Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2925(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0230/2019

Predkladané texty :

B9-0230/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2019 - 13.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0099

Prijaté texty
PDF 160kWORD 50k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg
Účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2019 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (D064213/02 – 2019/2925(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (D064213/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na prvý odsek jeho článku 17 a jeho článok 21,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/408 z 11. marca 2015 o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť(2),

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín(4),

–  so zreteľom na článok 112 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A.  keďže dimoxystrobín bol 1. októbra 2006 zaradený do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS(5) smernicou Komisie 2006/75/ES(6) a považuje sa za schválený podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009;

B.  keďže od roku 2013 prebieha postup na obnovenie schválenia dimoxystrobínu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012(7);

C.  keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky dimoxystrobín, ktoré sa malo pôvodne skončiť 30. septembra 2016, už bolo predĺžené o 16 mesiacov vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1136/2013(8), po ktorom nasledovalo predĺženie o jeden rok vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/84(9), potom o ďalší rok vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1796(10) a teraz by sa týmto návrhom vykonávacieho nariadenia Komisie predĺžilo opäť o jeden rok, a to do 31. januára 2021;

D.  keďže mankozeb bol 1. júla 2006 zaradený do prílohy I k smernici 91/414/EHS smernicou Komisie 2005/72/ES(11) a považuje sa za schválený podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009;

E.  keďže od roku 2013 prebieha postup na obnovenie schválenia mankozebu podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012;

F.  keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky mankozeb, ktoré sa malo pôvodne skončiť 30. júna 2016, už bolo predĺžené o 19 mesiacov vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 762/2013(12), po ktorom nasledovalo predĺženie o jeden rok vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/84, znova o jeden rok vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1796 a teraz by sa týmto návrhom vykonávacieho nariadenia Komisie predĺžilo opäť o jeden rok, a to do 31. januára 2021;

G.  keďže Komisia neobjasnila dôvody na predĺženia, pričom len uviedla, že: „Keďže hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení.“;

H.  keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, a súčasne zaistiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva Únie; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a detí;

I.  keďže by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti a v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že látky by sa mali do prípravkov na ochranu rastlín pridávať iba vtedy, ak sa preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a že sa pri nich neočakávajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie;

J.  keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že v záujme bezpečnosti by sa obdobie platnosti schválenia účinných látok malo časovo obmedziť; keďže obdobie platnosti schválenia by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, ale v týchto prípadoch je zrejmé, že táto úmernosť chýba;

K.  keďže Komisia a členské štáty majú možnosť a povinnosť konať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, keď sa zistí, že by mohlo byť poškodené zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, a to prijatím dočasných opatrení na riadenie rizík, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia;

L.  keďže konkrétne v článku 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že Komisia môže kedykoľvek preskúmať schválenie účinnej látky, najmä ak sa na základe nových vedeckých a technických poznatkov domnieva, že existujú náznaky, že látka už nespĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4, a keďže toto preskúmanie môže viesť k zrušeniu alebo zmene schválenia látky;

Vlastnosti endokrinného disruptora a reprodukčne toxické látky kategórie 1B

M.  keďže v roku 2015 bol dimoxystrobín zaradený vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/408 do zoznamu „látok, ktoré sa majú nahradiť“, pretože akútna referenčná dávka ARfD pre danú účinnú látku je výrazne nižšia ako v prípade väčšiny schválených účinných látok v rámci ich skupín a pretože sa má považovať za látku s vlastnosťami endokrinného disruptora, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudí;

N.  keďže podľa bodu 3.6.5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 účinné látky nemožno povoliť, ak sa považujú za látky s vlastnosťami endokrinného disruptora, ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(13);

O.  keďže 47. schôdza výboru pre hodnotenie rizík RAC z 27. februára 2019 súhlasila so zaradením mankozebu ako reprodukčne toxickej látky do kategórie 1B;

P.  keďže podľa bodu 3.6.4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 účinné látky nemožno schváliť, ak sú zaradené do kategórie 1B ako reprodukčne toxické, s výnimkou prípadov, keď na základe podložených dôkazov uvedených v žiadosti je účinná látka potrebná na kontrolu vážneho ohrozenia zdravia rastlín, ktorú nemožno dosiahnuť inými dostupnými prostriedkami vrátane nechemických metód, pričom treba prijať opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré zabezpečia minimalizáciu expozície ľudí a životného prostredia voči tejto účinnej látke;

Q.  keďže expozícia účinkom mankozebu je spojená so zvýšeným rizikom Parkinsonovej choroby u poľnohospodárov a iných osôb vo vidieckych oblastiach v Holandsku a vo Francúzsku(14);

R.  keďže mankozeb je kombináciou dvoch iných ditiokarbamátov, a to manebu a zinebu, ktoré na používanie v Únii už nie sú povolené z dôvodu rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie;

S.  keďže mankozeb je veľmi škodlivý pre vodné organizmy, je podozrenie, že poškodzuje ľudský plod, a môže vyvolávať alergické kožné reakcie;

T.  keďže je neprijateľné, aby bolo v Únii naďalej povolené používanie látok, o ktorých je známe, že vyhovujú hraničným kritériám pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne, a/alebo reprodukčne toxické alebo majú vlastnosti endokrinných disruptorov, ktoré sú stanovené na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, čím sa ohrozuje verejné zdravie a životné prostredie;

U.  keďže žiadatelia môžu ťažiť z toho, že Komisia medzi svoje pracovné metódy zaradila okamžité automatické predlžovanie obdobia platnosti schválenia účinných látok, ak ešte nebolo dokončené opätovné posúdenie rizík, a postup opätovného posudzovania predlžovať poskytovaním neúplných údajov a požadovaním ďalších výnimiek a osobitných podmienok, čo vedie k neprijateľným rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože počas tohto obdobia bude expozícia nebezpečnej látke pokračovať;

V.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín vyzval Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že procesné predĺženie obdobia platnosti schválenia o dĺžku trvania daného postupu v súlade s článkom 17 nariadenia sa nebude používať v prípade aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka látok, ako je flumioxazín, tiakloprid, chlorotolurón a dimoxystrobín;

W.  keďže holandský parlament vyjadril znepokojenie nad predlžovaním platnosti schválení a vyzval na ich ukončenie v prípade látok, o ktorých je známe, že vážne ohrozujú biodiverzitu, najmä včely a čmeliaky, alebo ktoré sú karcinogénne, mutagénne, majú vlastnosti endokrinných disruptorov alebo sú reprodukčne toxické(15);

X.  keďže termín verejnej konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín o mankozebe bol do 28. apríla 2018; keďže na základe informácií, ktoré sú na základe posúdenia rizík v Únii v súčasnosti dostupné, holandská rada pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov Ctgb predpokladá, že sú k dispozícii dostatočné údaje na rýchle rozhodnutie o obnovení schválenia mankozebu alebo jeho zamietnutí(16);

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie nedodržiava zásadu predbežnej opatrnosti;

3.  domnieva sa, že rozhodnutie predĺžiť obdobie platnosti schválenia dimoxystrobínu a mankozebu je v súlade s kritériami bezpečnosti stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009 a nezakladá sa ani na dôkazoch, že uvedené látky možno bezpečne používať, ani na ich preukázanej naliehavej potrebe vo výrobe potravín v Únii;

4.  vyzýva Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a predložila výboru nový návrh, ktorý bude prihliadať na vedecké dôkazy o škodlivých vlastnostiach všetkých príslušných látok, najmä imoxystrobínu a mankozebu;

5.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na neobnovenie schválenia dimoxystrobínu a mankozebu na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá;

6.  vyzýva Komisiu, aby predložila len návrhy vykonávacích nariadení o predĺžení obdobia platnosti schválenia látok, u ktorých sa nepredpokladá, že súčasný stav vedy povedie k návrhu Komisie na neobnovenie schválenia príslušnej účinnej látky;

7.  vyzýva Komisiu, aby stiahla schválenia látok, u ktorých je dôkaz alebo dôvodná pochybnosť, že nesplnia kritériá bezpečnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne a včasné opätovné posúdenie schválení účinných látok, za ktoré podávajú správy, a aby zabezpečili, že aktuálne omeškania budú čo najskôr účinne riešiť;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.
(5) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).
(6) Smernica Komisie 2006/75/ES z 11. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dimoxystrobín medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 248, 12.9.2006, s. 3).
(7) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).
(8) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1136/2013 z 12. novembra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok klotianidín, dimoxystrobín, oxamyl a petoxamid (Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2013, s. 34).
(9) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/84 z 19. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, klotianidín, zlúčeniny medi, dimoxystrobín, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, petoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobín a zoxamid (Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2018, s. 8).
(10) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1796 z 20. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, klofentezín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, dimoxystrobín, fenoxaprop-P, fénpropidín, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfurón, oxamyl, pikloram, pyraklostrobín, pyriproxyfén a tritosulfurón (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 15).
(11) Smernica Komisie 2005/72/ES z 21. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlorpyrifos, chlorpyrifos-metyl, mankozeb, maneb a metiram medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 63).
(12) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 762/2013 zo 7. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2013, s. 14).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336
(15) TK 21501 – 32 č. 1176.
(16) TK 27858 č. 485.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia