Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2925(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0230/2019

Predložena besedila :

B9-0230/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0099

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 48k
Sreda, 18. december 2019 - Strasbourg
Aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in mankozebom
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2019 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil in piraklostrobin (D064213/02 – 2019/2925(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil in piraklostrobin (D064213/02),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(1) ter zlasti člena 17 Uredbe,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/408 z dne 11. marca 2015 o izvajanju člena 80(7) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in pripravi seznama kandidatk za zamenjavo(2),

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih(4),

–  ob upoštevanju člena 112(2) in (3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A.  ker je bil dimoksistrobin 1. oktobra 2006 z Direktivo Komisije 2006/75/ES(5) vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS(6) in se šteje, da je odobren v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009;

B.  ker postopek za obnovitev odobritve dimoksistrobina v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012(7) teče že od leta 2013;

C.  ker je bilo obdobje odobritve aktivne snovi dimoksistrobin, ki naj bi se prvotno izteklo 30. septembra 2016, z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1136/2013(8) že podaljšano za 16 mesecev, nato je bilo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/84(9) podaljšano še za eno leto in nato z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1796(10) še za eno leto, zdaj pa naj bi se s tem osnutkom izvedbene uredbe Komisije to obdobje spet podaljšalo še za eno leto, kar pomeni do 31. januarja 2021;

D.  ker je bil mankozeb 1. julija 2006 z Direktivo Komisije 2005/72/ES(11)vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in se šteje, da je odobren v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009;

E.  ker postopek za obnovitev odobritve mankozeba v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 teče že od leta 2013;

F.  ker je bilo obdobje odobritve aktivne snovi mankozeb, ki naj bi se prvotno izteklo 30. junija 2016, z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 762/2013(12) že podaljšano za 19 mesecev, nato je bilo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/84 podaljšano še za eno leto in nato z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1796 še za eno leto, zdaj pa naj bi se s tem osnutkom izvedbene uredbe Komisije to obdobje podaljšalo še za eno leto, kar pomeni do 31. januarja 2021;

G.  ker Komisija ni pojasnila razlogov za podaljšanje, navedla je le, da bo odobritev navedenih snovi verjetno potekla pred sprejetjem sklepa o njeni obnovitvi, saj se je ocenjevanje navedenih snovi zavleklo zaradi razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati;

H.  ker je cilj Uredbe (ES) št. 1107/2009 zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja ter hkrati ohraniti konkurenčnost kmetijstva Unije; ker bi bilo treba posebno pozornost nameniti zaščiti ranljivih skupin prebivalstva, vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki;

I.  ker bi bilo treba uporabljati previdnostno načelo in ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2009 navedeno, da bi se smele snovi vključiti v fitofarmacevtska sredstva le takrat, kadar se dokaže, da nedvoumno koristijo rastlinski pridelavi, in se ne pričakuje, da bi imele kakršen koli nesprejemljiv vpliv na okolje;

J.  ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2009 tudi navedeno, da bi moralo biti obdobje odobritve aktivnih snovi zaradi varnosti časovno omejeno; ker bi moralo biti to obdobje sorazmerno z možnimi tveganji, ki nastanejo z uporabo teh snovi, kar pa v tem primeru očitno ni bilo upoštevano;

K.  ker imajo Komisija in države članice možnost in odgovornost, da v primeru ugotovljenih možnih škodljivih učinkov na zdravje, pri katerih pa je še vedno prisotna znanstvena negotovost, ukrepajo v skladu s previdnostnim načelom, in sicer tako, da sprejmejo začasne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki so potrebni za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi;

L.  ker je v členu 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določeno, da lahko Komisija kadar koli pregleda odobritev aktivne snovi, zlasti če glede na nova znanstvena in tehnična spoznanja meni, da snov ne izpolnjuje več meril za odobritev iz člena 4, in ker lahko ta pregled privede do prenehanja ali spremembe odobritve snovi;

Lastnosti endokrinih motilcev in strupene snovi za razmnoževanje iz skupine 1B

M.  ker je bila aktivna snov dimoksistrobin z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/408 uvrščena na seznam kandidatk za zamenjavo, saj je vrednost akutnega referenčnega odmerka (ARfD) te aktivne snovi bistveno nižja od vrednosti večine odobrenih aktivnih snovi znotraj njene skupine snovi, poleg tega se šteje, da ima lastnosti motilcev hormonskega ravnovesja, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi;

N.  ker se v skladu s točko 3.6.5 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 aktivne snovi ne morejo odobriti, če se šteje, da imajo lastnosti motilcev hormonskega ravnovesja, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v realnih predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva, tj. če se sredstvo uporablja v zaprtih sistemih ali v drugih pogojih, pri čemer ne pride do stika z ljudmi, in če ostanki zadevne aktivne snovi, varovala ali sinergista na živilih in krmi ne presegajo privzete vrednosti, določene v skladu s točko (b) člena 18(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta(13);

O.  ker so se 27. februarja 2019 na 47. seji Odbora za oceno tveganja dogovorili, da se mankozeb razvrsti kot strupena snov za razmnoževanje iz skupine 1B;

P.  ker se v skladu s točko 3.6.4 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 aktivne snovi ne morejo odobriti, če so strupene za razmnoževanje skupine 1B, razen v primerih, ko je iz dokumentiranih dokazov, priloženih vlogi, jasno razvidno, da je aktivna snov potrebna za nadzor resne nevarnosti za zdravje rastlin, ki je ni mogoče obvladati na drugačen način, niti z nekemičnimi metodami, pri čemer je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja, da se zagotovi čim manjša izpostavljenost ljudi in okolja tej snovi;

Q.  ker se izpostavljenost mankozebu povezuje z večjim tveganjem za Parkinsonovo bolezen pri kmetih in drugih prebivalcev na podeželju na Nizozemskem in v Franciji(14);

R.  ker je mankozeb kombinacija dveh drugih ditiokarbamatov (maneb in zineb), ki se v Uniji ne smeta več uporabljati, saj ogrožata zdravje ljudi in okolje;

S.  ker je mankozeb zelo strupen za vodne organizme, domnevno škoduje človeškim zarodkom in lahko izzove alergijske reakcije na koži;

T.  ker je nesprejemljivo, da je v Uniji še naprej dovoljeno uporabljati snovi, za katere je znano, da izpolnjuje merila, ki so namenjena varovanju zdravja ljudi in okolja ter določajo izključitev aktivnih snovi, ki so mutagene, rakotvorne in/ali strupene za razmnoževanje ali imajo lastnosti endokrinih motilcev, saj to ogroža javno zdravje in zdravje okolja;

U.  ker utegnejo prosilci samodejni sistem, ki je del delovnih metod Komisije, ki takoj podaljša obdobje odobritve aktivnih snovi, če ponovna ocena tveganja še ni zaključena, izkoristiti in namerno zavlačevati postopek ponovne ocene, tako da predložijo nepopolne podatke ter zaprosijo za več odstopanj in posebnih pogojev, kar lahko povzroči nesprejemljiva tveganja za okolje in zdravje ljudi, saj se izpostavljenost nevarni snovi medtem nadaljuje;

V.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih Komisijo in države članice pozval, naj zagotovijo, da se postopkovno podaljšanje obdobja odobritve za čas trajanja postopka v skladu s členom 17 uredbe ne bo uporabljalo za aktivne snovi, ki so mutagene, rakotvorne, strupene za razmnoževanje in zato spadajo v skupino 1A ali 1B, ali aktivne snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, ki so škodljive za ljudi ali živali, kot to velja za snovi, kot so flumioksazin, tiakloprid, klorotoluron in dimoksistrobin;

W.  ker je nizozemski parlament izrazil zaskrbljenost zaradi podaljšanja obdobij odobritve in pozval k njegovi odpravi v primeru snovi, za katere je znano, da resno ogrožajo biotsko raznovrstnost, zlasti čebele in čmrlje, ali so rakotvorne, mutagene, povzročajo endokrine motnje ali so strupene za razmnoževanje(15);

X.  ker je bil rok za javno posvetovanje Evropske agencije za varnost hrane o mankozebu 28. april 2018; ker nizozemski odbor za registracijo fitofarmacevtskih sredstev in biocidov na podlagi razpoložljivih podatkov v okviru ocene tveganja Unije ocenjuje, da je na voljo dovolj podatkov za hitro sprejetje sklepa o tem, ali se odobritev mankozeba obnovi ali ne(16);

1.  meni da osnutek izvedbene uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1107/2009;

2.  meni, da osnutek izvedbene uredbe Komisije ne upošteva previdnostnega načela;

3.  meni, da odločitev o podaljšanju odobritve dimoksistrobina ni v skladu z varnostnimi merili iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ne temelji na dokazih, da je njegova uporaba varna, ne na dokazani nujni potrebi po tej aktivni snovi pri pridelavi hrane v Uniji;

4.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbene uredbe in odboru predloži nov osnutek, v katerem bo upoštevala znanstvene dokaze o škodljivih učinkih vseh zadevnih snovi, zlasti dimoksistrobina in mankozeba;

5.  poziva Komisijo, naj na naslednji seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo predloži predloga za neobnovitev odobritve dimoksistrobina in mankozeba;

6.  poziva Komisijo, naj osnutke izvedbenih uredb o podaljšanju obdobja odobritve predloži le za aktivne snovi, pri katerih se glede na trenutna znanstvena dognanja ne pričakuje, da bi utegnila predlagati neobnovitev njihove odobritve;

7.  poziva Komisijo, naj prekliče odobritev snovi, če obstajajo utemeljeni dvomi, da ne bodo izpolnjevale varnostnih meril iz Uredbe (ES) št. 1107/2009;

8.  poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno in pravočasno ponovno oceno odobritve aktivnih snovi, za katere so poročevalke, in zagotovijo, da se sedanje zamude čim prej odpravijo;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) UL L 67, 12.3.2015, str. 18.
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0356.
(5) Direktiva Komisije 2006/75/ES z dne 11. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve dimoksistrobina kot aktivne snovi (UL L 248, 12.9.2006, str. 3).
(6) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).
(7) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).
(8) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1136/2013 z dne 12. novembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti registracije za aktivne snovi klotianidin, dimoksistrobin, oksamil in petoksamid (UL L 302, 13.11.2013, str. 34).
(9) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/84 z dne 19. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 v zvezi s podaljšanjem obdobij odobritve za aktivne snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, klotianidin, bakrove spojine, dimoksistrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oksamil, petoksamid, propikonazol, propineb, propizamid, piraklostrobin in zoksamid (UL L 16, 20.1.2018, str. 8).
(10) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1796 z dne 20. novembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klorpirifos, klorpirifos-metil, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksistrobin, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oksamil, pikloram, piraklostrobin, piriproksifen in tritosulfuron (UL L 294, 21.11.2018, str. 15).
(11) Direktiva Komisije 2005/72/ES z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve klorpirifosa, klorpirifos-metila, mankozeba, maneba in metirama kot aktivnih snovi (UL L 279, 22.10.2005, str. 63).
(12) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 762/2013 z dne 7. avgusta 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB in metiram (UL L 213, 8.8.2013, str. 14).
(13) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336
(15) TK 21501-32, nr. 1176.
(16) TK 27858, nr. 485.

Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov