Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0818(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0046/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0046/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0094

Téacsanna atá glactha
PDF 115kWORD 43k
Dé Máirt, 17 Nollaig 2019 - Strasbourg Eagrán deiridh
Comhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Nollaig 2019 maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Comhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 8 Samhain 2019 (13651/2019)(1),

–  ag féachaint d’Airteagal 283(2), an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0173/2019),

–  ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019 maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta AE(2),

–  ag féachaint do Riail 130 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0046/2019),

A.  de bhrí go ndeachaigh an Chomhairle Eorpach, i litir an 14 Samhain 2019, i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa maidir le Isabel Schnabel a cheapadh mar Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar feadh téarma oifige ocht mbliana, le héifeacht ón 1 Eanáir 2020;

B.  de bhrí go ndearna Coiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta meastóireacht ansin ar dhintiúir an iarrthóra, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i bhfianaise an ghá le haghaidh neamhspleáchas iomlán BCE de bhun Airteagal 130 den Chonradh sin; de bhrí go bhfuair an coiste, agus an mheastóireacht sin á déanamh aige, curriculum vitae ón iarrthóir chomh maith lena freagraí ar an gceistneoir i scríbhinn a bhí curtha chuici;

C.  de bhrí gur thionóil an coiste éisteacht leis an iarrthóir ina dhiaidh sin an 3 Nollaig 2019, éisteacht ina ndearna sí ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sí ceisteanna ó chomhaltaí an choiste ina dhiaidh sin;

D.  de bhrí go bhfuil Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh comhdhéanta de chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus de na naoi ngobharnóir déag de bhainc cheannais náisiúnta na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu; de bhrí, go dtí seo, gur fir ar fad iad na gobharnóirí sin;

E.  de bhrí go bhfuil a míshástacht curtha in iúl arís agus arís eile ag Parlaimint na hEorpa maidir leis an nós imeachta ceapacháin do chomhaltaí de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus gur iarr sí go gcuirfí feabhas ar nósanna imeachta ina leith sin; de bhrí gur iarr Parlaimint na hEorpa go bhfaigheadh sí, in am trátha, gearrliosta de dhá ainm ar a laghad atá cothrom ó thaobh inscne de;

F.  de bhrí gur thug Parlaimint na hEorpa tuairim fhabhrach uaithi, an 17 Meán Fómhair 2019, maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Christine Lagarde a cheapadh ina céad-Uachtarán mná ar an mBanc Ceannais Eorpach;

G.  de bhrí go bhfuil mná fós faoi ghannionadaíocht i gComhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh; de bhrí gur mór is saoth le Parlaimint na hEorpa nár thug na Ballstáit aird ar an iarraidh sin agus go n-iarrann sí ar na hinstitiúidí náisiúnta agus ar institiúidí AE obair ghníomhach a dhéanamh chun cothromaíocht inscne a bhaint amach sna chéad ainmniúcháin eile;

H.  de bhrí gur cheart d’institiúidí agus do chomhlachtaí uile AE agus náisiúnta bearta nithiúla a chur chun feidhme chun cothromaíocht inscne a áirithiú;

1.  ag tabhairt tuairim fhabhrach ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Isabel Schnabel a cheapadh mar Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig rialtais na mBallstát.

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
(2) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0211.

An nuashonrú is déanaí: 4 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais