Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2909(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0235/2019

Predložena besedila :

B9-0235/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.5

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0100

Sprejeta besedila
PDF 117kWORD 42k
Sreda, 18. december 2019 - Strasbourg
Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2019 o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 (2019/2909(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 26. marca 2019(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2017 in tudi odgovorov izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 23. oktobra 2019(4), da se ne podeli razrešnica izvršni direktorici Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(7) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta(9), in zlasti člena 105,

–  ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

1.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 116.
(3) UL L 249, 27.9.2019, str. 182.
(4) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0039.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(7) UL L 132, 29.5.2010, str. 11.
(8) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(9) UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov