Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0413(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0047/2019

Predložena besedila :

A9-0047/2019

Razprave :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0091

Sprejeta besedila
PDF 170kWORD 49k
Torek, 17. december 2019 - Strasbourg
Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2019 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0813),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0016/2019),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0047/2019),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Glede na končno poročilo iz leta 2019, ki je bilo v okviru študije in poročil o vrzeli pri pobiranju DDV v državah članicah EU-283a pripravljeno za Komisijo, je vrzel pri pobiranju DDV, tj. razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim zneskom, leta 2017 v Uniji znašala 137,5 milijarde EUR, kar pomeni 11,2 % vseh pričakovanih prihodkov od DDV in 267 EUR izgubljenega prihodka na prebivalca Unije. Med državami članicami pa so velike razlike, saj vrzeli pri pobiranju DDV znašajo od 0,6 do 35,5 %. To kaže, da je potrebno večje sodelovanje na nadnacionalni ravni, da bi se lahko učinkoviteje borili predvsem proti goljufijam v zvezi z DDV pri elektronskem trgovanju, pa tudi proti vsem ostalim goljufijam na področju DDV (vključno z davčnim vrtiljakom).
_________________
3a Na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)   Goljufije z DDV so pogosto povezane z organiziranim kriminalom, zato je lahko že majhno število teh organiziranih mrež odgovornih za milijarde evrov škode, ki jo povzročajo čezmejne goljufije z DDV, kar ne vpliva samo na pobiranje davkov v državah članicah, ampak se zato krčijo tudi lastna sredstva Unije. Zato je treba sprejeti ambiciozen mandat za Evropsko javno tožilstvo v sodelovanju z nacionalnimi pravosodnimi organi, da bi zagotovili učinkovit pregon goljufov pred nacionalnimi sodišči. Organizirane čezmejne goljufije na področju DDV bi bilo treba ustrezno preganjati, goljufe pa kaznovati.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 c (novo)
(2c)  Strategijo za boj proti goljufijam na področju DDV bi bilo treba razvijati vzporedno z intenzivnejšim posodabljanjem in digitalizacijo gospodarstva, hkrati pa čim bolj poenostaviti sistem DDV za podjetja in državljane. Zato je še posebej pomembno, da države članice še naprej vlagajo v tehnološko podprto pobiranje davkov, zlasti v samodejno povezovanje blagajn podjetij in prodajnih sistemov z obračunavanjem DDV. Poleg tega bi si morali davčni organi še naprej prizadevati za tesnejše sodelovanje in izmenjavo najboljše prakse, tudi v okviru vrha EU o davčnih organih (TADEUS), tj. mreže vodij davčnih uprav držav članic, ki si prizadeva za večjo strateško usklajenost davčnih organov. Davčni organi bi si zato morali prizadevati za učinkovito komunikacijo in interoperabilnost med vsemi zbirkami podatkov o davčnih zadevah na ravni Unije. Za boljše varstvo osebnih podatkov in izboljšanje spletne izmenjave informacij med davčnimi organi bi lahko uporabljali tudi tehnologijo veriženja blokov.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Osrednji elektronski informacijski sistem „CESOP“, v katerega države članice pošiljajo informacije o plačilih, ki jih hranijo na nacionalni ravni, bi omogočil učinkovitejši boj proti goljufijam na področju DDV pri elektronskem trgovanju. Ta sistem bi moral v zvezi s posameznimi prejemniki plačil združevati vse ustrezne informacije o DDV v zvezi s plačilnimi transakcijami, ki so jih posredovale države članice, in omogočati popoln pregled plačil, ki so jih prejemniki plačil prejeli od plačnikov v državah članicah. Poleg tega bi moral ta informacijski sistem prepoznati večkratne vnose istih plačilnih transakcij, prečistiti informacije, prejete iz držav članic (npr. odstraniti dvojnike, popraviti napake v podatkih itd.), in uradnikom za zvezo Eurofisc v državah članicah omogočiti, da navzkrižno preverijo podatke o plačilih z informacijami o DDV, ki jih imajo na voljo, ter izvajajo poizvedbe za namene preiskave domnevne goljufije na področju DDV ali odkrivanja goljufij na področju DDV.
(8)  Osrednji elektronski informacijski sistem „CESOP“, v katerega bi države članice pošiljale informacije o plačilih, ki jih hranijo na nacionalni ravni, bi omogočil učinkovitejši boj proti goljufijam na področju DDV pri elektronskem trgovanju. Ta sistem bi moral v zvezi s posameznimi prejemniki plačil združevati vse ustrezne informacije o DDV v zvezi s plačilnimi transakcijami, ki so jih posredovale države članice, in omogočati popoln pregled plačil, ki so jih prejemniki plačil prejeli od plačnikov v državah članicah. Poleg tega bi moral ta informacijski sistem prepoznati večkratne vnose istih plačilnih transakcij, prečistiti informacije, prejete iz držav članic (npr. odstraniti dvojnike, popraviti napake v podatkih itd.), in uradnikom za zvezo Eurofisc v državah članicah omogočiti, da navzkrižno preverijo podatke o plačilih z informacijami o DDV, ki jih imajo na voljo, ter izvajajo poizvedbe za namene preiskave domnevne goljufije na področju DDV ali odkrivanja goljufij na področju DDV. Vse države članice bi morale sodelovati v vseh delovnih skupinah Eurofisca in temu ustrezno imenovati uradnike za zvezo.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Izmenjava podatkov o plačilih med davčnimi organi je ključnega pomena za učinkovit boj proti goljufijam. Informacije o plačilih bi morali obdelovati samo uradniki za zvezo Eurofisca in sicer samo za namene boja proti goljufijam na področju DDV. Te informacije se ne bi smele uporabljati za namene, ki jih ta uredba ne določa, na primer za komercialne namene.
(11)  Izmenjava podatkov o plačilih med davčnimi organi je ključnega pomena za učinkovit boj proti goljufijam. Informacije o plačilih bi morali obdelovati samo uradniki za zvezo Eurofisca in sicer samo za namene boja proti goljufijam na področju DDV. Te informacije se ne bi smele uporabljati za namene, ki jih ta uredba ne določa, na primer za komercialne namene, morali pa bi jih tudi uporabljati pri izvajanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta6a.
_________________
6a Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Ker le majhno število držav članic objavlja ocene o izgubi DDV zaradi goljufij znotraj Skupnosti, bi razpolaganje s primerljivimi podatki o teh goljufijah pripomoglo k bolj usmerjenemu sodelovanju med državami članicami. Komisija bi morala zato skupaj z državami članicami razviti skupni statistični pristop za količinsko opredelitev in analizo goljufij z DDV.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Potrebno in sorazmerno je, da ponudniki plačilnih storitev hranijo evidence informacij v zvezi s plačilnimi transakcijami v dvoletnem obdobju, da bi državam članicam pomagali pri boju proti goljufijam na področju DDV pri elektronskem trgovanju in odkrivanju goljufov. To obdobje je minimalno obdobje, ki ga države članice potrebujejo za učinkovit nadzor in preiskovanje domnevnih goljufij na področju DDV ali za odkrivanje goljufij na področju DDV, in je sorazmerno glede na veliko količino informacij o plačilih in njihovo občutljivost v smislu varstva osebnih podatkov.
(13)  Potrebno in sorazmerno je, da ponudniki plačilnih storitev hranijo evidence informacij v zvezi s plačilnimi transakcijami v triletnem obdobju, da bi državam članicam pomagali pri boju proti goljufijam na področju DDV pri elektronskem trgovanju in odkrivanju goljufov. To obdobje je minimalno obdobje, ki ga države članice potrebujejo za učinkovit nadzor in preiskovanje domnevnih goljufij na področju DDV ali za odkrivanje goljufij na področju DDV, in je sorazmerno glede na veliko količino informacij o plačilih in njihovo občutljivost v smislu varstva osebnih podatkov.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Vsem uradnikom za zvezo Eurofisca iz držav članic bi moralo biti omogočeno, da dostopajo do informacij v zvezi s plačilnimi transakcijami in jih analizirajo za namene boja proti goljufijam na področju DDV. Ustrezno pooblaščene osebe Komisije bi morale dostopati do informacij samo za namene razvoja in vzdrževanja osrednjega elektronskega informacijskega sistema. Obe skupini uporabnikov bi morala zavezovati pravila o zaupnosti iz te uredbe.
(14)  Vsem uradnikom za zvezo Eurofisca iz držav članic bi moralo biti omogočeno, da dostopajo do informacij v zvezi s plačilnimi transakcijami in jih analizirajo za namene boja proti goljufijam na področju DDV. Ustrezno pooblaščene osebe Komisije bi morale dostopati do informacij za namene razvoja in vzdrževanja osrednjega elektronskega informacijskega sistema in da bi zagotovili ustrezno izvajanje te uredbe. Obe skupini uporabnikov bi morala zavezovati pravila o zaupnosti iz te uredbe. Poleg tega bi morala imeti Komisija možnost obiskati države članice, da oceni delovanje postopkov za upravno sodelovanje.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Dodatni nalogi mreže Eurofisc sta upravljanje sistema CESOP in analiza ključnih informacij. V letnem poročilu mreže Eurofisc bi bilo treba preučiti, ali so viri, ki so ji dodeljeni, primerni in zadostni za izboljšanje sodelovanja med državami članicami in učinkovit boj proti goljufijam na področju DDV.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725, ki je mnenje podal dne…17
(18)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725, ki je mnenje podal dne…17. Ker je varstvo osebnih podatkov ena od temeljnih vrednot Unije, bi se bilo treba z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov posvetovati glede vseh ukrepov, ki se bodo sprejemali v skladu s členom 24e Uredbe (EU) št. 904/2010, kakor je spremenjena s to uredbo.
__________________
__________________
17 UL C […], […], str. […].
17 UL C […], […], str. […].
Sprememba 11
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 904/2010
Poglavje II – oddelek 2 – č1en 12 a (novo)
(1a)   v oddelku 2 POGLAVJA II se doda naslednji člen:
„Člen 12a
Vse države članice morajo sprejeti ukrepe za zmanjšanje odstotka poznih odgovorov in izboljšanje kakovosti zahtevkov za informacije. Države članice sporočijo te ukrepe Komisiji.“
Sprememba 12
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d
Uredba (EU) št. 904/2010
Č1en 24 c – odstavek 2
2.  Informacije iz točk (a) in (b) odstavka 1 se v sistemu CESOP hranijo največ dve leti od izteka leta, v katerem so bile prenesene v sistem.
2.  Informacije iz točk (a) do (c) odstavka 1 se v sistemu CESOP hranijo največ pet let od izteka leta, v katerem so bile prenesene v sistem.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d
Uredba (EU) št. 904/2010
Č1en 24 d – pododstavek 2 (novo)
Poleg tega bi morala imeti Komisija možnost obiskati države članice, da bi ocenila, kako deluje sodelovanje med državami članicami za preprečevanje čezmejne goljufije na področju DDV.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 904/2010
Č1en 36 – odstavek 2 – uvodni del
(2a)   V členu 36(2) se uvodni del nadomesti z naslednjim:
„2. Uradniki za zvezo držav članic, ki sodelujejo na katerem koli delovnem področju Eurofisca („sodelujoči uradniki za zvezo Eurofisca“), izmed sodelujočih uradnikov za zvezo za omejeno obdobje imenujejo koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: koordinator za delovna področja Eurofisca). Koordinatorji za delovna področja Eurofisca:“
„2. Uradniki za zvezo držav članic, ki sodelujejo na ustreznem delovnem področju Eurofisca („sodelujoči uradniki za zvezo Eurofisca“), izmed sodelujočih uradnikov za zvezo za omejeno obdobje imenujejo koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: koordinator za delovna področja Eurofisca). Koordinatorji za delovna področja Eurofisca:“
Sprememba 15
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 904/2010
Č1en 37 – pododstavek 1 a (novo)
Letno poročilo za vsako državo članico vsebuje vsaj podrobnosti o številu izvedenih kontrol in dodatnem znesku DDV, ki je bil ugotovljen in pobran na podlagi informacij, obdelanih v skladu s členom 24d.
Letno poročilo za vsako državo članico vsebuje podrobno vsaj:
–   število izvedenih kontrol;
–  število uradnikov, ki so lahko prisotni v uradih upravnih organov druge države članice, in število uradnikov, ki so prisotni pri upravnih preiskavah, ki se izvajajo na ozemlju zaprošene države članice;
–  število sočasnih kontrol, ki jih organizira z eno ali več državami članicami, in število uradnikov, ki sodelujejo pri predizbirnih sestankih za sočasne kontrole;
–  število skupnih revizijskih skupin, v katerih je sodelovala vsaka država članica;
–  ukrepe, ki so bili sprejeti za obveščanje revizorjev o instrumentih iz te uredbe;
–  število usposobljenega osebja na področju človeških virov, da se zagotovi prisotnost v upravnih uradih, udeležba v upravnih preiskavah in sočasnih kontrolah (kot določajo členi 28 do 30);
–  število osebja, prisotnega v enotnem centralnem uradu za zvezo in drugih pristojnih službah za zvezo ter drugih pristojnih uradnikov, ki lahko neposredno izmenjujejo informacije na podlagi te uredbe (kot določa člen 4), ter načini, na katere ti organi zbirajo in med seboj izmenjujejo informacije, in
–   dodaten znesek DDV, ki je bil ugotovljen in pobran na podlagi informacij, obdelanih v skladu s členom 24d.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 904/2010
Poglavje XIII – č1en 49 a (novo)
(3a)   v POGLAVJU XIII se doda naslednji člen:
„Člen 49a
Države članice in Komisija vzpostavijo skupni sistem zbiranja statističnih podatkov o goljufijah z DDV znotraj Skupnosti in objavijo nacionalne ocene izgube DDV zaradi teh goljufij ter ocene za Unijo kot celoto. Komisija z izvedbenimi akti sprejme praktične postopke za tak statistični sistem. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).“
Sprememba 17
Predlog uredbe
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (EU) št. 904/2010
Člen 50 – odstavek 1 a (novo)
(3b)   v členu 50 se doda naslednji odstavek:
„1a. Kadar država članica tretji državi zagotovi obsežnejše informacije kot je predvideno v skladu s poglavji II in III te uredbe, ta država članica ne zavrne predložitve teh informacij drugi državi članici, ki zahteva sodelovanje ali ki želi informacije prejeti.“
Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov