Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0235/2019

Predkladané texty :

B9-0235/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2019 - 13.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0100

Prijaté texty
PDF 124kWORD 44k
Streda, 18. decembra 2019 - Štrasburg
Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2019 o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 (2019/2909(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. marca 2019(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2017, a na odpovede výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 23. októbra 2019(4), ktorým neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(7), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(9), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2019)0039.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia