Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2909(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0235/2019

Ingivna texter :

B9-0235/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2019 - 13.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0100

Antagna texter
PDF 113kWORD 43k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg
Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Europaparlamentets beslut av den 18 december 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 (2019/2909(RSP))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  med beaktande av sitt beslut av den 26 mars 2019(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2017 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av sitt beslut av den 23 oktober 2019(4) om att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(7), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(9), särskilt i artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUT L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) Antagna texter, P9_TA(2019)0039.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(8) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(9) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy