transmise de statele membre și să permită o imagine de ansamblu completă asupra plăților primite de beneficiari din partea plătitorilor localizați în statele membre. Mai mult, acest sistem de informații ar trebui să detecteze înregistrările multiple din cadrul acelorași operațiuni de plată, să curețe informațiile primite de la statele membre (de exemplu, să elimine duplicatele, să corecteze erorile din date etc.) și să permită funcționarilor de legătură Eurofisc ai statelor membre să verifice încrucișat datele privind plățile cu informațiile referitoare la TVA de care dispun și să efectueze cercetări în scopul realizării de investigații cu privire la fraude în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA. Toate statele membre ar trebui să participe în cadrul tuturor grupurilor de lucru ale Eurofisc și să numească funcționari de legătură în acest sens.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Schimbul de date referitoare la plăți între autoritățile fiscale este esențial pentru combaterea eficace a fraudei. Doar funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să prelucreze informațiile referitoare la plăți și acest lucru ar trebui făcut numai cu obiectivul de a combate frauda în domeniul TVA. Informațiile respective nu ar trebui utilizate cu alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul regulament, cum ar fi scopurile comerciale.
(11)  Schimbul de date referitoare la plăți între autoritățile fiscale este esențial pentru combaterea eficace a fraudei. Doar funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să prelucreze informațiile referitoare la plăți și acest lucru ar trebui făcut numai cu obiectivul de a combate frauda în domeniul TVA. Informațiile respective nu ar trebui utilizate cu alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul regulament, cum ar fi scopurile comerciale, și ar trebui să fie aplicate și în punerea în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului6a.
_________________
6a Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Având în vedere numărul mic de state membre care publică estimări ale pierderilor de TVA cauzate de fraudele intracomunitare, existența unor date comparabile cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA ar contribui la o cooperare mai bine orientată între statele membre. Prin urmare, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să elaboreze o abordare statistică comună pentru cuantificarea și analizarea fraudei în domeniul TVA.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze evidențe ale informațiilor legate de operațiunile de plată timp de doi ani, pentru a sprijini statele membre în procesul de combatere a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic și în detectarea autorilor fraudelor. Această perioadă constituie timpul minim necesar pentru ca statele membre să realizeze controale în mod eficace și să investigheze fraudele în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA și este proporțională având în vedere volumul masiv de informații referitoare la plăți și natura sensibilă a acestora din perspectiva protecției datelor cu caracter personal.
(13)  Este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze evidențe ale informațiilor legate de operațiunile de plată timp de trei ani, pentru a sprijini statele membre în procesul de combatere a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic și în detectarea autorilor fraudelor. Perioada respectivă constituie timpul minim necesar pentru ca statele membre să realizeze controale în mod eficace și să investigheze fraudele în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA și este proporțională având în vedere volumul masiv de informații referitoare la plăți și natura sensibilă a acestora din perspectiva protecției datelor cu caracter personal.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Fiecare dintre funcționarii de legătură Eurofisc ai statelor membre ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de operațiunile de plată și să le poată analiza, în scopul de a combate frauda în domeniul TVA. Persoanele acreditate în mod corespunzător din cadrul Comisiei ar trebui să aibă acces la informații numai în scopul de a dezvolta sistemul de informații electronic central și de a asigura mentenanța sa. Ambelor grupuri de utilizatori ar trebui să li se aplice regulile de confidențialitate stabilite în prezentul regulament.
(14)  Fiecare dintre funcționarii de legătură Eurofisc ai statelor membre ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de operațiunile de plată și să le poată analiza, în scopul de a combate frauda în domeniul TVA. Persoanele acreditate în mod corespunzător din cadrul Comisiei ar trebui să aibă acces la informații numai în scopul de a dezvolta sistemul de informații electronic central și de a asigura mentenanța sa, precum și de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament. Ambelor grupuri de utilizatori ar trebui să li se aplice regulile de confidențialitate stabilite în prezentul regulament. În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare administrativă.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Gestionarea CESOP, precum și analiza informațiilor esențiale constituie sarcini suplimentare pentru Eurofisc. Raportul anual al Eurofisc ar trebui să analizeze dacă resursele alocate Eurofisc sunt adecvate și suficiente pentru a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și pentru a combate eficient frauda în domeniul TVA.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la….17
(18)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la…17. Protecția datelor cu caracter personal fiind o valoare fundamentală a Uniunii, AEPD ar trebui consultată cu privire la orice măsură care urmează să fie luată în temeiul articolului 24e din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.
__________________
__________________
17 JO C […], […], p. […].
17 JO C […], […], p. […].
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Capitolul II – Secțiunea 2 – Articolul 12 a (nou)
(1a)   În CAPITOLUL II secțiunea 2, se adaugă următorul articol:
„Articolul 12a
Toate statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a reduce procentul de răspunsuri tardive și pentru a îmbunătăți calitatea cererilor de informații. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 24 c – alineatul 2
2.  CESOP păstrează informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) pentru o perioadă maximă de doi ani de la expirarea anului în care informațiile au fost transferate în sistem.
2.  CESOP păstrează informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) - (c) pentru o perioadă maximă de cinci ani de la expirarea anului în care informațiile au fost transferate în sistem.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 24 d – paragraful 2 (nou)
În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare privind frauda transfrontalieră în domeniul TVA între statele membre.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă
(2a)   La articolul 36 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„2. Funcționarii de legătură ai statelor membre care participă în cadrul unui anumit domeniu de lucru al Eurofisc (denumiți în continuare „funcționari de legătură Eurofisc participanți”) desemnează un coordonator (denumit în continuare „coordonator pentru domeniul de lucru al Eurofisc”) dintre funcționarii de legătură Eurofisc participanți, pe o perioadă de timp limitată. Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc:”
„2. Funcționarii de legătură ai statelor membre care participă în cadrul domeniului de lucru relevant al Eurofisc (denumiți în continuare „funcționari de legătură Eurofisc participanți”) desemnează un coordonator pentru domeniul de lucru al Eurofisc dintre funcționarii de legătură Eurofisc participanți, pe o perioadă de timp limitată. Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc:”
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 37 – paragraful 1 a (nou)
„Raportul anual indică cel puțin în detaliu, în legătură cu fiecare stat membru, numărul de controale realizate și cuantumul suplimentar al TVA stabilit și colectat ca urmare a informațiilor prelucrate în temeiul articolului 24d.
Raportul anual indică cel puțin în detaliu, în legătură cu fiecare stat membru:
—   numărul de controale realizate;
—  numărul de funcționari autorizați să fie prezenți în birourile autorităților administrative ale altui stat membru și numărul de funcționari prezenți în timpul anchetelor administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;
—  numărul de controale simultane organizate cu unul sau mai multe state membre și numărul de funcționari participanți la reuniunile de preselecție pentru controalele simultane;
—  numărul de echipe comune de audit la care participă fiecare stat membru;
—  măsurile întreprinse pentru informarea auditorilor cu privire la instrumentele prevăzute în prezentul regulament;
—  numărul de resurse umane calificate pentru a asigura prezența în birourile administrative, participarea la anchetele administrative și controalele simultane (astfel cum se menționează la articolele 28-30);
—  numărul de angajați prezenți în cadrul biroului central unic de legătură și al altor departamente de legătură desemnate, precum și orice alți funcționari competenți care pot face schimb direct de informații în temeiul prezentului regulament (astfel cum se menționează la articolul 4) și modul în care informațiile sunt colectate și schimbate între aceste organisme și
—   cuantumul suplimentar al TVA stabilit și colectat ca urmare a informațiilor prelucrate în temeiul articolului 24d.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Capitolul XIII – Articolul 49 a (nou)
(3a)   La CAPITOLUL XIII se adaugă următorul articol:
„Articolul 49a
Statele membre și Comisia instituie un sistem comun de colectare a datelor statistice cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA și publică estimările naționale ale pierderilor de TVA ca urmare a fraudelor, precum și estimări pentru Uniune în ansamblul său. Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, modalitățile practice în ceea ce privește acest sistem statistic. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)
(3b)   La articolul 50, se introduce următorul alineat:
„1a. Atunci când un stat membru oferă unei țări terțe informații mai ample decât cele prevăzute în temeiul capitolelor II și III din prezentul regulament, statul membru respectiv nu refuză să furnizeze aceste informații oricărui alt stat membru care solicită cooperarea sau care are un interes să primească informațiile respective.”
Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate