Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0234/2019

Texte depuse :

B9-0234/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2019 - 13.6
CRE 18/12/2019 - 13.6

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0101

Texte adoptate
PDF 157kWORD 54k
Miercuri, 18 decembrie 2019 - Strasbourg
Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”
P9_TA(2019)0101B9-0234/2019

Rezoluția Parlamentului European din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv zonele libere de LGBTI (2019/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate și instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului, în special Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), ambele adoptate la New York la 16 decembrie 1966 de către Adunarea Generală a ONU,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”),

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC),

–  având în vedere articolele 2, 3, 8, 21 și 23 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 207 și partea a treia titlurile IV și V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 45 din Cartă,

–  având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu în 2013,

–  având în vedere principiile de la Yogyakarta (referitoare la aplicarea dreptului internațional în domeniul drepturilor omului în ceea ce privește orientarea sexuală și identitatea de gen), adoptate în noiembrie 2006, și cele 10 principii complementare aferente (YP + 10, principii suplimentare și obligații de stat pentru aplicarea dreptului internațional în domeniul drepturilor omului în legătură cu orientarea sexuală, identitatea de gen, exprimarea de gen și caracteristicile sexuale), adoptate la 10 noiembrie 2017,

–  având în vedere Recomandarea CM/Rec (2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 31 martie 2010 privind măsurile de combatere a discriminării pe motiv de orientare sexuală sau identitate de gen,

–  având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității(1),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2019 referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024)(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017(4),

–  având în Rezoluția sa din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la legea lituaniană referitoare la protecția minorilor față de efectele dăunătoare ale informațiilor publice(9),

–  având în vedere rezultatele sondajului UE privind LGBT, lansat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în 2012,

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea de tratament și nediscriminarea sunt drepturi fundamentale consacrate în tratate și în Cartă, și ar trebui respectate pe deplin;

B.  întrucât toate statele membre și-au asumat, în cadrul dreptului internațional și al tratatelor UE, obligații și sarcini legate de respectarea, garantarea, protejarea și realizarea drepturilor fundamentale;

C.  întrucât cercetarea, sondajele și rapoartele(10) arată că discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI sunt în creștere în întreaga UE; întrucât infracțiunile motivate de fobia față de persoanele LGBTI sunt în creștere în întreaga Uniune; întrucât aceste atacuri încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, iar reacțiile autorităților publice rămân, de asemenea, adesea inadecvate;

D.  întrucât atacurile asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI reprezintă o amenințare gravă la adresa respectării drepturilor fundamentale în UE și întrucât acestea sunt adesea însoțite de atacuri asupra drepturilor femeilor și ale minorităților;

E.  întrucât discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI de către autoritățile publice au un impact mai larg în legitimarea și crearea condițiilor de persecuție, violență și discriminare împotriva persoanelor LGBTI în ansamblul societății;

F.  întrucât siguranța comunității LGBTI nu este separată de siguranța tuturor persoanelor care trăiesc în Europa, iar erodarea acestei siguranțe este un indicator al erodării tuturor drepturilor fundamentale; întrucât retorica xenofobă a contribuit, de asemenea, la crearea unui mediu din ce în ce mai nesigur și nesustenabil pentru organizațiile și apărătorii drepturilor omului care militează pentru drepturile persoanelor LGBTI;

G.  întrucât există un regres al egalității de gen în UE și în afara acesteia, care vizează persoanele LGBTI și le afectează în mod direct, precum și femeile în general; întrucât acest regres a fost alimentat de populism și de extremismul de dreapta;

H.  întrucât stigmatizarea pe motivul orientării sexuale reale sau percepute, al identității de gen sau al caracteristicilor sexuale persistă la nivelul întregii Uniuni;

I.  întrucât există o lipsă acută de monitorizare sistematică, de documentare și de colectare a datelor legate de actele de ură și violență împotriva persoanelor LGBTI;

J.  întrucât un număr prea mare de infracțiuni motivate de fobia față de persoanele LGBTI rămân nedenunțate; întrucât denunțarea acestor infracțiuni implică riscul și teama de divulgare a propriei orientări sexuale, a identității de gen, a caracteristicilor sexuale și a exprimării genului;

K.  întrucât în marea majoritate a statelor membre sunt în vigoare măsuri juridice de combatere a discriminării și a violenței; întrucât, cu toate acestea, punerea lor în aplicare este, în continuare, insuficientă, persoanele LGBTI rămânând vulnerabile față de infracțiunile motivate de ură, față de discursurile de incitare la ură și discriminare, în special în domeniul asistenței medicale, al educației, al ocupării forței de muncă și al locuințelor;

L.  întrucât numeroase atacuri lansate de autoritățile publice împotriva persoanelor LGBTI au vizat instituțiile de învățământ și școlile; întrucât acest lucru este deosebit de nociv pentru tinerii LGBTI;

M.  întrucât orientarea sexuală și identitatea de gen intră în sfera dreptului unei persoane la viață privată, garantat de legislația internațională, europeană și națională în domeniul drepturilor omului și întrucât autoritățile publice ar trebui să promoveze egalitatea și nediscriminarea(11);

N.  întrucât ar trebui garantată, atât online, cât și offline, libertatea de expresie a mass-mediei, a organizațiilor culturale, a organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) și a persoanelor fizice, în special având în vedere tendința îngrijorătoare de eliminare și interzicere a conținutului LGBTI în rețelele sociale;

O.  întrucât discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBTI au îmbrăcat forme multiple, exemple recente incluzând declarațiile homofobe din campania de referendum pentru restrângerea definiției familiei în România, atacuri asupra centrelor sociale ale persoanelor LGBTI în mai multe state membre, cum ar fi Ungaria și Slovenia, declarații homofobe și discursuri de incitare la ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTI, cum s-a observat recent în Estonia, Spania, Regatul Unit, Ungaria și Polonia, în special în contextul alegerilor, precum și instrumente juridice care ar putea fi aplicate pentru a restricționa mass-media, cultura, educația și accesul la alte forme de conținut, într-un mod care restricționează în mod nejustificat libertatea de exprimare în ceea ce privește chestiunile legate de persoanele LGBTI, cum ar fi în Lituania și Letonia;

P.  întrucât, de la începutul anului 2019, în Polonia au existat peste 80 de cazuri în care regiunile, județele sau municipalitățile au adoptat rezoluții în care s-au declarat libere de așa-numita „ideologie LGBT” sau au adoptat „Carte regionale ale drepturilor familiei” sau dispozițiile-cheie din astfel de carte, discriminând în special familiile monoparentale și cele LGBTI; întrucât aceste rezoluții solicită administrațiilor locale să se abțină de la orice acțiune de încurajare a toleranței față de persoanele LGBTI, de acordare a unui sprijin financiar ONG-urilor care acționează pentru promovarea egalității de drepturi, de organizare a unor programe de educație împotriva discriminării sau de orice alt sprijin acordat persoanelor LGBTI; întrucât crearea unor zone libere de LGBTI, chiar dacă nu implică introducerea unei granițe fizice, reprezintă o măsură extrem de discriminatorie care limitează libera circulație a cetățenilor UE; întrucât aceste rezoluții fac parte dintr-un context mai larg de atacuri împotriva comunității LGBTI din Polonia, care includ un discurs din ce în ce mai pronunțat de incitare la ură din partea funcționarilor publici și aleși și a mass-mediei de stat, precum și atacuri și interdicții privind marșurile Gay pride și programele și acțiunile de sensibilizare, cum ar fi Rainbow Friday;

Q.  întrucât, potrivit sondajului FRA referitor la persoanele LGBT(12), 32 % dintre respondenți s-au simțit discriminați în afara domeniului ocupării forței de muncă, cum ar fi educația; întrucât riscul de sinucidere în rândul copiilor LGBTI este mai mare decât în cazul copiilor care nu aparțin comunității LGBTI; întrucât educația favorabilă incluziunii este esențială pentru crearea unor medii școlare sigure și în care să poată prospera toți copiii, inclusiv cei care aparțin minorităților, cum ar fi copiii LGBTI și copiii din familiile LGBTI; întrucât principalele victime ale atacurilor împotriva drepturilor persoanelor LGBTI sunt copiii și tinerii care trăiesc în zonele rurale și centrele urbane mai mici, care sunt deosebit de vulnerabili la violență și deseori se confruntă cu respingere și incertitudine, și, prin urmare, necesită sprijin și asistență speciale din partea instituțiilor guvernamentale de stat și locale sau a ONG-urilor;

R.  întrucât absența legislației privind nediscriminarea din numeroase state membre pune comunitățile cele mai marginalizate în pericol de discriminare și violență; întrucât directiva orizontală privind nediscriminarea ar elimina această lacună în materie de protecție, dar este blocată în Consiliu de 11 ani; întrucât există un vid legislativ în domeniul protecției împotriva infracțiunilor motivate de prejudecăți, bazate pe orientare sexuală și identitate de gen, în UE și în numeroase state membre;

S.  întrucât persoanele pot fi expuse unor discriminări multiple și intersecționale; întrucât politicile care vizează un motiv de discriminare ar trebui să acorde atenție situației unor grupuri specifice susceptibile de a fi victimele unor discriminări multiple, care ar putea să se bazeze, printre altele, pe vârstă, rasă, religie, orientare sexuală, gen sau dizabilitate;

T.  întrucât persoanele LGBTI se confruntă cu discriminare și violență la nivel mondial,

1.  reamintește că drepturile persoanelor LGBTI sunt drepturi fundamentale și că, prin urmare, instituțiile UE și statele membre au datoria de a le susține și de a le proteja în conformitate cu tratatele și cu Carta, precum și cu dreptul internațional;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul tot mai mare de atacuri înregistrate în UE la adresa comunității LGBTI, atacuri din partea statului, a funcționarilor de stat, a guvernelor la nivel național, regional și local și din partea politicienilor;

3.  condamnă cu fermitate orice discriminare a persoanelor LGBTI și a drepturilor lor fundamentale de către autoritățile publice, inclusiv discursul de incitare la ură din partea autorităților publice și a funcționarilor aleși, în contextul alegerilor, precum și recenta declarare a unor zone din Polonia libere de așa-numita „ideologie LGBT”, și solicită Comisiei să condamne cu fermitate aceste discriminări publice;

4.  regretă faptul că persoanele LGBTI se confruntă cu intimidări și hărțuire încă din timpul școlii și îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri concrete pentru a pune capăt discriminării persoanelor LGBTI, care riscă să le expună hărțuirii, abuzurilor sau izolării, în special în mediile educaționale; denunță cu fermitate faptul că școlile din unele state membre sunt împiedicate de autoritățile publice să își îndeplinească rolul de promovare a drepturilor fundamentale și de protecție a persoanelor LGBTI și reamintește că școlile nu ar trebui să fie doar locuri sigure, ci și locuri care consolidează și apără drepturile fundamentale ale tuturor copiilor; subliniază importanța educației în materie de sănătate și sexualitate, în special în cazul fetelor și al tinerilor LGBTI, care sunt afectați în mod special de normele de gen inechitabile; subliniază că o astfel de educație trebuie să îi învețe pe tineri și despre relațiile bazate pe egalitatea de gen, consimțământ și respect reciproc, ca mijloc de prevenire și combatere a stereotipurilor de gen, a fobiei față de persoanele LGBTI și a violenței bazate pe gen;

5.  reamintește faptul că fobia față de persoanele LGBTI rămâne un fenomen comun în cadrul evenimentelor sportive și că lipsesc măsurile de combatere a acesteia; invită statele membre să acorde o atenție deosebită modului în care homofobia din sport îi afectează pe tinerii LGBTI, în vederea îmbunătățirii incluziunii și sensibilizării;

6.  invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a asigura libera circulație a tuturor familiilor, inclusiv a familiilor LGBTI, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a UE din iunie 2018 în cauza Coman(13); invită statele membre să introducă o legislație pentru recunoașterea egală a căsătoriilor și a parteneriatelor între persoane de același sex, astfel încât să se asigure respectarea deplină a dreptului la viață privată și de familie fără discriminare;

7.  este preocupat de rasismul și xenofobia în creștere; invită Comisia și statele membre să își intensifice activitatea cu privire la schimbul de bune practici și să își întărească cooperarea în combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei, a transfobiei și a altor forme de intoleranță, cu includerea deplină a societății civile și a părților interesate relevante, de exemplu, FRA;

8.  condamnă cazurile, atât online, cât și offline, de infracțiuni motivate de ură și discursurile urii motivate de rasism, xenofobie, intoleranță religioasă sau prejudecăți privind dizabilitatea, orientarea sexuală, identitatea de gen, caracteristicile sexuale sau statutul minoritar al unei persoane, precum și tendința de eliminare și interzicere a conținutului LGBTI în rețelele sociale, care au loc zilnic în UE; deplânge intensificarea discursurilor care incită la ură la nivelul anumitor autorități publice, partide politice și mass-media; invită UE să dea un exemplu, opunându-se discursurilor care incită la ură în cadrul instituțiilor sale; este preocupat de numărul din ce în ce mai mare al discursurilor care incită la ură în mediul online și le recomandă statelor membre să instituie proceduri simple care să le permită cetățenilor semnalarea conținuturilor motivate de ură pe internet;

9.  își exprimă preocuparea cu privire la lipsa semnalării de către victime a infracțiunilor motivate de ură, din cauza unor măsuri de protecție inadecvate, și cu privire la eșecul autorităților de a ancheta în mod corespunzător astfel de cazuri și de a obține sentințe pentru infracțiunile motivate de ură în statele membre; invită statele membre să creeze și să disemineze instrumente și mecanisme de raportare a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură și să se asigure că fiecare caz de presupusă infracțiune motivată de ură sau de discurs de incitare la ură este anchetat, urmărit penal și judecat;

10.  invită Comisia să sprijine programele de formare pentru autoritățile de asigurare a respectării legii și autoritățile judiciare, precum și pentru agențiile relevante ale UE, în scopul prevenirii și eliminării practicilor discriminatorii și a infracțiunilor motivate de ură;

11.  recunoaște că, în lipsa unor date comparabile și dezagregate în materie de egalitate colectate de statele membre, amploarea completă a inegalității în UE rămâne nerecunoscută; consideră că este esențială colectarea unor astfel de date de către statele membre pentru formularea unor politici semnificative privind aplicarea legislației UE în materie de egalitate; invită Comisia și Consiliul să recunoască nevoia de date fiabile și comparabile privind egalitatea, care să stea la baza unor măsuri referitoare la discriminare, dezagregate în funcție de motivele de discriminare, pentru a ghida procesul de elaborare a politicilor; solicită ambelor instituții să definească principii consecvente de colectare a datelor privind egalitatea, bazate pe autoidentificare, standardele UE de protejare a datelor și consultarea comunităților relevante;

12.  condamnă orice discriminare sau act de violență bazat pe orientarea sexuală sau identitatea de gen sau caracteristicile sexuale; încurajează Comisia să elaboreze o agendă care să asigure drepturi și șanse egale pentru toți cetățenii, respectând competențele statelor membre, și să monitorizeze transpunerea și punerea în aplicare corespunzătoare a legislației UE relevante pentru persoanele LGBTI; salută, în acest sens, lista de acțiuni elaborată de Comisie în scopul promovării egalității pentru persoanele LGBTI, inclusiv campania sa de comunicare pentru a combate stereotipurile și a îmbunătăți acceptarea socială a persoanelor LGBTI; îndeamnă Comisia și statele membre să colaboreze îndeaproape cu organizațiile societății civile care activează pentru susținerea drepturilor persoanelor LGBTI; invită Comisia să pună la dispoziție fonduri suficiente pentru a sprijini astfel de organizații active în special pe plan național și local, prin intermediul programului „Drepturi și valori”; observă că cercetarea pe teren a FRA arată că funcționarii publici consideră legislația și politica UE ca factori majori de susținere a eforturilor naționale de promovare a egalității persoanelor LGBTI;

13.  reamintește jurisprudența CEDO privind drepturile persoanelor LGBTI; invită Comisia și statele membre să facă schimb de bune practici cu privire la protejarea drepturilor fundamentale și încurajează statele membre să informeze pe deplin persoanele LGBTI cu privire la drepturile lor;

14.  solicită din nou instituirea unui mecanism cuprinzător, permanent și obiectiv al UE privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, care să includă protecția drepturilor persoanelor LGBTI; subliniază că un astfel de mecanism este mai urgent acum ca oricând; reafirmă necesitatea unei evaluări imparțiale și periodice a situației în ceea ce privește statul de drept, democrația și drepturile fundamentale în toate statele membre și invită Comisia să monitorizeze încălcările drepturilor fundamentale în cadrul ciclului său anunțat de evaluare a statului de drept;

15.  invită Comisia și Consiliul să utilizeze toate instrumentele și procedurile de care dispun pentru a asigura aplicarea deplină și adecvată a principiilor și a valorilor tratatelor, cum ar fi procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, procedurile bugetare, mecanismul statului de drept și procedura de la articolul 7, inclusiv cele în curs de desfășurare;

16.  invită Comisia să evalueze dacă crearea unor zone libere de LGBTI reprezintă o încălcare a dreptului la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE, încălcând articolul 3 alineatul (2) din TUE, articolul 21 din TFUE, partea a treia titlurile IV și V din TFUE și articolul 45 din Cartă; invită Comisia să evalueze dacă Polonia nu și-a îndeplinit o obligație care îi revine în temeiul tratatelor și dacă CE ar trebui să emită un aviz motivat privind această chestiune, în conformitate cu articolul 258 din TFUE;

17.  invită Comisia să monitorizeze utilizarea tuturor surselor de finanțare ale UE, inclusiv fondurile structurale și de investiții ale UE, și să utilizeze dialoguri periodice cu autoritățile naționale, regionale și locale, pentru a reaminti părților interesate angajamentul lor față de nediscriminare și faptul că astfel de fonduri nu pot fi utilizate în niciun caz în scopuri discriminatorii; invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a aborda încălcările clare și directe ale normelor de combatere a discriminării, în special interdicția instigării la discriminare în temeiul Directivei 2000/78/CE, de către consiliile locale ce adoptă reglementări care atacă drepturile persoanelor LGBTI;

18.  solicită din nou Comisiei să adopte o strategie a UE pentru persoanele LGBTI, care să ia în considerare solicitările anterioare ale Parlamentului, să asigure continuitatea și o monitorizare puternică a activității anterioare a Comisiei, cu lista de acțiuni în scopul promovării egalității pentru persoanele LGBTI;

19.  invită Comisia să acorde prioritate asigurării unei protecții juridice egale și solide pentru toți, pe baza tuturor motivelor incluse în articolul 19 din TFUE; solicită Consiliului să deblocheze imediat și să încheie negocierile referitoare la directiva orizontală privind nediscriminarea și salută noile angajamente asumate de Comisie în acest domeniu;

20.  invită Comisia să colaboreze, în continuare, cu statele membre pentru a îmbunătăți investigarea infracțiunilor pe bază de ură, cum ar fi infracțiunile motivate de fobie față de persoanele LGBTI, precum și sprijinul acordat victimelor; constată că unele state membre au extins protecția acordată victimelor discriminării bazate pe alte motive, cum ar fi orientarea sexuală, identitatea de gen sau caracteristicile sexuale, la punerea în aplicare a Deciziei-cadru a UE privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, și încurajează aceste măsuri de extindere; solicită din nou Comisiei să revizuiască, în urma unei evaluări a impactului, decizia-cadru în vigoare, pentru a include în aceasta incitarea la ura pe bază de gen, orientare sexuală, identitate de gen și caracteristici sexuale;

21.  invită Comitetul Regiunilor, în calitate de reprezentant al autorităților locale și regionale din UE, să aibă în vedere luarea de măsuri, în limitele competențelor sale, ca răspuns la dezvoltarea zonelor libere de așa-numita „ideologie LGBT” din Polonia;

22.  sprijină activitatea UE de apărare și promovare a drepturilor omului în acțiunile sale externe, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor LGBTI; solicită ca Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, care urmează să fie adoptat în curând, să își mențină angajamentele ferme față de chestiunile legate de persoanele LGBTI și să se concentreze pe aceste aspecte în următorii cinci ani, așa cum a procedat în perioada 2015-2019;

23.  invită toate statele membre să își respecte datoria de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor UE, inclusiv ale persoanelor LGBTI, fără excepție, la nivel național și local; invită statele membre să ia măsuri pozitive pentru creșterea gradului de acceptare socială față de comunitatea LGBTI;

24.  invită Polonia să condamne ferm discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv atunci când provine de la autoritățile locale, și să revoce rezoluțiile care atacă drepturile persoanelor LGBTI, inclusiv dispozițiile locale împotriva „ideologiei LGBT”, în conformitate cu dreptul său intern, precum și cu obligațiile care îi revin în temeiul dreptului UE și al dreptului internațional;

25.  condamnă utilizarea abuzivă a legilor privind informațiile aflate la dispoziția minorilor, în special în domeniul educației și al mass-mediei, pentru a cenzura conținutul și materialele legate de persoanele LGBTI, în special articolul 4 alineatul (2) punctul (16) din Legea privind protecția minorilor față de efectele dăunătoare ale informațiilor publice din Lituania și articolul 10.1 din Legea privind educația din Letonia; invită statele membre să modifice această legislație pentru a respecta pe deplin drepturile fundamentale, astfel cum sunt consacrate în dreptul UE și în dreptul internațional; invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor cerințe;

26.  invită toate statele membre să monitorizeze discursurile de incitare la ură ale autorităților publice și ale funcționarilor aleși, precum și în timpul alegerilor locale, regionale și naționale, să ia măsuri ferme și concrete și să aplice sancțiuni;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și parlamentelor statelor membre citate în prezenta rezoluție, Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor.

(1) JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
(2) JO C 93, 24.3.2017, p. 21.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2019)0129.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2019)0032.
(5) Texte adoptate, P9_TA(2019)0066.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2019)0111.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2019)0058.
(8) JO C 390, 18.11.2019, p. 19.
(9) JO C 224 E, 19.8.2010, p. 18.
(10) Raportul privind drepturile fundamentale, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf; Sondajul UE privind persoanele LGBT, FRA; Raportul Rainbow Europe 2019, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019
(11) cauza CEDO, S. și Marper / Regatul Unit, 4 decembrie 2008 (cererea nr. 30562/04 și 30566/04), punctul 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}; Concluziile avocatului general Sharpston, 17 iulie 2014 în cauzele conexate C-148/13, C-149/13 și C-150/13, punctele 38 și 39 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=155164&text=%2522gender%2Bidentity%2522&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7504110#ctx1
(12) Sondajul FRA privind LGBT UE, rezumatul rezultatelor, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey
(13) ECLI:EU:C:2018:385.

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate