Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 119kWORD 43k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
Val av Europeiska ombudsmannen
P9_TA(2019)0096
Beslut
 Bilaga

Europaparlamentets beslut av den 18 december 2019 om val av Europeisk ombudsman (2019/2042(INS))

Europaparlamentet antar detta beslut

–  med beaktande av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 24, tredje stycket och 228,

–  med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av sitt beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(1),

–  med beaktande av artikel 231 i arbetsordningen,

–  med beaktande av ansökningsomgången avseende utnämningen(2),

–  med beaktande av omröstningen under sammanträdet den 18 december 2019,

1.  Europaparlamentet väljer Emily O’REILLY till Europeisk ombudsman för tiden till valperiodens slut.

2.  Europaparlamentet uppmanar Emily O’REILLY att avlägga ed inför domstolen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att offentliggöra det bifogade beslutet i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och domstolen.

(1) EUT L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 293, 30.8.2019, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 18 december 2019

om val av Europeisk ombudsman

EUROPAPARLAMENTET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av Fördraget om av Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 24 tredje stycket och 228,

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av sitt beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(1),

med beaktande av artikel 231 i arbetsordningen,

med beaktande av ansökningsomgången avseende utnämningen(2),

med beaktande av omröstningen under sammanträdet den 18 december 2019,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Europaparlamentet väljer Emily O’REILLY till Europeisk ombudsman för den resterande delen av valperioden.

Utfärdat i Strasbourg den 18 december 2019

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

(1) EUT L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 293, 30.8.2019, s. 1.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy