Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0413(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0047/2019

Predkladané texty :

A9-0047/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0091

Prijaté texty
PDF 186kWORD 50k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0813),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0016/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0047/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ3a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v Únii v roku 2017 výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu 11,2 % celkových predpokladaných príjmov z DPH a stratu príjmov v Únii vo výške 267 EUR na osobu. Medzi jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú v rozmedzí od 0,6 % do 35,5 %. To potvrdzuje, že v záujme účinnejšieho boja proti podvodom najmä v oblasti DPH v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov) je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca.
_________________
3a Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Podvody v oblasti DPH často súvisia s organizovanou trestnou činnosťou a veľmi malý počet takýchto organizovaných sietí môže byť zodpovedný za cezhraničné podvody v oblasti DPH v hodnote mnohých miliárd eur, čo má vplyv nielen na výber príjmov v členských štátoch, ale negatívny dosah aj na vlastné zdroje Únie. Preto je na zabezpečenie účinného stíhania páchateľov podvodov pred vnútroštátnymi súdmi je potrebné v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru. Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a ich páchatelia potrestaní.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou hospodárstva, pričom by systém DPH mal byť pre podniky a občanov čo najjednoduchší. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty pokračovali v investíciách do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, a to aj na pôde samitu EÚ o daňovej správe (TADEUS), teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by daňové orgány mali zamerať úsilie na efektívnu komunikáciu medzi všetkými databázami a ich vzájomnú interoperabilitu v daňových záležitostiach na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie výmeny informácií online medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchain.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH.
(8)  Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH. Všetky členské štáty by sa mali podieľať na činnosti všetkých pracovných skupín Eurofiscu a mali by ustanoviť styčných úradníkov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením.
(11)  Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením, a mali by sa uplatniť aj pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8496a.
_________________
6a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Vzhľadom na malý počet členských štátov, ktoré zverejňujú výšku predpokladaných strát na DPH v dôsledku podvodov v rámci Spoločenstva, mohli by porovnateľné údaje o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva prispieť k cielenejšej spolupráci medzi členskými štátmi. Komisia by preto spolu s členskými štátmi mala vyvinúť spoločný štatistický prístup ku kvantifikácii a analýze podvodov v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas dvojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Toto obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.
(13)  Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas trojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Uvedené obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení.
(14)  Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému a na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho by malo byť možné, aby Komisia vykonávala návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať fungovanie opatrení administratívnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Ďalšou úlohou pre Eurofisc je riadenie systému CESOP, ako aj analýza dôležitých informácií. Výročnou správou Eurofiscu by sa malo preveriť, či sú zdroje vyčlenené pre Eurofisc primerané a dostatočné na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi a na efektívny boj proti podvodom v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko …17
(18)  V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko …17. Keďže ochrana osobných údajov je základnou hodnotou Únie, každé opatrenie, ktoré sa má prijať podľa článku 24e nariadenia (EÚ) č. 904/2010 v znení zmenenom týmto nariadením, by sa malo konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.
__________________
__________________
17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Kapitola II – Oddiel 2 – Článok 12 a (nový)
(1a)   V KAPITOLE II sa v oddiele 2 dopĺňa tento článok:
„Článok 12a
Všetky členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom znížiť percentuálny podiel oneskorených odpovedí a zlepšiť kvalitu žiadostí o informácie. Členské štáty o uvedených opatreniach informujú Komisiu.“
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 24c – odsek 2
2.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac dva roky od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.
2.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac päť rokov od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 24d – pododsek 2 (nový)
Okrem toho by Komisia mala mať možnosť uskutočňovať návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať, ako medzi členskými štátmi fungujú opatrenia spolupráce týkajúcej sa boja proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť
(2a)   V článku 36 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:
2.  Styční úradníci členských štátov zapojení do konkrétnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:
„2. Styční úradníci členských štátov zapojení do príslušnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:“
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 37 – pododsek 1 a (nový)
Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú prinajmenšom podrobné údaje o počte vykonaných kontrol a dodatočnej DPH vymeranej a vybranej vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.
Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú aspoň tieto podrobné údaje:
—   počet vykonaných kontrol;
—  počet úradníkov, ktorí smú byť prítomní v priestoroch správnych orgánov iného členského štátu, a počet úradníkov prítomných počas správneho vyšetrovania vykonávaného na území dožiadaného členského štátu;
—  počet kontrol vykonávaných súčasne u jedného alebo viacerých členských štátov a počet úradníkov zúčastnených na prípravných schôdzach pred kontrolami vykonávanými súčasne;
—  počet spoločných audítorských tímov so zastúpením jednotlivých členských štátov;
—  opatrenia prijaté s cieľom informovať audítorov o nástrojoch podľa tohto nariadenia;
—  počet kvalifikovaných ľudských zdrojov na zabezpečenie prítomnosti v úradných priestoroch, účasti na správnych vyšetrovaniach a kontrolách vykonávaných súčasne (ako sa uvádza v článkoch 28 až 30);
—  počet pracovníkov v jednotnom ústrednom kontaktnom úrade a iných určených kontaktných oddeleniach, ako aj všetkých ostatných príslušných úradníkov, ktorí si môžu priamo vymieňať informácie na základe tohto nariadenia (ako sa uvádza v článku 4), a spôsob zhromažďovania a výmeny informácií medzi týmito orgánmi, a
—   dodatočná DPH vymeraná a vybraná vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Kapitola XIII – článok 49 a (nový)
(3a)   V KAPITOLE XIII sa dopĺňa tento článok:
„Článok 49a
Členské štáty a Komisia zavedú spoločný systém zhromažďovania štatistických údajov o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva a zverejnia predpokladanú výšku strát na DPH v dôsledku týchto podvodov vo vnútroštátnom meradle, ako aj predpokladanú výšku strát pre Úniu ako celok. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov praktické opatrenia pre takýto štatistický systém. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 50 – odsek 1 a (nový)
(3b)   V článku 50 sa vkladá tento odsek:
„1a. Ak členský štát poskytne tretej krajine rozsiahlejšie informácie, než sa stanovuje v kapitolách II a III tohto nariadenia, uvedený členský štát nesmie odmietnuť poskytnutie uvedených informácií žiadnemu inému členskému štátu, ktorý žiada o spoluprácu alebo má o tieto informácie záujem.“
Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia