Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0413(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0047/2019

Ingivna texter :

A9-0047/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0091

Antagna texter
PDF 165kWORD 49k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg
Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2019 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0813),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0016/2019),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9–0047/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Enligt 2019 års slutliga rapport inom ramen för ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” (studie och rapporter om mervärdesskattegapet i EU-28), som utarbetats för kommissionen, uppgick mervärdesskattegapet, dvs. skillnaden mellan förväntade intäkter från mervärdesskatt och det faktiskt insamlade beloppet, i unionen till 137,5 miljarder EUR 2017, vilket motsvarar en förlust på 11,2 % av de totala förväntade intäkterna från mervärdesskatt och 267 EUR i förlorade intäkter per person i unionen. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna, med mervärdesskattegap som varierar från 0,6% upp till 35,5%. Detta visar på behovet av mer transnationellt samarbete för att bättre bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handeln i synnerhet, men också mervärdesskattebedrägeri mer generellt (inklusive karusellbedrägeri).
_________________
3a Available on https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
(2b)   Mervärdesskattebedrägerier är ofta kopplade till organiserad brottslighet och ett mycket litet antal av dessa organiserade nätverk kan hållas ansvariga för gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier för miljarder euro, som inte bara påverkar medlemsstaternas skatteuppbörd utan också har en negativ inverkan på unionens egna medel. Det är därför nödvändigt att anta ett ambitiöst mandat för Europeiska åklagarmyndigheten i samarbete med nationella rättsliga myndigheter i syfte att säkerställa effektiv lagföring av bedragare vid nationella domstolar. Organiserade gränsöverskridande momsbedrägerier bör lagföras i vederbörlig ordning och bedragarna bör bestraffas.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)
(2c)  Strategin för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier bör utvecklas i takt med att vår ekonomi moderniseras och digitaliseras i allt högre grad, samtidigt som mervärdesskattesystemet görs så enkelt som möjligt för företag och medborgare. Det är därför särskilt viktigt att medlemsstaterna fortsätter att investera i teknikbaserad skatteuppbörd, särskilt genom att automatiskt koppla företagens kassaapparater och försäljningssystem till mervärdesskattedeklarationer. Dessutom bör skattemyndigheterna fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett närmare samarbete och utbyte av bästa praxis, bland annat genom EU-toppmötet för skatteförvaltningar (Tadeus), ett nätverk av chefer för medlemsstaternas skatteförvaltningar som arbetar för att öka samarbetet på strategisk nivå mellan skatteförvaltningarna. I detta avseende bör skattemyndigheterna verka för en effektiv kommunikation och driftskompatibilitet mellan alla databaser som rör skattefrågor på unionsnivå. Blockkedjetekniken kan också användas för att bättre skydda personuppgifter och förbättra informationsutbytet online mellan skattemyndigheter.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Genom ett centralt elektroniskt informationssystem (CESOP), där medlemsstaterna överför den betalinformation som de lagrar på nationell nivå, skulle man kunna uppnå målet att bekämpa mervärdeskattebedrägeri inom e-handel på ett effektivare sätt. I detta system bör alla mervärdeskatterelaterade uppgifter, avseende enskilda betalningsmottagare, sammanställas om de betalningstransaktioner som medlemsstaterna översänt och systemet bör ge en fullständig översikt över de betalningar som mottagits av betalningsmottagare från betalare som är belägna i medlemsstaterna. Detta informationssystem bör känna igen multipla uppgiftsposter i registren från samma betalningstransaktioner, rensa uppgifterna från medlemsstaterna ( ta bort överlappningar, korrigera felaktiga uppgifter etc.) och göra det möjligt för Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna att dubbelkontrollera betaluppgifter mot de mervärdesskatteuppgifter de förfogar över och inhämta upplysningar i samband med en utredning av misstänkt mervärdesskattebedrägeri eller för att upptäcka mervärdesskattebedrägeri.
(8)  Genom ett centralt elektroniskt informationssystem (CESOP), där medlemsstaterna överför den betalinformation som de lagrar på nationell nivå, skulle man kunna uppnå målet att bekämpa mervärdeskattebedrägeri inom e-handel på ett effektivare sätt. I detta system bör alla mervärdeskatterelaterade uppgifter, avseende enskilda betalningsmottagare, sammanställas om de betalningstransaktioner som medlemsstaterna översänt och systemet bör ge en fullständig översikt över de betalningar som mottagits av betalningsmottagare från betalare som är belägna i medlemsstaterna. Detta informationssystem bör känna igen multipla uppgiftsposter i registren från samma betalningstransaktioner, rensa uppgifterna från medlemsstaterna ( ta bort överlappningar, korrigera felaktiga uppgifter etc.) och göra det möjligt för Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna att dubbelkontrollera betaluppgifter mot de mervärdesskatteuppgifter de förfogar över och inhämta upplysningar i samband med en utredning av misstänkt mervärdesskattebedrägeri eller för att upptäcka mervärdesskattebedrägeri. Alla medlemsstater bör delta i alla arbetsgrupper inom Eurofisc och utse kontaktpersoner i enlighet med detta.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Utbytet av betaluppgifter mellan skattemyndigheter är avgörande för att bekämpa bedrägeri på ett ändamålsenligt sätt. Endast Eurofiscs sambandstjänstemän bör behandla betaluppgifter och endast i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Uppgifterna bör inte användas för andra syften än de som fastställs i denna förordning, som t.ex. för kommersiella ändamål.
(11)  Utbytet av betaluppgifter mellan skattemyndigheter är avgörande för att bekämpa bedrägeri på ett ändamålsenligt sätt. Endast Eurofiscs sambandstjänstemän bör behandla betaluppgifter och endast i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Uppgifterna bör inte användas för andra syften än de som fastställs i denna förordning, som t.ex. för kommersiella ändamål, men bör också tillämpas i förbindelse med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8496a.
_________________
6a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Eftersom endast ett begränsat antal medlemsstater offentliggör uppskattningar av den mervärdesskatt som förloras på grund av gemenskapsinterna bedrägerier skulle jämförbara uppgifter om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier bidra till ett bättre fokuserat samarbete mellan medlemsstaterna. Därför bör kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, utveckla en gemensam statistisk metod för att kvantifiera och analysera mervärdesskattebedrägerier.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Det är nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer sparar uppgifterna i registren avseende betalningstransaktioner under en tvåårsperiod för att bistå medlemsstaterna i att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedragare. Denna period utgör den minimiperiod som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utföra ändamålsenliga kontroller och utreda eller upptäcka misstänkt mervärdesskattebedrägeri och den är proportionerlig med tanke på den stora mängden betaluppgifter och deras känslighet när det gäller skydd av personuppgifter.
(13)  Det är nödvändigt och proportionerligt att betaltjänstleverantörer sparar uppgifterna i registren avseende betalningstransaktioner under en treårsperiod för att bistå medlemsstaterna i att bekämpa mervärdesskattebedrägeri inom e-handel och upptäcka bedragare. Denna period utgör den minimiperiod som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utföra ändamålsenliga kontroller och utreda eller upptäcka misstänkt mervärdesskattebedrägeri och den är proportionerlig med tanke på den stora mängden betaluppgifter och deras känslighet när det gäller skydd av personuppgifter.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna bör kunna få tillgång till och analysera uppgifterna om betalningstransaktioner för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Endast personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionen bör få tillgång till uppgifterna i syfte att utveckla och upprätthålla det centrala elektroniska informationssystemet. Båda grupperna av användare bör vara bundna av de sekretessregler som fastställs i denna förordning.
(14)  Eurofiscs sambandstjänstemän från medlemsstaterna bör kunna få tillgång till och analysera uppgifterna om betalningstransaktioner för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Personer som är vederbörligen ackrediterade av kommissionen bör få tillgång till uppgifterna i syfte att utveckla och upprätthålla det centrala elektroniska informationssystemet och säkerställa ett korrekt genomförande av denna förordning. Båda grupperna av användare bör vara bundna av de sekretessregler som fastställs i denna förordning. Kommissionen bör dessutom kunna göra besök i medlemsstaterna för att utvärdera hur arrangemangen för administrativt samarbete fungerar.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Förvaltningen av CESOP (centralt europeiskt system för insamling och utbyte av betaluppgifter) samt analysen av viktig information är ytterligare uppgifter för Eurofisc. Eurofiscs årsrapport bör omfatta en undersökning av huruvida de resurser som anslås till Eurofisc är adekvata och tillräckliga för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och effektivt bekämpa mervärdesskattebedrägeri.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Europeiska datatillsynsmannen har rådfrågats i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den …17
(18)  Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har rådfrågats i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den …17. Skydd av personuppgifter är av grundläggande betydelse för unionen och därför bör EDPS rådfrågas om alla åtgärder som ska vidtas i enlighet med artikel 24e i förordning (EU) nr 904/2010, såsom ändrad genom den här förordningen.
__________________
__________________
17 EUT C […], […], s. […].
17 EUT C […], […], s. […].
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 904/2010
Kapitel II – avsnitt 2 – artikel 12a (ny)
(1a)   I kapitel II avsnitt 2 ska följande artikel läggas till:
”Artikel 12a
Alla medlemsstater ska vidta åtgärder för att minska andelen sent inkomna svar och förbättra kvaliteten på begäranden om information. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana åtgärder.”
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led d
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 24c – punkt 2
2.  CESOP ska behålla de uppgifter som avses i punkt 1 a och b under en period på högst två år från och med utgången av det år då uppgifterna fördes in i systemet.
2.  CESOP ska behålla de uppgifter som avses i punkt 1 a–c under en period på högst fem år från och med utgången av det år då uppgifterna fördes in i systemet.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led d
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 24d – stycke 2 (nytt)
Kommissionen bör dessutom kunna göra besök i medlemsstaterna för att utvärdera hur arrangemangen för samarbete om gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier fungerar.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen
(2a)   I artikel 36.2 ska inledningen ersättas med följande:
”2. Sambandstjänstemännen i de medlemsstater som deltar i ett särskilt Eurofisc-verksamhetsområde (nedan kallade deltagande Eurofisc-sambandstjänstemän) ska bland de deltagande sambandstjänstemännen och för en begränsad tid utse en samordnare (nedan kallade verksamhetsområdessamordnare för Eurofisc). Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska
”2. Sambandstjänstemännen i de medlemsstater som deltar i det relevanta Eurofisc-verksamhetsområdet (nedan kallade deltagande Eurofisc-sambandstjänstemän) ska bland de deltagande sambandstjänstemännen och för en begränsad tid utse en samordnare (nedan kallade verksamhetsområdessamordnare för Eurofisc). Verksamhetsområdessamordnarna för Eurofisc ska
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 37 – stycke 1a (nytt)
Årsrapporten ska som minimum innehålla detaljerade uppgifter för varje medlemsstat om antalet utförda kontroller och ytterligare mervärdesskatt som fastställts och uppburits till följd av de uppgifter som behandlats i enlighet med artikel 24d.
Årsrapporten ska åtminstone innehålla detaljerade uppgifter för varje medlemsstat om
—   antalet utförda kontroller,
—  antalet tjänstemän som har bemyndigats att befinna sig i andra medlemsstaters administrativa myndigheters kontor, och antalet tjänstemän som är närvarande under de administrativa utredningar som utförs på den tillfrågade medlemsstatens territorium,
—  antalet samtidiga kontroller som organiseras med en eller flera medlemsstater och antalet tjänstemän som deltar i urvalsmötena för samtidiga kontroller,
—  antalet gemensamma revisionsgrupper som varje medlemsstat har deltagit i,
—  åtgärder som vidtagits för att informera revisorerna om instrumenten i denna förordning,
—  befintlig kvalificerad personal för att säkerställa närvaro i administrativa kontor, deltagande i administrativa utredningar och samtidiga kontroller (enligt artiklarna 28–30),
—  antalet anställda som är närvarande i det centrala kontaktkontoret och i andra utsedda kontaktorgan, liksom andra behöriga tjänstemän som direkt kan utbyta information på grundval av denna förordning (enligt artikel 4) och hur uppgifterna samlas in och utbyts mellan dessa organ, och
—   den ytterligare mervärdesskatt som fastställts och uppburits till följd av de uppgifter som behandlats i enlighet med artikel 24d.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 904/2010
Kapitel XIII – artikel 49a (ny)
(3a)   I kapitel XIII ska följande artikel läggas till:
”Artikel 49a
Medlemsstaterna och kommissionen ska inrätta ett gemensamt system för insamling av statistik om gemenskapsinterna mervärdesskattebedrägerier samt offentliggöra nationella uppskattningar av mervärdesskatteförluster på grund av dessa bedrägerier och uppskattningar för hela unionen. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de praktiska förfarandena för ett sådant statistiskt system. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.”
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 50 – punkt 1a (ny)
(3b)   I artikel 50 ska följande punkt införas:
”1a. När en medlemsstat tillhandahåller fler uppgifter till ett tredjeland än vad som avses i kapitlen II och III i denna förordning, får denna medlemsstat inte vägra tillhandahålla uppgifterna till någon annan medlemsstat som begär samarbete eller har intresse av att få uppgifterna.”
Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy