Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2909(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0235/2019

Předložené texty :

B9-0235/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2019 - 13.5

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0100

Přijaté texty
PDF 125kWORD 44k
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk
Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 (2019/2909(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(2), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019(3), kterým odložil rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017, a na odpovědi výkonné ředitelky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 23. října 2019(4), v němž odmítá udělit výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(7), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(9), a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2019)0039.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(8) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí