Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0253(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0042/2019

Indgivne tekster :

A9-0042/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/12/2019 - 13.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0097

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 43k
Onsdag den 18. december 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 ***I
P9_TA(2019)0097A9-0042/2019
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0580),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0163/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. november 2019 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9-0042/2019),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. december 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/… om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibilitet mellem søjlerne i kalenderåret 2020
P9_TC1-COD(2019)0253

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/127.)

Seneste opdatering: 4. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik