Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0817(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0049/2019

Ingivna texter :

A9-0049/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.10
CRE 17/12/2019 - 4.11

Antagna texter :

P9_TA(2019)0093

Antagna texter
PDF 125kWORD 42k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
P9_TA-PROV(2019)0093A9-0049/2019

Europaparlamentets beslut av den 17 december 2019 om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 10 oktober 2019 (12451/2019)(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C9‑0149/2019),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av artikel 130 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0049/2019), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 16 oktober 2019 uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Fabio Panetta till uppdraget som direktionsledamot i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år med verkan från den 1 januari 2020.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor bedömde sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna bedömning har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 3 december 2019 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

D.  Europeiska centralbankens råd består av Europeiska centralbankens direktionsledamöter samt de nitton cheferna för de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta. Hittills har samtliga av de sistnämnda varit män.

E.  Parlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt missnöje avseende förfarandet vid utnämning av ledamöter till Europeiska centralbankens direktion och har efterfrågat förbättrade förfaranden i detta hänseende. Parlamentet har begärt att i god tid få en könsbalanserad slutlista med minst två namn.

F.  Europeiska parlamentet tillstyrkte den 17 september 2019 rådets rekommendation om utnämning av Christine Lagarde till den första kvinnliga ordföranden för Europeiska centralbanken

G.  Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade i Europeiska centralbankens råd. Parlamentet beklagar det faktum att medlemsländerna inte har tagit denna begäran på allvar och uppmanar såväl nationella institutioner som EU-institutioner att aktivt arbeta för att uppnå en jämn könsfördelning vid kommande nomineringar.

H.  Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Fabio Panetta till direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) Ännu ej offentliggjord i EUT.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0211.

Senaste uppdatering: 18 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy