Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2925(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0230/2019

Indgivne tekster :

B9-0230/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/12/2019 - 13.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0099

Vedtagne tekster
PDF 152kWORD 50k
Onsdag den 18. december 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (D064213/02 - 2019/2925(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (D064213/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikel 17, stk. 1, og artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 af 11. marts 2015 om gennemførelse af artikel 80, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om oprettelse af en liste over stoffer, der er kandidater til substitution(2),

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at dimoxystrobin blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF(5) den 1. oktober 2006 ved Kommissionens direktiv 2006/75/EF(6) og anses for at være godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009;

B.  der henviser til, at der siden 2013 har været en procedure for fornyelse af godkendelsen af dimoxystrobin i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012(7)

C.  der henviser til, at godkendelsesperioden for aktivstoffet dimoxystrobin, der oprindelig ville være udløbet den 30. september 2016, allerede er blevet forlænget med seksten måneder ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013(8), derefter med et år ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84(9), igen med et år i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796(10), og nu igen med et år med dette udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning, som forlænger godkendelsesperioden indtil den 31. januar 2021;

D.  der henviser til, at mancozeb blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF den 1. juli 2006 ved Kommissionens direktiv 2005/72/EF(11) og anses for at være godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009;

E.  der henviser til, at der siden 2013 har været en procedure for fornyelse af godkendelsen af mancozeb i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012;

F.  der henviser til, at godkendelsesperioden for aktivstoffet mancozeb, der oprindelig ville være udløbet den 30. juni 2016, allerede er blevet forlænget med nitten måneder ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013(12), derefter med et år ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/84, igen med et år i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796, og nu igen med et år med dette udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning, som forlænger godkendelsesperioden indtil den 31. januar 2021;

G.  der henviser til, at Kommissionen ikke begrunder forlængelserne med andet end følgende: "Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem";

H.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1107/2009 har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet og samtidig at sikre, at Unionens landbrug er konkurrencedygtigt; der henviser til, at der især bør sættes fokus på beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper, herunder gravide kvinder, spædbørn og børn;

I.  der henviser til, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse, og at forordning (EF) nr. 1107/2009 fastsætter, at stoffer kun bør bruges i plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt indebærer klare fordele for planteproduktionen og ikke kan formodes at ville have skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet;

J.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1107/2009 angiver, at godkendelsesperioden for aktivstoffer af hensyn til sikkerheden bør gøres tidsbegrænset; der henviser til, at godkendelsesperioden bør stå i et rimeligt forhold til de potentielle risici, der er forbundet med anvendelsen af de pågældende stoffer, men at det i de foreliggende tilfælde er klart, at et sådant rimeligt forhold er fraværende;

K.  der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne har mulighed for og ansvar for at handle i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, når der er konstateret risiko for skadelige virkninger for sundheden, men der fortsat hersker videnskabelig usikkerhed, ved at vedtage midlertidige risikostyringsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

L.  der nærmere henviser til, at artikel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 fastsætter, at Kommissionen til enhver tid kan tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering, navnlig hvis den i lyset af ny videnskabelig og teknisk viden finder indikationer for, at stoffet ikke længere opfylder godkendelseskriterierne i artikel 4, og til, at denne fornyede vurdering kan føre til, at godkendelsen af stoffet tilbagekaldes eller ændres;

Hormonforstyrrende egenskaber og reproduktionstoksisk i kategori 1B

M.  der henviser til, at dimoxystrobin i 2015 blev optaget på listen over stoffer, der er kandidater til substitution, ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/408, fordi den akutte referencedosis (ARfD) for det pågældende aktivstof er betydeligt lavere end for størstedelen af de godkendte aktivstoffer inden for deres respektive grupper, og fordi den anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker;

N.  der henviser til, at aktivstoffer i henhold til punkt 3.6.5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke kan godkendes, når de anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser er ubetydelig, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten i fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(13);

O.  der henviser til, at der på det 47. møde i Udvalget for Risikovurdering (RAC) den 27. februar 2019 var enighed om at klassificere mancozeb som reproduktionstoksisk i kategori 1B;

P.  der henviser til, at aktivstoffer i henhold til punkt 3.6.4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke kan godkendes, når de er reproduktionstoksiske i kategori 1B, undtagen i de tilfælde, hvor ansøgningen indeholder dokumentation for, at det er nødvendigt for at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden, som ikke kan bekæmpes med andre disponible midler, herunder ikke-kemiske metoder, og i givet fald skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre, at mennesker og miljø eksponeres mindst muligt;

Q.  der henviser til, at eksponering for mancozeb er forbundet med en stigning i risikoen for Parkinsons sygdom blandt landbrugere og andre personer i landdistrikterne i Nederlandene og Frankrig(14);

R.  der henviser til, at mancozeb er en kombination af to andre dithiocarbamater, nemlig maneb og zineb, som ikke længere er godkendt til brug i Unionen på grund af de risici, de udgør for menneskers sundhed og miljøet;

S.  der henviser til, at mancozeb er meget giftig for vandlevende organismer, mistænkes for at skade det menneskelige foster og kan forårsage allergiske hudreaktioner;

T.  der henviser til, at det er uacceptabelt, at stoffer, der vides at opfylde afskæringskriterierne for aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende og/eller reproduktionstoksiske, eller som har hormonforstyrrende egenskaber, altså kriterier, der er fastsat for at beskytte menneskers sundhed og miljøet, fortsat er tilladt i Unionen, hvilket truer folkesundheden og miljøet;

U.  der henviser til, at ansøgere kan udnytte det automatiske system, der er indbygget i Kommissionens arbejdsmetoder, og som indebærer, at godkendelsesperioderne for aktivstofferne straks forlænges, når den fornyede vurdering af risikoen ikke er afsluttet, ved med vilje at forlænge processen for fornyet vurdering ved at tilvejebringe ufuldstændige data og anmode om flere undtagelser og særlige betingelser, hvilket medfører uacceptable risici for miljøet og menneskers sundhed, da eksponeringen for det farlige stof fortsætter i denne periode;

V.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at "sikre, at den proceduremæssige forlængelse af godkendelsesperioden indtil procedurens afslutning, jf. artikel 17 i forordningen, ikke bliver anvendt på aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske og derfor hører til i kategori 1A eller 1B, og heller ikke på aktivstoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber og er skadelige for mennesker eller dyr, således som det i øjeblikket er tilfældet med stoffer såsom flumioxazin, thiacloprid, chlorotoluron og dimoxystrobin";

W.  der henviser til, at det nederlandske parlament har udtrykt sin bekymring over forlængelsen af godkendelsesperioderne og har krævet et stop for forlængelser for stoffer, der vides at udgøre en betydelig trussel mod biodiversiteten, navnlig bier og humlebier, eller som er kræftfremkaldende, mutagene, hormonforstyrrende eller reproduktionstoksiske(15);

X.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har afholdt en offentlig høring om mancozeb, og at tidsfristen udløb den 28. april 2018; der henviser til, at det nederlandske råd for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter (Ctgb) ud fra de foreliggende oplysninger fra Unionens risikovurdering mener at kunne fastslå, at der er tilstrækkelige data til rådighed til hurtigt at kunne tage stilling til, om godkendelsen af mancozeb skal fornys(16);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1107/2009;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning ikke overholder forsigtighedsprincippet;

3.  er af den opfattelse, at beslutningen om at forlænge godkendelsesperioderne for dimoxystrobin og mancozeb ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009 og heller ikke er baseret på dokumentation for, at disse stoffer kan anvendes sikkert, eller at der er et påvist akut behov for dem til fødevareproduktion i Unionen;

4.  opfordrer Kommissionen til at trække sit udkast til gennemførelsesforordning tilbage og til at forelægge udvalget et nyt udkast, der tager hensyn til de videnskabelige beviser for de skadelige egenskaber ved alle de pågældende stoffer og navnlig ved dimoxystrobin og mancozeb;

5.  opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om ikke-fornyelse for dimoxystrobin og mancozeb på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder;

6.  opfordrer Kommissionen til kun at forelægge udkast til gennemførelsesforordninger om forlængelse af godkendelsesperioder for de stoffer, hvor den nyeste videnskabelige viden ikke forventes at give anledning til et forslag fra Kommissionen om ikke at forlænge godkendelsen af det pågældende aktivstof;

7.  opfordrer Kommissionen til at trække godkendelserne af stoffer tilbage, når der foreligger dokumentation for, at de ikke opfylder sikkerhedskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009, eller der er begrundet tvivl om, hvorvidt de opfylder disse kriterier;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en korrekt og rettidig fornyet vurdering af godkendelserne af de aktivstoffer, for hvilke de er rapporterende medlemsstater, og til at sikre, at de nuværende forsinkelser afhjælpes effektivt så hurtigt som muligt;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 67 af 12.3.2015, s. 18.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0356.
(5) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).
(6) Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivstof (EUT L 248 af 12.9.2006, s. 3).
(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).
(8) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013 af 12. november 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid (EUT L 302 af 13.11.2013, s. 34).
(9) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 af 19. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid (EUT L 16 af 20.1.2018, s. 8).
(10) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796 af 20. november 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron (EUT L 294 af 21.11.2018, s. 15).
(11) Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63).
(12) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 af 8.8.2013, s. 14).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336.
(15) TK 21501-32, nr. 1176.
(16) TK 27858, nr. 485.

Seneste opdatering: 4. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik