Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 126kWORD 44k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Εκλογή του Διαμεσολαβητή
P9_TA(2019)0096
Απόφαση
 Παράρτημα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2019/2042(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαίου διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 231 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2019,

1.  εκλέγει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  καλεί την Emily O'REILLY να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να δημοσιεύσει τη συνημμένη απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 293 της 30.8.2019, σ. 1.


ΠAΡAΡTHMA

AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2019

για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαίου διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

Έχοντας υπόψη το άρθρο 231 του Κανονισμού του,

Έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(2),

Έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

να εκλέξει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Στρασβούργο, 18 Δεκεμβρίου 2019

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 293 της 30.8.2019, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου