Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2925(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0230/2019

Předložené texty :

B9-0230/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2019 - 13.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0099

Přijaté texty
PDF 162kWORD 49k
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk
Účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (D064213/02 – 2019/2925(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (D064213/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 17 odst. 1 a na článek 21 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit(2),

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o provádění nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin(4),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že dimoxystrobin byl dne 1. října 2006 zařazen do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS(5) prostřednictvím směrnice Komise 2006/75/ES(6) a považuje se za schválený v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 2013 probíhá postup obnovení schválení účinné látky dimoxystrobin v rámci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012(7);

C.  vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin, která měla vypršet ke dni 30. září 2016, již byla prodloužena o 16 měsíců prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1136/2013(8), dále o jeden rok prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/84(9), poté opět o jeden rok prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1796(10), a vzhledem k tomu, že tato doba má být nyní opět prodloužena o jeden rok prostřednictvím tohoto návrhu prováděcího nařízení Komise, a to s platností do 31. ledna 2021;

D.  vzhledem k tomu, že mankozeb byl dne 1. července 2006 zařazen směrnicí Komise 2005/72/ES(11) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a považuje se podle nařízení (ES) č. 1107/2009 za schválený;

E.  vzhledem k tomu, že od roku 2013 probíhá postup obnovení schválení účinné látky mankozeb v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012;

F.  vzhledem k tomu, doba platnosti schválení účinné látky mankozeb, která měla vypršet ke dni 30. června 2016, již byla prodloužena o 19 měsíců prováděcím nařízením Komise (EU) č. 762/2013(12), dále o jeden rok prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/84, poté opět o jeden rok prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1796, a vzhledem k tomu, že tato doba má být nyní opět prodloužena o jeden rok prostřednictvím tohoto návrhu prováděcího nařízení Komise, a to s platností do 31. ledna 2021;

G.  vzhledem k tomu, že Komise důvody prodloužení neobjasnila a uvedla pouze, že: „Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení.“;

H.  vzhledem k tomu, že účelem nařízení (ES) č. 1107/2009 je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a současně konkurenceschopnost zemědělství Unie; vzhledem k tomu, že by měl být kladen zvláštní důraz na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, kojenců a dětí;

I.  vzhledem k tomu, že by se měla uplatnit zásada předběžné opatrnosti a že nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že v přípravcích na ochranu rostlin by měly být obsaženy pouze látky, u nichž bylo prokázáno, že mají jednoznačně příznivé účinky na rostlinnou výrobu a že se u nich neočekává, že budou mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelné účinky na životní prostředí;

J.  vzhledem k tomu, že se v nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že v zájmu bezpečnosti by měla být doba platnosti schválení účinné látky časově omezena; vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení by měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním dotyčných látek, že však v uvedených případech tato úměrnost zjevně chybí;

K.  vzhledem k tomu, že v případech, kdy byla zjištěna možnost výskytu škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, mají Komise a členské státy možnost a povinnost jednat v souladu se zásadou předběžné opatrnosti tím, že přijmou předběžná opatření k omezení rizik, která jsou nezbytná k zajištění vysoké míry ochrany lidského zdraví;

L.  vzhledem k tomu, že konkrétněji článek 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že Komise může kdykoli přezkoumat schválení účinné látky, zejména pokud se s ohledem na nové vědeckotechnické poznatky domnívá, že existují známky toho, že daná látka již nesplňuje kritéria pro schválení uvedená v článku 4, a že tento přezkum může vést ke zrušení nebo změně schválení dané látky;

Vlastnosti narušující činnost endokrinního systému a látky toxické pro reprodukci kategorie 1B

M.  vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení (EU) 2015/408 v roce 2015 zařadilo dimoxystrobin na seznam „látek, které se mají nahradit“, jelikož akutní referenční dávka (ARfD) pro tuto látku je výrazně nižší než u většiny schválených účinných látek v rámci jejich skupin a má se za to, že má vlastnosti narušující činnost endokrinního systému, které mohou mít u lidí nežádoucí účinky;

N.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nelze účinné látky schvalovat, pokud se má za to, že mají vlastnosti narušující činnost endokrinního systému, které mohou mít na člověka nežádoucí účinky, s výjimkou případů, kdy je vystavení lidí této účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu rostlin v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné, tj. kdy je produkt používán v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které vylučují kontakt s člověkem, a kdy rezidua příslušné účinné látky, safeneru či synergentu v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu stanovenou podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(13);

O.  vzhledem k tomu, že na 47. schůzi Výboru pro posuzování rizik, která se konala dne 27. února 2019, bylo rozhodnuto, že mankozeb bude klasifikován jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1B;

P.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.6.4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nemohou být účinné látky povoleny, jsou-li toxické pro reprodukci kategorie 1B, kromě případů, kdy je účinná látka na základě doložených důkazů uvedených v žádosti nezbytná za účelem kontroly vážného ohrožení zdraví rostlin, jíž nelze dosáhnout jinými dostupnými prostředky včetně nechemických metod, přičemž je třeba přijmout opatření pro zmírňování rizik k zajištění toho, aby expozice osob a životního prostředí této účinné látce byla minimalizována;

Q.  vzhledem k tomu, že expozice mankozebu je spojena se zvýšeným rizikem onemocnění Parkinsonovou chorobou u zemědělců a dalších osob ve venkovských oblastech v Nizozemí a ve Francii(14);

R.  vzhledem k tomu, že mankozeb je kombinací dvou dalších dithiokarbamátů, tj. manebu a zinebu, jejichž použití již není v Unii povoleno kvůli rizikům, které představují pro lidské zdraví a životní prostředí;

S.  vzhledem k tomu, že mankozeb je velmi toxický pro vodní organismy a může poškozovat lidský plod a způsobovat alergické kožní reakce;

T.  vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby bylo v Unii nadále povoleno používání látek, o nichž je známo, že splňují kritéria pro vyloučení stanovená pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež platí pro účinné látky, které jsou mutagenní, karcinogenní a/nebo toxické pro reprodukci nebo mají vlastnosti narušující činnost endokrinního systému, a bylo tak ohrožováno veřejné zdraví a životní prostředí;

U.  vzhledem k tomu, že žadatelé mohou zneužít automatický systém začleněný do pracovních metod Komise, který v případě, že opětovné posouzení rizik ještě nebylo ukončeno, okamžitě prodlužuje dobu platnosti schválení účinných látek, a to tím, že budou období pro posouzení rizik úmyslně prodlužovat poskytováním neúplných údajů a požadováním dalších výjimek a zvláštních podmínek, což bude mít za následek nepřijatelné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví, jelikož expozice nebezpečné látce v tomto období bude nadále pokračovat;

V.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2018 o uplatňování nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin vyzval Komisi a členské státy, aby „zajistily, že procesní prodloužení doby schvalování na dobu trvání daného postupu podle článku 17 nařízení se nebude používat v případě účinných látek, které jsou mutagenní, karcinogenní a toxické z hlediska reprodukce, a které proto spadají do kategorie 1A nebo 1B, ani v případě účinných látek, které mají vlastnosti endokrinních disruptorů a jsou škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat, což se v současné době týká látek, jako je např. flumioxazin, thiakloprid, chlorotoluron a dimoxystrobin“;

W.  vzhledem k tomu, že nizozemský parlament vyjádřil obavy ohledně prodlužování doby platnosti schválení účinných látek a vyzval k tomu, aby nedocházelo k prodlužování této doby u látek, které představují významnou hrozbu pro biologickou rozmanitost, zejména pro včely a čmeláky, nebo které jsou karcinogenní, mutagenní, mají vlastnosti narušující činnost endokrinního systému nebo jsou toxické z hlediska reprodukce(15);

X.  vzhledem k tomu, že termín veřejné konzultace Evropského úřadu pro bezpečnost potravin týkající se mankozebu vypršel dne 28. dubna 2018; vzhledem k tomu, že na základě informací z hodnocení rizika na úrovni Unie, které jsou v současnosti k dispozici, se nizozemská Rada pro povolování přípravků na ochranu rostlin a biocidů domnívá, že stávající údaje jsou dostatečné, aby bylo možné přijmout rychlé rozhodnutí o tom, zda povolení mankozebu obnovit, či nikoli(16);

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise není v souladu se zásadou předběžné opatrnosti;

3.  domnívá se, že rozhodnutí prodloužit dobu platnosti schválení dimoxystrobinu a mankozebu není v souladu s bezpečnostními kritérii stanovenými v nařízení (ES) č. 1107/2009 a není založeno ani na důkazu, že tyto látky mohou být bezpečně používány, ani na tom, že by byly prokazatelně nezbytné pro produkci potravin v Unii;

4.  vyzývá Komisi, aby stáhla návrh prováděcího nařízení a aby předložila výboru nový návrh, který by zohledňoval vědecké důkazy o škodlivých vlastnostech všech dotčených látek, a zejména dimoxystrobinu a mankozebu;

5.  vyzývá Komisi, aby na příští schůzi Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva předložila návrhy na neobnovení platnosti schválení dimoxystrobinu a mankozebu;

6.  vyzývá Komisi, aby návrhy prováděcích nařízení o prodloužení doby platnosti schválení předkládala pouze v případě látek, u nichž se za současného stavu vědeckých poznatků neočekává, že by vedly k nutnosti předložit návrh Komise na neobnovení platnosti schválení dotyčné účinné látky;

7.  vyzývá Komisi, aby odňala schválení v případě látek, u nichž existují důkazy nebo oprávněné pochybnosti, že nesplní bezpečnostní kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 1107/2009;

8.  vyzývá členské státy, aby řádně a včas zajistily opětovné posouzení schválení účinných látek, o nichž jsou povinny podávat zprávy, a aby zajistily, že stávající zpoždění budou co nejdříve účinně vyřešena;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0356.
(5) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
(6) Směrnice Komise 2006/75/ES ze dne 11. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dimoxystrobin (Úř. věst. L 248, 12.9.2006, s. 3).
(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1136/2013 ze dne 12. listopadu 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klothianidin, dimoxystrobin, oxamyl a pethoxamid (Úř. věst. L 302, 13.11.2013, s. 34).
(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/84 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, klothianidin, sloučeniny mědi, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin a zoxamid (Úř. věst. L 16, 20.1.2018, s. 8).
(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1796 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron (Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 15).
(11) Směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 63).
(12) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 14).
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336.
(15) TK 21501-32, č. 1176.
(16) TK 27858, č. 485.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí