Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2912(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0229/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0229/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0095

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 120kWORD 44k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9
P9_TA(2019)0095B9-0229/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9 (D064618/01 – 2019/2912(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D064618/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία ζητεί από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 - Χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν στην παροχή μιας γενικής διευκόλυνσης ενόψει της πρώτης φάσης σε σχέση με την αντικατάσταση διατραπεζικών επιτοκίων προσφοράς (IBOR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν τη διαβεβαίωση στις εταιρείες που υποβάλλουν εκθέσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και στους ελεγκτές τους, ότι η αντικατάσταση των επιτοκίων αναφοράς σε ολόκληρη την αγορά, για ρυθμιστικούς λόγους, από βελτιωμένα επιτόκια (σχεδόν) μηδενικού κινδύνου δεν θα οδηγήσει σε διαταραχή των σχέσεων αντιστάθμισης λόγω της αβεβαιότητας που θα επιφέρει η αντικατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς των ΔΠΧΑ και ΔΛΠ και προλαμβάνουν τη δημιουργία περιττών εντάσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κάλεσε το IASB να επιταχύνει την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, προκειμένου να τις εγκρίνει εγκαίρως η Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) υπέβαλε θετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και υποστηρίζει ότι οι εν λόγω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποτρέψουν τη διακοπή σχέσεων αντιστάθμισης λόγω αβεβαιότητας που συνδέεται με τη μετάβαση των IBOR, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να αποτυπώνουν σωστά τον αντίκτυπο της διαχείρισης κινδύνου και να προλαμβάνουν την αδικαιολόγητη μεταβλητότητα των κερδών ή των ζημιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Νοεμβρίου 2019, η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων εξέδωσε θετική γνώμη για τις εν λόγω τροποποιήσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB έχει θέσει την 1η Ιανουαρίου 2020 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39, ενώ επιτρέπεται να τεθούν σε εφαρμογή και νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο βάσει των ΔΠΧΑ και των ΔΛΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 τη μεταχείριση βάσει των εν λόγω προτεινόμενων τροποποιήσεων πριν αυτές εγκριθούν και δημοσιευτούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες της Ένωσης θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, εάν δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης που παρέχουν οι εν λόγω τροποποιήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει, επομένως, να εγκριθούν και να δημοσιευτούν πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου του 2019, προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν για τις οικονομικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μετά ή πριν από την ημερομηνία αυτή·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου