Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2909(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0235/2019

Pateikti tekstai :

B9-0235/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2019 - 13.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0100

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 43k
Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymas
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2909(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 26 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą(4), kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui atsisakoma patvirtinti, kad Biuro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(7), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(8), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

1.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 116.
(3) OL L 249, 2019 9 27, p. 182.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0039.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(7) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(8) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
(9) OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika